Quyết định 1617/QĐ-UBND

Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1617/QĐ-UBND 2018 Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Chính phủ Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Tổ Công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ Công tác;
- Các PCVP và CV;
- Lưu: VT, NV, TH.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động của Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác).

2. Quy chế này áp dụng đối với Tổ Công tác, các thành viên Tổ Công tác và các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi tắt các sở, ban, ngành, địa phương).

Điều 2. Vị trí, chức năng của Tổ Công tác

1. Vị trí

Tổ Công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Chức năng

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

b) Được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Thực hiện nhiệm vụ điều phối trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao khi các sở, ban, ngành, địa phương có ý kiến khác nhau.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Tổ Công tác

1. Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Tổ trưởng; mỗi thành viên Tổ Công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ Công tác họp định kỳ một quý một lần, họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Tổ trưởng Tổ Công tác. Tổ Công tác có thể lấy ý kiến tham gia của các thành viên bằng văn bản.

3. Tổ trưởng (hoặc Tổ phó khi được Tổ trưởng giao) là người chủ trì và kết luận các cuộc họp của Tổ Công tác; ký các văn bản của Tổ Công tác gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

4. Tổ công tác sử dụng con dấu của Văn phòng UBND tỉnh.

5. Công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương II

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CÔNG TÁC

Điều 4. Phương thức hoạt động của Tổ Công tác

1. Tổ trưởng Tổ Công tác tổ chức phương thức hoạt động của Tổ phù hợp với tính chất của Tổ; thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại các sở, ban, ngành, địa phương.

2. Khi thành lập Đoàn kiểm tra, Tổ Công tác có thể mời đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham gia Đoàn kiểm tra.

Điều 5. Nhiệm vụ của Tổ Công tác

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Kiểm tra việc phân loại văn bản, cập nhật nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống thông tin tác nghiệp điều hành đa cấp liên thông, phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành tại UBND tỉnh; việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống thông tin tác nghiệp điều hành đa cấp liên thông, phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành tại các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các sở, ban, ngành, địa phương.

4. Đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao so với yêu cầu đề ra; có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao so với thực tiễn.

5. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao; những vướng mắc, bất cập về chính sách, thể chế để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.

6. Định kỳ hàng tháng hoặc sau mỗi đợt kiểm tra, báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các sở, ban, ngành, địa phương được kiểm tra; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Tổ Công tác

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ Công tác:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ và các mặt hoạt động của Tổ Công tác;

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác;

c) Điều hành, phân công, chỉ đạo các thành viên Tổ Công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao;

d) Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Tổ Công tác, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra;

đ) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Tổ Công tác;

e) Báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Tổ Công tác; kết quả kiểm tra và các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

g) Báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Tổ Công tác; bổ sung, thay thế thành viên khi cần thiết.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ phó Tổ Công tác:

a) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác về các nhiệm vụ được phân công;

b) Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổ Công tác theo phân công của Tổ trưởng Tổ Công tác hoặc khi được Tổ trưởng Tổ công tác ủy quyền;

c) Ký các văn bản điều hành hoạt động của Tổ Công tác và các văn bản liên quan đến việc kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổ trưởng Tổ Công tác;

d) Điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Tổ Công tác trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

đ) Báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác về kết quả thực hiện các công việc, các mặt hoạt động đã được ủy quyền.

3. Nhiệm vụ của thành viên Tổ Công tác:

a) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b) Theo dõi, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực theo dõi, thực hiện của cơ quan, địa phương mình để đôn đốc thực hiện bảo đảm đúng tiến độ; đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu đề ra; có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao so với thực tiễn;

c) Kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương và đề xuất giải quyết những vướng mắc, bất cập đó;

d) Đề xuất các nội dung kiểm tra thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách của cơ quan mình; chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra do mình đề xuất hoặc theo phân công của Tổ trưởng Tổ Công tác;

đ) Báo cáo, cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao do cơ quan mình phụ trách, theo dõi theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ Công tác;

e) Đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tổ Công tác trong xử lý công việc, đặc biệt trong tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan việc kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

4. Nhiệm vụ của Tổ phó thường trực Tổ Công tác:

a) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b) Tổng hợp và giúp Tổ trưởng Tổ Công tác điều phối các hoạt động của Tổ Công tác;

c) Tham mưu, giúp Tổ trưởng Tổ Công tác trong việc triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Tổ công tác; đề xuất Kế hoạch hoạt động của Tổ Công tác trình Tổ trưởng Tổ Công tác phê duyệt;

d) Tham mưu, đề xuất với Tổ trưởng Tổ Công tác về việc thành lập Đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra, trình Tổ trưởng Tổ Công tác quyết định;

đ) Triển khai việc rà soát, tổng hợp tình hình phân loại văn bản và cập nhật nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao của các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin tác nghiệp điều hành đa cấp liên thông và phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo;

e) Triển khai việc tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương, báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác;

g) Đôn đốc các thành viên Tổ Công tác, các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ Công tác;

h) Dự thảo các văn bản, tài liệu các cuộc họp, cuộc làm việc của Tổ Công tác và các văn bản, tài liệu liên quan đến việc kiểm tra các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chuẩn bị công tác hậu cần cho các cuộc họp, làm việc của Tổ Công tác, trình Tổ trưởng Tổ Công tác phê duyệt.

5. Nhiệm vụ của Thư ký Tổ Công tác:

a) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b) Rà soát, theo dõi, đôn đốc việc phân loại văn bản, cập nhật nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin tác nghiệp điều hành đa cấp liên thông, phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và việc ban hành văn bản;

c) Rà soát, tổng hợp việc cập nhật thông tin tình hình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương để đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra;

d) Theo dõi hoạt động của Hệ thống thông tin tác nghiệp điều hành đa cấp liên thông, phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành, kịp thời kiến nghị hiệu chỉnh, sửa đổi khi cần thiết;

đ) Giúp Thường trực Tổ Công tác đôn đốc các thành viên Tổ Công tác, các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ Công tác; dự thảo các văn bản, tài liệu cho mỗi cuộc họp, cuộc làm việc của Tổ Công tác và các văn bản, tài liệu liên quan đến việc kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chuẩn bị công tác hậu cần cho các cuộc họp, làm việc của Tổ Công tác;

e) Tham mưu, đề xuất với Tổ phó Thường trực Tổ Công tác, Tổ trưởng Tổ Công tác về các nội dung liên quan đến việc kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

1. Tổ Công tác có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Tổ Công tác.

3. Tổ Công tác có trách nhiệm báo cáo định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động của Tổ Công tác.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác

1. Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh. Việc thanh, quyết toán kinh phí hoạt động của Tổ Công tác thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và điều kiện khác cho hoạt động của Tổ Công tác theo quy định.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện cho Tổ Công tác hoàn thành nhiệm vụ, không làm cản trở đến hoạt động của Tổ Công tác.

2. Trong quá trình hoạt động, thực thi nhiệm vụ của Tổ Công tác, nếu có khó khăn, vướng mắc, Tổ trưởng Tổ Công tác trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1617/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1617/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2018
Ngày hiệu lực23/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1617/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1617/QĐ-UBND 2018 Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Chính phủ Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1617/QĐ-UBND 2018 Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Chính phủ Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1617/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành23/07/2018
       Ngày hiệu lực23/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1617/QĐ-UBND 2018 Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Chính phủ Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1617/QĐ-UBND 2018 Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Chính phủ Huế

           • 23/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực