Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2018/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2018 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 22/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ th như sau:

1. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Quy định về đưa khách bộ hành Lào Cai - Hà Khẩu, đón khách bộ hành Hà Khẩu - Lào Cai”

1. Doanh nghiệp đưa khách bộ hành Lào Cai - Hà Khẩu, đón khách bộ hành Hà Khu - Lào Cai phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; chấp hành các quy định của pháp luật, của tỉnh về quản lý hoạt động du lịch, xuất cảnh, nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan khi thực hiện đưa, đón khách bộ hành qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đăng tải công khai danh sách các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa khách bộ hành Lào Cai - Hà Khẩu, đón khách bộ hành Hà Khẩu - Lào Cai trên trang thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai.”

2. Điều 10 sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Quy định đối với hoạt động du lịch có nguy cơ ảnh hưng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

1. Hoạt động du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch tại Lào Cai gồm: leo núi; thám hiểm hang động; thám hiểm rừng, núi; trượt cỏ; đi xe đạp xe mô tô, xe ô tô địa hình núi; dù lượn; bơi; lái ca nô; chèo thuyền; vượt thác; lưu trú trên cây.

2. Đối với khách du lịch:

a) Có tiền sử mắc bệnh tim, huyết áp, không đủ sức khỏe hoặc đã uống rượu, bia hoặc sử dụng các chất kích thích khác không được tham gia;

b) Phải ký cam kết đảm bảo sức khỏe và tự chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn;

c) Được thông tin về lịch trình, các kỹ năng cần thiết khi gặp nguy hiểm và các kinh nghiệm, thông tin liên lạc trong các tình huống.

3. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu, điểm du lịch:

a) Có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các chương trình, hoạt động du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng và các doanh nghiệp có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch;

b) Bố trí bảng nội quy hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch; bảng niêm yết các yêu cầu về hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan, biển cảnh báo, chỉ dẫn rõ ràng tại các khu vực để khách du lịch dễ nhận biết;

c) Có sổ theo dõi khách du lịch tham gia hoạt động du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe gồm các nội dung: họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, tình trạng sức khỏe, địa chỉ và số điện thoại;

d) Bố trí các tổ cấp cứu, các trang thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ, cứu nạn, bố trí nhân viên tập huấn về kỹ năng cứu hộ, cứu nạn;

đ) Bố trí hướng dẫn viên thông thuộc địa hình, có kinh nghiệm để hướng dẫn khách du lịch;

e) Trang bị một số dụng cụ cho du khách gồm: đèn pin nhỏ, bản đồ, sơ đồ chỉ dẫn tuyến du lịch, bộ đàm, la bàn.

f) Thành lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, tố giác vi phạm, góp ý của khách du lịch và người dân.

g) Các phương tiện sử dụng phục vụ cho hoạt động du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch phải được đăng ký và quản lý theo quy định.”

3. Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi như sau:

“Điều 14. Trách nhiệm quản lý hoạt động đào tạo nghề nghiệp du lịch

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

a) Tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp có hoạt động đào tạo ngành, nghề nghiệp du lịch;

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý chất lượng đào tạo nghề nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin thị trường, tư vấn giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo.”

4. Bãi bỏ Điều 6 của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lc và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng Cục Du lịch;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN UBND TỈNH

ĐỐI VỚI DỰ THẢO SỬA ĐI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2018/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2018 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
(Theo văn bản 370/VPUBND-VX ngày 29/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai)

TT

H và tên

Chức vụ, cơ quan, đơn vị

Ý kiến

I

Thường trực UBND tỉnh

1

Đặng Xuân Phong

Chủ tịch UBND tỉnh

 

2

Nguyễn Thanh Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nhất trí

3

Lê Ngọc Hưng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nhất trí

II

Thành viên UBND tỉnh

1

Hoàng Chí Hiền

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Nhất trí

2

Hoàng Quốc Khánh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc Sở Tài chính

Nhất trí

4

Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Nhất trí

5

Trịnh Xuân Trường

Giám đốc Sở GTVT - Xây dựng

Nhất trí

6

ĐVăn Duy

Giám đốc Sở Tài nguyên và MT

Nhất trí

7

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Sở Nội vụ

Nhất trí

8

Trần Đại Hải

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Nhất trí

9

Nông Tiến Cương

Giám đốc Sở Y tế

 

10

Nguyễn Anh Ninh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhất trí

11

Đỗ Trường Giang

Giám đốc Sở Công thương

 

12

Đinh Thị Hưng

Giám đốc Sở Lao động - TB & XH

Tham gia thêm

13

Phạm Thị Hồng Loan

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Nhất trí

14

Hà Văn Thắng

Giám đốc Sở Văn hóa - TT&DL

Nhất trí

15

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc Sở Tư pháp

Tham gia thêm

16

Vương Trinh Quốc

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 

17

Nông Đức Ngọc

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

 

18

Phan Đăng Toàn

Chánh Thanh tra tỉnh

Tham gia thêm

19

Đinh Tiến Quân

Giám đốc Công an tỉnh

Tham gia thêm

20

Vũ Kim Hà

Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tnh

Nhất trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực15/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành29/03/2019
       Ngày hiệu lực15/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

           • 29/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực