Quyết định 1632/QĐ-UBND

Quyết định 1632/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ các Quyết định công bố định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1632/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quy định định mức giá ca máy đơn giá xây dựng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1632/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC, GIÁ CA MÁY VÀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1376/TTr-SXD ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ năm (05) Quyết định công bố về định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, gm:

1. Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ định mức dịch vụ công ích đô thị - phần bổ sung tỉnh Bình Phước;

2. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Phước;

3. Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 30/03/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành một số định mức xây dựng mới nên định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp. UBND tỉnh đã ủy quyền công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình, bảng giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh cho Sở Xây dựng thực hiện.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Ban Quản lý khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày 01/07/2017./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- S Tư pháp;
- LĐVP, P.KT;
- Lưu: VT.(Trung)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1632/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1632/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1632/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1632/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quy định định mức giá ca máy đơn giá xây dựng Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1632/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quy định định mức giá ca máy đơn giá xây dựng Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1632/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýHuỳnh Anh Minh
       Ngày ban hành30/06/2017
       Ngày hiệu lực01/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1632/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quy định định mức giá ca máy đơn giá xây dựng Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1632/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quy định định mức giá ca máy đơn giá xây dựng Bình Phước

           • 30/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực