Quyết định 1610/QĐ-CTUBND

Quyết định 1610/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1610/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 54/TT-SXD ngày 11/7/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Phụ lục I) và 02 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Phụ lục II) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1610/QĐ-CTUBND ngày 01/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật

01

Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe

02

Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa

03

Thủ tục: Cấp phép quản lý đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

04

Thủ tục: Cấp phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị

05

Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức hoạt động xã hội

06

Thủ tục: Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính).

- Bản vẽ mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu phụ lục 2).

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1).

- Vị trí đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 2).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a. Sử dụng lòng đường đô thị làm nơi để xe phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Các yêu cầu về chiều rộng lòng đường:

+ Đối với đường hai chiều: Lòng đường tối thiểu là 10,5m thì cho phép để xe một bên; tối thiểu là 14,0m thì cho phép để xe hai bên.

+ Đối với đường một chiều: Lòng đường tối thiểu là 7,5m thì cho phép để xe bên phải phần xe chạy.

- Không gây cản trở cho các phương tiện giao thông; không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của tổ chức, hộ gia đình hai bên đường phố.

- Khi sử dụng lòng đường đô thị làm nơi để xe công cộng có thu phí thì ưu tiên đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp nhà, công trình xây dựng dọc tuyến đường đó trong việc thuê chỗ để xe ở vị trí liền kề với nhà, công trình cho nhu cầu của bản thân mình.

b. Sử dụng vỉa hè vào việc để xe phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Không được cản trở giao thông của người đi bộ; phải bảo đảm bề rộng tối thiểu còn lại dành cho người đi bộ là 1,5m tính từ mép ngoài bó vỉa.

- Phải ngăn nắp, gọn gàng bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Không để xe trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở; trên các tuyến phố tại trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch.

- Các điểm trông giữ xe công cộng trên vỉa hè có thu phí phải bảo đảm thuận lợi cho người đi bộ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ dân, chủ công trình trên tuyến phố.

- Việc để xe 2 bánh tự quản trước nhà phục vụ cho xe của gia đình và xe của khách hàng nhỏ lẻ thì không yêu cầu phải có giấy phép; Đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn như phòng khám tư, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, cửa hàng internet … thì phải xin phép theo quy định.

c. Phần lòng đường của các tuyến đường được phép sử dụng phải kẻ vạch hoặc có biển báo hiệu để phân biệt với phần lòng đường dành cho các loại phương tiện tham gia giao thông. Phần vỉa hè được phép sử dụng phải kẻ vạch để phân biệt phần vỉa hè dành cho người đi bộ trên cơ sở đo đạc khảo sát chi tiết đối với từng tuyến đường.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:...................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ.................................................

- Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………...

- Địa chỉ: ...................................................................................................................

- Số điện thoại:..........................................................................................................

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại địa chỉ:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Diện tích: ..................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ………. từ ngày đến ngày..........................................................

Mục đích sử dụng: ...................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

……....., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

Phụ lục 2

 

II. Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính).

- Bản vẽ mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu phụ lục 2).

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1).

- Vị trí đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 2).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Việc sử dụng tạm thời vỉa hè vào việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa chỉ áp dụng tại các tuyến đường nằm trong danh mục công trình và tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Việc sử dụng phải đảm các yêu cầu sau đây:

- Việc kinh doanh, buôn bán phải nằm phía bên trong hè phố và phải bảo đảm phần hè phố còn lại phía bên ngoài dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu là

1,5m tính từ mép ngoài bó vỉa.

- Bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông; bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình, chủ công trình trên tuyến phố.

- Không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:..................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ................................................

- Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………..

- Địa chỉ: .................................................................................................................

- Số điện thoại: .......................................................................................................

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại địa chỉ:

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Diện tích: .................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ………. từ ngày đến ngày......................................................

Mục đích sử dụng: .................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

……....., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

Phụ lục 2

 

III. Thủ tục: Cấp phép đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính).

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (bản sao).

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào, lấp vỉa hè, lòng đường để xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật phải xin phép cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và các nội dung ghi trong giấy phép; Không ảnh hưởng đến việc đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông.

- Tổ chức, cá nhân được cấp phép đào, lấp vỉa hè, lòng đường trước khi triển khai thực hiện phải thông báo cho cơ quan cấp phép và chính quyền địa phương nơi xây dựng biết để theo dõi, giám sát.

- Cơ quan cấp phép có trách nhiệm xem xét tính hợp lý của việc đào, lấp vỉa hè, lòng đường về quy mô, kỹ thuật, thời gian, tiến độ để cấp phép phù hợp. Hạn chế cấp phép thi công vào các dịp lễ, tết làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt của nhân dân.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:....................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ..................................................

- Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………...

- Địa chỉ: ...................................................................................................................

- Số điện thoại:..........................................................................................................

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại địa chỉ:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Diện tích: ..................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ………. từ ngày đến ngày..........................................................

Mục đích sử dụng: ....................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

……....., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

 

IV. Thủ tục: Cấp phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính).

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (bản sao)

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, lắp đặt các công trình nổi gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ công cộng trên đường đô thị phải xin phép, thực hiện đúng theo nội dung giấy phép và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định.

- Các công trình nổi trên đường đô thị phải bảo đảm an toàn giao thông trong thi công cũng như trong khai thác sử dụng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:...................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ.................................................

- Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………...

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại địa chỉ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Diện tích: ................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ………. từ ngày đến ngày........................................................

Mục đích sử dụng: ..................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

……....., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

 

V. Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức hoạt động xã hội

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính).

- Phương án đảm bảo giao thông được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất.

- Văn bản cho chủ trương của cấp có thẩm quyền.

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đối với hoạt động xã hội được xem xét trên nguyên tắc hạn chế cản trở giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Cơ quan, tổ chức tiến hành hoạt động xã hội phải xây dựng phương án đảm bảo giao thông trước khi tiến hành tổ chức các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:...................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ.................................................

- Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………...

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại địa chỉ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Diện tích: .................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ………. từ ngày đến ngày.........................................................

Mục đích sử dụng: ...................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

……....., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

 

VI. Thủ tục: Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu phụ lục 4 (bản chính).

- Giấy phép cũ đã cấp (bản chính).

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép gia hạn sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 15 ngày, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng vỉa hè, lòng đường phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép.

- Thời gian gia hạn sử dụng tối đa là 12 tháng cho mỗi lần gia hạn.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ,
LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:..................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ...............................................

- Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………..

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

Đã được UBND ........................... cấp Giấy phép sử dụng vỉa hè số......................

với thời gian sử dụng từ ngày ................................ đến ngày …............................

Tại địa chỉ…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Với kích thước sử dụng là: chiều dài (phần lề) …….. mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) ……... mét = ……….… m2.

Nay do nhu cầu ………………………….............., tôi (hoặc tên tổ chức) đề nghị cho phép tôi được gia hạn giấy phép đến ngày ..............................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

……......., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1610/QĐ-CTUBND ngày 01/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật

01

Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè cho tập kết vật liệu phục vụ thi công xây dựng

02

Thủ tục: Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để tập kết vật liệu phục vụ thi công xây dựng

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn: Cán bộ trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các xã, phường, thị trấn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu phụ lục 1 (bản chính).

- Bản vẽ mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu phụ lục 2).

- Bản sao giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng)

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 1).

- Vị trí đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 2).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè cho hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho người đi bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị.

Trong trường hợp việc tập kết vật liệu xây dựng đòi hỏi mặt bằng lớn, vượt quá phạm vi cho phép sử dụng vỉa hè thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét cấp phép sử dụng tạm thời mở rộng ra lòng đường để phục vụ hoạt động trên. Tuy nhiên, thời gian cho phép chỉ được thực hiện từ 21 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không được tự ý đào bới, xây dựng làm biến dạng vỉa hè, lòng đường.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:..................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ................................................

- Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………………...

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại địa chỉ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Diện tích: .................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ………. từ ngày đến ngày.........................................................

Mục đích sử dụng: ...................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

……....., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

Phụ lục 2

 

II. Thủ tục: Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn: Cán bộ trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các xã, phường, thị trấn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu phụ lục 4 (bản chính).

- Giấy phép cũ đã cấp (bản chính).

b. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép gia hạn sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

8. Lệ phí: Theo mức lệ phí UBND tỉnh ban hành.

9. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông (mẫu phụ lục 4).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 15 ngày, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng vỉa hè, lòng đường phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép.

- Thời gian gia hạn sử dụng tối đa là 12 tháng cho mỗi lần gia hạn.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ,
LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi:.................................................................................................................

- Tôi tên: ....................................................Chức vụ. .............................................

- Đại diện: ............................... (Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình) …...…………

- Địa chỉ: ................................................................................................................

- Số điện thoại: ......................................................................................................

Đã được UBND ........................... cấp Giấy phép sử dụng vỉa hè số....................

với thời gian sử dụng từ ngày ................................ đến ngày …..........................

Tại địa chỉ ….…………………………………………………………………………….

Với kích thước sử dụng là: chiều dài (phần lề) …….. mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) ……... mét = ……….… m2.

Nay do nhu cầu ………………………….............., tôi (hoặc tên tổ chức) đề nghị cho phép tôi được gia hạn giấy phép đến ngày ...................................................................

Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của nhà nước.

 

 

……......., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ gồm:

-

-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1610/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1610/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1610/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1610/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1610/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1610/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1610/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1610/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực