Quyết định 1615/QĐ-BTP

Quyết định 1615/QĐ-BTP sửa đổi Quyết định 535/QĐ-BTP về phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1615/QĐ-BTP phân công các đơn vị xây dựng văn bản đề án thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 535/QĐ-BTP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 535/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015 như sau:

1. Điều chỉnh thời hạn hoàn thành đối với 05 Thông tư, 05 Thông tư liên tịch và 24 Quyết định, Đề án;

2. Điều chỉnh tên gọi đối với 01 Thông tư và 01 Thông tư liên tịch;

3. Bổ sung xây dựng 01 Thông tư liên tịch và 11 Quyết định, Đề án

4. Dừng xây dựng đối với 02 Thông tư và 10 Quyết định, Đề án.

(Kèm theo Phụ lục I - Danh mục điều chỉnh, bổ sung việc xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành trong năm 2015 và Phụ lục II - Danh mục tổng hợp phân công xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành trong năm 2015).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tin);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

PHỤ LỤC I:

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TRONG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1615 /QĐ-BTP ngày 31 / 8 /2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

(theo Bản phân công đầu năm 2015)

THỜI HẠN HOÀN THÀNHSAU KHI ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1.

Đề án tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6/2015

Tháng 10/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 487/HTQT-HCTH ngày 06/8/2015

2.

Đề án thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật

Tháng 6/2015

Tháng 11/2015

3.

Đề án thành lập Nhóm biên, phiên dịch Bộ Tư pháp

Tháng 6/2015

Tháng 12/2015

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2011

Tháng 9/2015

Tháng 12/2015

5.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3/2015

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 438/VĐCXDPL-THHC ngày 28/7/2015

6.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 9/2015

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 919/PLQT-TPQT ngày 10/8/2015

7.

Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng chuyên gia pháp luật quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước

Tháng 10/2015

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 794/PLQT-TH ngày 06/7/2015

8.

Đề án thành lập Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3/2015

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

9.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Tháng 9/2015

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

10.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 20/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 9/2015

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

11.

Đề án Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2016 -2018 cho 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Tháng 10/2015

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

12.

Đề án Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016 - 2018 cho 05 đơn vị sự nghiệp: Nhà Xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Công nghệ thông tin, Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam

Tháng 10/2015

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

13.

Đề án Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016 - 2018 cho Báo Pháp luật Việt Nam và 03 Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10/2015

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

14.

Thông tư thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 3/2015

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 175/TĐKT ngày 22/7/2015

15.

Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3/2015

Tháng 11/2015

16.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 6/2015

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 264/BTNN-CSPL ngày 21/7/2015

17.

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng và ban hành biểu mẫu kèm theo

Tên cũ là: Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của các nghị định quy định chế độ áp dụng một số biện pháp xử lý hành chính và ban hành biểu mẫu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 6/2015

Tháng 10/2015

 

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 313/QLXLVPHC&TDTHPL-VP ngày 01/7/2015

18.

Thông tư ban hành các biểu mẫu báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 6/2015

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Phiếu trình Bộ trưởng ngày 16/6/2015 của Cục QLXLVPHC&TDTHPL

19.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 4/2015

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 149/CTGPL-VP ngày 14/4/2015

20.

Quyết định thay thế Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 18/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý.

Sau khi Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được phê duyệt

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 299/CTGPL-VP ngày 07/7/2015

21.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 9/2015

Tháng 10/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 412/HTQTCT-VP ngày 22/7/2015

22.

Đề án kiện toàn tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia giai đoạn 2015- 2016

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Tháng 6/2015

Tháng 9/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 640/TTLLTPQG-HCTH ngày 03/7/2015

23.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết

Cục Con nuôi

Tháng 3/2015

Tháng 9/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 328/CCN-CSVB ngày 15/7/2015

24.

Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Cục Công tác phía Nam giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2021

Cục Công tác phía Nam

Tháng 9/2015

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 294/CCTPN-VP ngày 24/7/2015

25.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước

Tổng cục THADS

Tháng 5/2015

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 2389/TCTHADS-VP ngày 21/7/2015

26.

Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam

Tháng 6/2015

Tháng 9/2015

27.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS

Tháng 6/2015

Tháng 9/2015

28.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS

Tháng 7/2015

Tháng 12/2015

29.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6/2015

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 407/TCCB-THHC ngày 13/7/2015

30.

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Bộ Tư pháp

Tháng 6/2015

Tháng 12/2015

31.

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Bộ Tư pháp

Tháng 6/2015

Tháng 12/2015

32.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức lễ tang của Bộ Tư pháp

Tháng 6/2015

Tháng 12/2015

33.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quy chế văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011

Văn phòng Bộ

Tháng 6/2015

Tháng 11/2015

Văn phòng Bộ đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành

34.

Quyết định ban hành Quy chế của Bộ Tư pháp về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Tháng 6/2015

Tháng 10/2015

II. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH TÊN GỌI

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

1.

“Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của các nghị định quy định chế độ áp dụng một số biện pháp xử lý hành chính và ban hành biểu mẫu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng” đổi tên thành “Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng và ban hành biểu mẫu kèm theo”

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 10/2015

Điều chỉnh tên gọi theo Công văn số 313/QLXLVPHC&TDTHPL-VP ngày 01/7/2015

2.

“Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp” đổi tên thành “Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp”

Pháp luật quốc tế

Tháng 11/2015

Điều chỉnh tên gọi theo Công văn số 919/PLQT-TPQT ngày 10/8/2015

III. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 5/2015

Bổ sung theo Công văn số 456/VĐCXDPL-THHC ngày 07/8/2015 (Ngày 15/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-BTP)

2.

Đề án huy động sự tham gia của luật sư trong xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư

Tháng 11/2015

Bổ sung theo Công văn số 456/VĐCXDPL-THHC ngày 07/8/2015

3.

Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 12/2015

Bổ sung theo Công văn số 487/HTQT-HCTH ngày 06/8/2015

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 8/2015

Bổ sung theo Công văn số 506/KSTT-VP ngày 01/7/2015 và Công văn số 585/KSTT-VP ngày 23/7/2015 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

5.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính

Tháng 8/2015

Bổ sung theo Công văn số 506/KSTT-VP ngày 01/7/2015 và Công văn số 585/KSTT-VP ngày 23/7/2015 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

6.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Tháng 9/2015

7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016 trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Tháng 12/2015

8.

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

Tháng 12/2015

9.

Đề án đổi mới tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 9/2015

Bổ sung theo Công văn số 305/CĐKGDBĐ-QLNV ngày 21/7/2015

10.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015

Văn phòng Bộ

Tháng 8/2015

Văn phòng Bộ đề xuất bổ sung

11.

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tháng 11/2015

12.

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007)

Tháng 12/2015

Văn phòng Bộ đề xuất bổ sung

IV. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1.

Thông tư thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp và Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

2.

Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng Bộ Tư pháp với các đơn vị được đầu tư xây dựng và Vụ Kế hoạch - Tài chính trong triển khai thực hiện các dự án

3.

Thông tư của Bộ Tư pháp ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

Theo Công văn số 532/KHTC-THHC ngày 22/7/2015

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc "Chuyển nhiệm vụ bồi dưỡng nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý từ Cục Trợ giúp pháp lý sang Học viện Tư pháp"

Cục Trợ giúp pháp lý

Theo Công văn số 299/CTGPL-VP ngày 07/7/2015

5.

Sửa đổi Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

6.

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam kết nối trong hoạt động Trợ giúp pháp lý của Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của Luật sư

Theo Công văn số 344/CTGPL-VP ngày 21/7/2015

7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thành Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý

8.

Đề án xây dựng Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hà Nội

Nhà xuất bản Tư pháp

Theo Công văn số 192/XBTP-TCHC ngày 29/6/2015

9.

Quyết định thay thế Quyết định 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Theo Công văn số 445/TCCB-THHC ngày 22/7/2015

10.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Vụ Thi đua - Khen thường

Theo ý kiến đề xuất của Vụ tại cuộc họp ngày 05/8/2015

11.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Theo ý kiến đề xuất của Vụ tại cuộc họp ngày 05/8/2015

12.

Đề án vị trí việc làm của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thường

Theo ý kiến đề xuất của Vụ tại cuộc họp ngày 05/8/2015

 

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC TỔNG HỢP PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TRONG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1615/QĐ- BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

Văn bản theo Kế hoạch từ đầu năm 2015

1.

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 01/2015

Đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BTP ngày 29/01/2015

2.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch năm 2015 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 24/3/2015

3.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công soạn thảo văn bản, đề án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-BTP ngày 09/4/2015

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-BTP ngày 14/4/2015

5.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa hai Bộ Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 6/2015

Ngày 23/6/2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký kết Chương trình phối hợp

6.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW

Tháng 6/2015

Đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-BTP ngày 15/5/2015

7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 438/VĐCXDPL-THHC ngày 28/7/2015

8.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

9.

Quyết định việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 761/QĐ-BTP ngày 22/4/2015

10.

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6/2015

Đã ban hành Thông tư 07/2015/TT-BTp ngày 18/6/2015

11.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2011

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 487/HTQT-HCTH ngày 06/8/2015

12.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

Tên cũ là: Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành và tên gọi theo Công văn số 919/PLQT-TPQT ngày 10/8/2015

13.

Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng chuyên gia pháp luật quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 794/PLQT-TH ngày 06/7/2015

14.

Đề án nghiên cứu các quy định về vấn đề dân tộc trong pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

15.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 4/2015

Quyết định số 857/QĐ-BTP ngày 06/5/2015

16.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 226/QĐ-BTP ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định ngày 18/6/2015

17.

Đề án thành lập Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

18.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

19.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 20/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

20.

Đề án Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2016 -2018 cho 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

21.

Đề án Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016 - 2018 cho 05 đơn vị sự nghiệp: Nhà Xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Công nghệ thông tin, Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

22.

Đề án Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016 - 2018 cho Báo Pháp luật Việt Nam và 03 Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 380/KHTC-THHC ngày 30/6/2015

23.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành dịch vụ sự nghiệp công

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

24.

Thông tư của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

25.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 11/2015

Không điều chỉnh

26.

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 9/2015

Không điều chỉnh

27.

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Tháng 9/2015

Không điều chỉnh

28.

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2015

Tháng 9/2015

Không điều chỉnh

29.

Quyết định xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2015

Tháng 12/2015

30.

Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 4/2005

Đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015

31.

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014

Tháng 6/2005

Đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015

32.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 264/BTNN-CSPL ngày 21/7/2015

33.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Tháng 9/2015

Không điều chỉnh

34.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

35.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tư pháp và Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

36.

Thông tư ban hành các biểu mẫu báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Phiếu trình Bộ trưởng ngày 16/6/2015 của Cục QLXLVPHC&TDTHPL

37.

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng và ban hành biểu mẫu kèm theo

Tháng 10/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành và tên gọi theo Công văn số 313/QLXLVPHC&TDTHPL-VP ngày 01/7/2015

38.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

39.

Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 8/2015

Không điều chỉnh

40.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Tháng 10/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 412/HTQTCT-VP ngày 22/7/2015

41.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền đăng ký hộ tịch

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

42.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 149/CTGPL-VP ngày 14/4/2015

43.

Quyết định thay thế Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 18/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý.

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời gian theo Công văn số 299/CTGPL-VP ngày 07/7/2015

44.

Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

45.

Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Trợ giúp pháp lý

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

46.

Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Cục Công tác phía Nam giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2021

Cục Công tác phía Nam

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời gian theo Công văn số 294/CCTPN-VP ngày 24/7/2015

47.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 9/2015

Không điều chỉnh

48.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tháng 12/2015

49.

Đề án kiện toàn tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia giai đoạn 2015- 2016

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Tháng 9/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 640/TTLLTPQG-HCTH ngày 03/7/2015

50.

Đề án đưa trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi người nước ngoài về thăm quê hương, đất nước

Cục Con nuôi

Tháng 9/2015

Không điều chỉnh

51.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

Tổng cục THADS

Tháng 02/2015

Đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015

52.

Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong THADS

Tháng 3/2015

Ngày 17/3/2015, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã ký kết Quy chế

53.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Tháng 6/2015

Đã ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015

54.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 2389/TCTHADS-VP ngày 21/7/2015

55.

Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ THADS

Tổng cục THADS

Tháng 9/2015

Không điều chỉnh

56.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

57.

Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012)

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

58.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 2389/TCTHADS-VP ngày 21/7/2015

59.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 và Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011)

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

60.

Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

61.

Đề án thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ đối với Cục Kiểm tra VBQPPL, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6/2015

Đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-BTP ngày 21/4/2015

62.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn 407/TCCB-THHC ngày 13/7/2015

63.

Thông tư của Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

64.

Đề án tinh giản biên chế

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

65.

Quyết định xây dựng quy chế phân cấp quản lý công chức các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

66.

Quy chế phối hợp trong việc đưa cán bộ, giảng viên và học viên của trường đi thực tế tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp cấp huyện và các cơ quan THADS

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

67.

Đề án Đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng về giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

68.

Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn sâu phục vụ giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

69.

Đề án Thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

70.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ.

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2015

Đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015

71.

Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tổ chức Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Tháng 02/2015

Đã ban hành Chị thị số 01/CT-BTP ngày 02/02/2015

72.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành năm 2014

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-BTP ngày 26/3/2015

73.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2014 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-BTP ngày 26/3/2015

74.

Quyết định ban hành Quy chế của Bộ Tư pháp về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Tháng 10/2015

Văn phòng Bộ đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành

75.

Quyết định phê duyệt và công bố các sự kiện nổi bật năm 2015 của Ngành Tư pháp.

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

76.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2016

Văn phòng Bộ

Tháng 12/2015

Không điều chỉnh

Văn bản đăng ký bổ sung vào Kế hoạch năm 2015

77.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 5/2015

Bổ sung theo Công văn số 456/VĐCXDPL-THHC ngày 07/8/2015 (Ngày 15/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-BTP)

78.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 8/2015

Bổ sung theo Công văn số 506/KSTT-VP ngày 01/7/2015 và Công văn số 585/KSTT-VP ngày 23/7/2015

79.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính

Tháng 8/2015

Bổ sung theo Công văn số 506/KSTT-VP ngày 01/7/2015 và Công văn số 585/KSTT-VP ngày 23/7/2015

80.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 9/2015

Bổ sung theo Công văn số 506/KSTT-VP ngày 01/7/2015 và Công văn số 585/KSTT-VP ngày 23/7/2015

81.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016 trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Tháng 12/2015

Bổ sung theo Công văn số 506/KSTT-VP ngày 01/7/2015 và Công văn số 585/KSTT-VP ngày 23/7/2015

82.

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

Tháng 12/2015

Bổ sung theo Công văn số 506/KSTT-VP ngày 01/7/2015 và Công văn số 585/KSTT-VP ngày 23/7/2015

83.

Đề án đổi mới tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 9/2015

Theo Công văn số 305/CĐKGDBĐ-QLNV ngày 21/7/2015

84.

Đề án huy động sự tham gia của luật sư trong xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 11/2015

Theo Công văn số 456/VĐCXDPL-THHC ngày 07/8/2015

85.

Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 12/2015

Theo Công văn số 487/HTQT-HCTH ngày 06/8/2015

86.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015

Văn phòng Bộ

Tháng 8/2015

Văn phòng Bộ đề xuất bổ sung

87.

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tháng 11/2015

88.

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007)

Tháng 12/2015

II. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TỪ NĂM 2014 CHUYỂN SANG

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

89.

Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 01/2015

Đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015

90.

Đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trung tâm hỗ trợ thực hiện yêu cầu quyền bồi thường thuộc Cục Bồi thường nhà nước, Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 02/2015

Đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BTP ngày 26/02/2015

91.

Đề án tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 10/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo 487/HTQT-HCTH ngày 06/8/2015

92.

Đề án thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo 487/HTQT-HCTH ngày 06/8/2015

93.

Đề án thành lập Nhóm biên, phiên dịch Bộ Tư pháp

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo 487/HTQT-HCTH ngày 06/8/2015

94.

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-BTP ngày 31/3/2015

95.

Thông tư thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Tháng 8/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 175/TĐKT ngày 22/7/2015

96.

Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 11/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 175/TĐKT ngày 22/7/2015

97.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết

Cục Con nuôi

Tháng 9/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 328/CCN-CSVB ngày 15/7/2015

98.

Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục THADS

Tháng 3/2015

Đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015

99.

Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam

Tháng 9/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn số 2389/TCTHADS-VP ngày 21/7/2015

100.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS

Tháng 9/2015

101.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 10/2015

Không điều chỉnh

102.

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Bộ Tư pháp

Tháng 12/2015

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành theo Công văn 407/TCCB-THHC ngày 13/7/2015

103.

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Bộ Tư pháp

Tháng 12/2015

104.

Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức Lễ tang của Bộ Tư pháp

Tháng 12/2015

105.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế họp

Văn phòng Bộ

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 693/QĐ-BTP ngày 09/4/2015

106.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới công tác Thư viện

Tháng 3/2015

Đã ban hành Quyết định số 1287/QĐ-BTP ngày 06/7/2015

107.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quy chế văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011

Tháng 11/2015

Văn phòng Bộ đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1615/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1615/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1615/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1615/QĐ-BTP phân công các đơn vị xây dựng văn bản đề án thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1615/QĐ-BTP phân công các đơn vị xây dựng văn bản đề án thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1615/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýHà Hùng Cường
       Ngày ban hành31/08/2015
       Ngày hiệu lực31/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1615/QĐ-BTP phân công các đơn vị xây dựng văn bản đề án thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1615/QĐ-BTP phân công các đơn vị xây dựng văn bản đề án thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp

           • 31/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực