Quyết định 16/QĐ-TTg

Quyết định 16/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020";

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU

Bảo đảm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các ngành, nghề kinh doanh chính, tập trung sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản và sn phẩm hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phn bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đủ các nguồn lực để phát triển các dự án trong ngành công nghiệp hóa chất có quy mô lớn, quan trọng, điều hành và định hướng phát triển các công ty con theo chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo việc làm, an toàn cho người lao động và sức khỏe cộng đồng.

II. NỘI DUNG

1. Ngành, nghề kinh doanh

a) Ngành, nghề kinh doanh chính

Sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; sản xuất, kinh doanh phân bón chứa lân; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

b) Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành hóa chất; công nghiệp cao su; sản xuất hóa chất tiêu dùng; sản xuất phân bón tổng hợp; hóa dược.

2. Vốn điều lệ của Tập đoàn

Vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2020 khoảng 20.000 tỷ đồng (nội dung cụ thể do Tập đoàn xây dựng, báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

3. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn xây dựng kế hoạch, phương án và lộ trình thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ giai đoạn 2018-2019. Sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phn chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

4. Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Vinachem giai đoạn 2017-2020

a) Các đơn vị nằm trong Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- Văn phòng và các Ban chức năng, tham mưu;

- Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật Hóa chất;

- Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

b) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- Thực hiện cổ phần hóa Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối.

- Tái cấu trúc lại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp. Khuyến khích liên kết, hợp tác trên cơ sở bảo toàn tài sản và mục đích cung cấp dịch vụ công.

c) Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt - Lào

Bộ Công Thương, Vinachem thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ; trong từng giai đoạn, Bộ Công Thương, Vinachem có báo cáo và đề xuất phương án cụ thể.

d) Thực hiện sắp xếp theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương”.

Thực hiện thoái hết vốn sau khi doanh nghiệp hết lỗ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả đối với các doanh nghiệp sau:

- Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc;

- Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

- Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem;

- Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

đ) Doanh nghiệp do Vinachem nắm giữ trên 65% vốn điều lệ

Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam giai đoạn 2017-2018, Vinachem nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

e) Doanh nghiệp do Vinachem nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ (7 doanh nghiệp)

- Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

- Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì;

- Công ty c phn Hóa chất cơ bản Miền Nam;

- Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

- Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

- Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình;

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

g) Doanh nghiệp do Vinachem nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ (9 doanh nghiệp)

- Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

- Công ty cổ phần Cao su Đà Nng;

- Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;

- Công ty cổ phn Phân bón Bình Điền;

- Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ;

- Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;

- Công ty cổ phần Bột giặt NET;

- Công ty cổ phần Bột giặt LIX;

- Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

h) Vinachem thực hiện thoái toàn bộ vốn tại 15 doanh nghiệp sau:

- Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

- Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú;

- Công ty cổ phần Ắc quy tia sáng;

- Công ty cổ phần Cao su Inoue Việt Nam;

- Công ty cổ phần Nhựa và Hóa chất TPC Vina;

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam;

- Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;

- Công ty cổ phần Pin Hà Nội;

- Công ty cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất;

- Công ty cổ phần Cảng Đạm Ninh Bình;

- Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh;

- Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nng;

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ;

- Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất.

5. Tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Hoàn thiện thể chế quản lý;

b) Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành;

c) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán;

d) Quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền lương;

đ) Phát triển, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công nhân kỹ thuật;

e) Tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và chỉ đạo của Tập đoàn đối với Người đại diện phn vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền;

c) Chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xây dựng phương án cổ phần hóa Công ty mẹ -Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong giai đoạn 2018-2019 và các đơn vị thành viên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền phối hợp Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 1 phần III Điều này.

3. Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu và các nội dung Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017-2020 trong toàn Tập đoàn nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ Vinachem đến các đơn vị thành viên, từ cán bộ lãnh đạo các đơn vị đến người lao động trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn của Vinachem, báo cáo Bộ Công Thương để thực hiện theo quy định.

c) Triển khai thực hiện công tác sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Vinachem giai đoạn 2017-2020 phù hợp với nội dung Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con, của cán bộ quản lý, người đại diện theo quy định.

đ) Định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kết quả thực hiện Đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB củ
a Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;

-
Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các
PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, KTTH, PL, QHĐP;
- Lưu VT, ĐMDN (02b). Thụ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

         • 05/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực