Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 166/TTr-STC ngày 18 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Giá tính thuế
(đồng)

1

Đá xây dựng

a

Đá nguyên khai

m3

103.000

b

Đá hn hợp

m3

152.000

c

Đá 1x2

m3

275.000

d

Đá 2x4

m3

138.000

e

Đá 4x6

m3

247.000

f

Đá 0x4

m3

171.000

g

Đá mi

m3

152.000

h

Đá chẻ quy cách các loại

m3

370.000

2

Cát xây dựng

a

Cát vàng

m3

119.000

b

Cát trắng

m3

110.000

c

Cát san lp

m3

76.000

3

Đt san lp

a

Đất phún (đất sỏi đỏ)

m3

123.000

b

Đt san lp

m3

66.000

c

Đt làm gạch

m3

72.000

4

Than bùn

tn

m3

180.000

60.000

5

Đá vôi nguyên khai

m3

tấn

145.000

54.000

6

Laterit

Đá sét (đsản xuất xi măng)

m3

70.000

7

Củi đt

ster

200.000

8

Gtròn rừng tự nhiên có đường kính D 40cm, phm chất A

a

Gỗ nhóm 2

m3

10.000.000

b

Gỗ nhóm 3

m3

8.000.000

c

Gỗ nhóm 4

m3

6.000.000

d

Gỗ nhóm 5

m3

5.500.000

e

Gỗ nhóm 6

m3

5.000.000

f

Gỗ nhóm 7

m3

4.000.000

g

Gỗ nhóm 8

m3

2.700.000

h

Gỗ cành ngọn

ster

300.000

9

Nước thiên nhiên

a

Nước ngầm (giếng khoan khai thác dưới lòng đất)

m3

8.000

b

Nước mặt: (nước hồ Dầu tiếng, sông, kênh, rạch)

* Riêng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước mặt hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi đphục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực: Thực hiện theo quy định hiện hành.

m3

5.000

c

Nước khoáng

m3

2.200.000

Riêng đối với huyện Trảng Bàng giá tính thuế đất phún (đất sỏi đỏ) 160.000 đồng/m3; đất san lấp 86.000 đồng/m3.

Điều 2. Người nộp thuế

Các tchức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc loại khoáng sản quy định tại Điu 1 Quyết định này, thực hiện kê khai, nộp thuế tài nguyên theo Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điu 1 Quyết định này, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Nguyên tắc chịu thuế

1. Đi với loại khoáng sản đt san lấp, đất sỏi đỏ: Bảng giá trên áp dụng giá tại thị trường trên 08 huyện, thành phố. Riêng giá ở huyện Trảng Bàng điều chỉnh tăng 1,3 lần.

2. Đối với gỗ tự nhiên:

a) Đối với gỗ tròn có đường kính D≥40 cm phẩm chất A tính như trong bảng giá thuế.

b) Đối với gỗ tròn có đường kính 25cm ≤ D ≤ 40 cm, phẩm chất A, tính bằng 70% giá gỗ tròn có đường kính D≥40 cm như trong bảng tính thuế.

c) Đối với gỗ tròn có đường kính 15cm ≤ D ≤ 25 cm, phẩm chất A, tính bng 50% giá gỗ tròn có đường kính D≥40 cm như trong bảng tính thuế.

d) Đối với gỗ tròn có đường kính 06 cm ≤ D ≤ 15 cm, tính bằng 30% giá gỗ tròn có đường kính D≥40 cm như trong bảng tính thuế.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng giá tính thuế tài nguyên, gửi Sở Tài chính thm định, trình y ban Nhân dân tỉnh quyết định đối với các loại tài nguyên chưa có giá tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên tại Điều 1 Quyết định này. Hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, cách thức tính và tổ chức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo các quy định hiện hành và giá tính thuế tài nguyên được quy định tại Quyết định này.

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế tài nguyên theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Quy định giá tính thuế tài nguyên nước.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch y ban Nhân dân các huyện, thành ph; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi tr
ường;
- Cục KTVB-B
Tư pháp;
- TT. T
nh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 6;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/11/2015
Ngày hiệu lực 13/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/05/2018
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Huỳnh Văn Quang
Ngày ban hành 03/11/2015
Ngày hiệu lực 13/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/05/2018
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh