Quyết định 1614/QĐ-BTTTT

Quyết định 1614/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems – Silicon Valley – US0027 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 1614/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley đã được thay thế bởi Quyết định 2292/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1614/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n c Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bộ Thông tin và Truyn thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau v đánh giá phù hp đối vi các sản phm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của V trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

National Technical Systems – Silicon Valley – US0027

Địa ch: 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chđịnh và đnghị thừa nhn) đáp ng đy đ các yêu cầu vviệc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận ln nhau về đánh giá phù hợp đi vi các sản phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin theo Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điu 1 có trách nhiệm tuân thcác quy định tại Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2015 và thay thế cho Quyết định số 1341/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông về việc thừa nhận phòng thnghiệm.

Điu 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điu 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


N
ơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ trưng (để b/c);
- TT.
Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
-
Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các
Tổ chc CNHQ (để t/h);
-
Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưng BThông tin và Truyền thông)

1. Thông tin v phòng thử nghiệm:

Tên: National Technical Systems – Silicon Valley – US0027

Địa ch: 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538 USA

Người liên lạc: Ms. Laura Bader

Điện thoại: +1(510) 578-3500

Email: laura.bader@nts.com

2. Phạm vi đưc thừa nhận

TT

n sn phm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

 

1.1

Thiết bị đu cui kết ni mng vin tng công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009

1.2

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng vin thông công cộng sdụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 18:2014/BTTTT

1.4

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tc độ truy nhập cơ bn (BRA)

TCVN 7189:2009

2.

Thiết bị vô tuyến

 

2.1

Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 65:2013/BTTTT

2.2

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình qung

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.6

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.7

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.8

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.9

Thiết b Rada hàng hi, hàng không, khí tượng

QCVN 18:2014/BTTTT

2.10

Thiết bị vô tuyến dẫn đường

QCVN 18:2014/BTTTT

2.11

Thiết bị cảnh báo, điu khin từ xa bằng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

2.12

Thiết bnhận dạng bng sóng vô tuyến đin

QCVN 18:2014/BTTTT

3.

Thiết bị công nghệ thông tin

 

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009

3.2

Máy nh xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

3.3

Thiết bị tr giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

3.5

Thiết bị tp trung (hub)

TCVN 7189:2009

3.6

Thiết b chuyn mch (switch)

TCVN 7189:2009

3.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

3.8

Thiết b cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

3.9

Thiết btường la (firewall)

TCVN 7189:2009

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1614/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1614/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1614/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1614/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1614/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1614/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Xuân Công
       Ngày ban hành01/10/2015
       Ngày hiệu lực01/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1614/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1614/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley