Quyết định 1615/QĐ-UBND

Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1050/SNV-TCBC ngày 16/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa như sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

a) Giám đốc

b) Phó Giám đốc

c) Trưởng phòng

d) Phó trưởng phòng

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 05 vị trí

a) Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử;

b) Chnh lý tài liệu lưu trữ;

c) Bảo quản tài liệu lưu trữ;

d) Phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí

a) Công tác quản trị, tài vụ;

b) Công tác hành chính - tổ chức;

c) Tạp vụ;

d) Bảo vệ.

Tng cộng: 13 vị trí

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ng, lý luận chính trị, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, MN, HP
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1615/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Đức Vinh
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa

  • 24/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực