Quyết định 1604/QĐ-UBND

Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 vị trí việc làm Trung tâm Điều dưỡng Người có công Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 237/TTr-SLĐTBXH ngày 19/5/2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 763/SNV-TCBC ngày 08/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

a) Giám đốc

b) Phó Giám đốc

c) Trưởng phòng

d) Phó Trưởng phòng

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 04 vị trí

a) Y tế

b) Bung phòng

c) Hướng dẫn tham quan cho Người có công

d) Nấu ăn

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 07 vị trí

a) Kế toán

b) Tổ chức, tổng hợp

c) Thủ quỹ

d) Văn thư

đ) Bảo vệ

e) Phục vụ

g) Lái xe

Tổng cộng: 15 vị trí

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, MN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH TCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1604/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1604/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1604/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 vị trí việc làm Trung tâm Điều dưỡng Người có công Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 vị trí việc làm Trung tâm Điều dưỡng Người có công Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1604/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Đức Vinh
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 vị trí việc làm Trung tâm Điều dưỡng Người có công Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 vị trí việc làm Trung tâm Điều dưỡng Người có công Khánh Hòa

  • 24/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực