Quyết định 794/QĐ-UBND

Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 794/QĐ-UBND công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình đã được thay thế bởi Quyết định 1632/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quy định định mức giá ca máy đơn giá xây dựng Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 794/QĐ-UBND công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy vả thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng; số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt; Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa; số 1779/BXD-CP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng; số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 192/TTr-SXD ngày 11/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước.

Bộ đơn giá xây dựng công trình gồm 05 tập (có bộ đơn giá kèm theo), cụ thể:

- Tập 1: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng”;

- Tập 2: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt”;

- Tập 3: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát”;

- Tập 4: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa”;

- Tập 5: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng”.

Điều 2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, xét duyệt tổng mức đầu tư, dự toán, tổng dự toán các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Khi có biến động về giá, tiền lương trong xây dựng công trình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh kịp thời ban hành hoặc công bố các hệ số điều chỉnh.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá này.

Điều 4. Quyết định này thay thế các Quyết định của UBND tỉnh số 99/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt; số 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát; số 101/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 5;
- LĐVP, CV: P.SX (T98);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 794/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu794/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2011
Ngày hiệu lực01/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 794/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 794/QĐ-UBND công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 794/QĐ-UBND công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu794/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành01/04/2011
       Ngày hiệu lực01/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 794/QĐ-UBND công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 794/QĐ-UBND công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình