Quyết định 1637/QĐ-UBND

Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện tích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 1637/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình dịch vụ tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí;

Thực hiện Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 90/TTr-STC ngày 16/6/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện tích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 và thay thế Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Hi quan Hải Phòng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- CT, các PCT
UBND TP;
- Như Điều 3;
- Ban KTNS HĐND TP;
- Văn phòng ĐĐBQH, HĐND TP;
- Sở Thông tin và Truyền thông;

-
Báo HP, Đài PTTH HP;
- Cổng Thông tin điện t TP;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG KHU VỰC CÁC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận Hải An và doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có hoạt động dịch vụ xuất, nhập khẩu để triển khai công tác thu và quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Phí).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

2.1. Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ thu, quản lý Phí và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

2.2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh trừ hàng nội địa, hàng viện trợ, cu trợ nhân đạo, hàng an ninh quc phòng có sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (sau đây gọi tắt là các đối tượng nộp Phí) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQĐ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

3.1. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thu Phí.

3.2. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện thu Phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng nộp Phí; đảm bảo nhanh chóng, thủ tục đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi, tránh mọi phiền hà, ách tắc cho đối tượng nộp Phí và doanh nghiệp kinh doanh cảng biển.

3.3. Đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định; tránh thất thu thất thoát nguồn thu Phí của nhà nước theo mức Phí được ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/2016/NQĐ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; quản lý, sử dụng tiền thu Phí đúng quy định tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này và Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Phí và lệ phí.

3.4. Các đối tượng nộp Phí phải hoàn thành việc nộp Phí trước khi hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu cảng biển Hi Phòng.

II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cơ quan thu phí và phối hợp thu phí

4.1. Cơ quan thu phí: Ủy ban nhân dân quận Hải An.

4.2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phối hợp thu phí: Sở Tài chính, Cục Hải quan Hải Phòng, các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Thuế thành phố, Chi cục thuế quận Hải An, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước quận Hải An, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có hoạt động cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Hải Phòng và các Hãng tàu.

Điều 5. Các nội dung phối hợp

5.1. Phối hợp trong tuyên truyền và xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thu Phí

- Cục Hải quan Hải Phòng, STài chính, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hải An và các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có hoạt động cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cng Hải Phòng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và các Hãng tàu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức tuyên truyền về chế độ thu Phí đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu qua cảng biển Hải Phòng.

- S Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hải An xây dựng Phương án tổ chức thu Phí theo đúng quy định; chủ ttrong việc xây dựng các quy định có liên quan trong việc triển khai thu Phí.

- Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Thuế thành phố và Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: phối hợp chặt chẽ với STài chính và Ủy ban nhân dân quận Hải An trong việc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Phương án tổ chức thu Phí và việc xây dựng các quy định có liên quan trong việc triển khai thu Phí đảm bảo đúng quy định và các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Quy chế này.

5.2. Phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện thu Phí

- Ủy ban nhân dân quận Hải An có trách nhiệm tổ chức công tác thu Phí theo Nghị quyết số 148/2016/NQĐ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố và Phương án thu Phí; định kỳ vào ngày 05 hàng tháng có báo cáo số thu Phí tháng trước gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

- Cục Hải quan Hải Phòng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi theo nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao; hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong việc rà soát, thống kê báo cáo số liệu gửi Cục Hải quan Hải Phòng; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hải An và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong việc kiểm tra đối tượng nộp phí, đi tượng miễn thu phí, mức thu phí theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND trên cơ schứng từ thu phí mà doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu xuất trình.

- Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì xây dựng phần mềm thu Phí đảm bảo có sự kết nối thông tin với cơ quan Hải quan, in Biên lai thu Phí trên phần mềm để đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong thời gian chưa xây dựng xong phần mềm, có trách nhiệm hướng dẫn y ban nhân dân quận Hải An tổ chức thu theo quy định của pháp luật.

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong việc xây dựng phần mềm in Biên lai thu phí trên máy tính và Biên lai thu khi chưa xây dựng xong phn mềm đảm bảo đúng quy định.

- Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước quận Hải An phối hợp với cơ quan thu phí, thu tiền phí do cơ quan thu phí nộp.

- Các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có hoạt động cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cảng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và các Hãng tàu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận Hải An, cơ quan Hải quan để đảm bảo thực hiện thu Phí đúng quy định, không gây ách tắc cho doanh nghiệp nộp phí.

5.3. Phối hợp trong công tác kiểm tra nộp phí của doanh nghiệp

- Ủy ban nhân dân quận Hải An có trách nhiệm btrí nhân sự tại các địa điểm do Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi bố trí để kiểm tra chứng từ thu phí do doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu xuất trình trước khi làm thủ tục cho hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu cảng biển Hải phòng với sự phối hợp, hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; thống kê, tập hợp việc thu phí để đảm bảo công tác quản lý và báo cáo quản lý.

- Trường hợp phát hiện doanh nghiệp không nộp phí, cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hải An ngăn chặn, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Định kỳ chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng, Cục Hải quan Hải Phòng gửi số liệu về số lượng, chủng loại Container và hàng lỏng, hàng rời (đã thông quan của tháng trước) về Ủy ban nhân dân quận Hải An để phối hợp đối chiếu số thu Phí theo quy định; đồng thời cung cấp cho Ủy ban nhân dân quận Hải An danh sách doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu không xuất trình chứng từ thu phí làm cơ sở để kiểm tra, truy thu phí theo quy định. Trường hợp phát hiện sai sót thì Ủy ban nhân dân quận Hi An kịp thời lấy xác nhận của Cục Hải quan Hải Phòng để thông báo cho doanh nghiệp kịp thời nộp Phí.

- Các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi rà soát, thống kê, báo cáo số liệu gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hải An và cơ quan Hải quan ch cho phép hàng hóa ra, vào khu vực cảng khi có đủ hồ sơ, thủ tục của cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 41 Luật Hải quan và chứng từ thu phí của cơ quan thu phí.

- Định kỳ hàng quý, Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành chức năng có liên quan kiểm tra công tác thu Phí.

5.4. Phối hợp trong công tác xây dựng dự toán và quyết toán số thu Phí, chi phí quản lý thu Phí

- Hàng năm, cùng với thời điểm xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, công tác xây dựng dự toán thu Phí và dự toán chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu Phí thực hiện như sau:

+ Xây dựng dự toán thu Phí: Sở Tài chính chủ trì cùng Cục Hải quan Hi Phòng và Ủy ban nhân dân quận Hải An lập dự toán thu Phí, tổng hợp chung trong dự toán thu ngân sách nhà nước năm để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

+ Xây dựng dự toán chi đảm bảo cho công tác thu Phí:

Đối với năm 2017: Các cơ quan thu Phí và cơ quan phối hợp thu Phí được quy định tại Điều 4 Quy chế này lập dự toán chi phục vụ công tác thu phí theo chế độ quy định, gửi Sở Tài chính thẩm tra báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để giao khoán chi và giao dự toán chi triển khai thực hiện. Các năm tiếp theo, căn cứ mức khoán và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao, các cơ quan chủ động xây dựng dự toán chi theo chế độ quy định, gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hải Phòng để kiểm soát chi (đối với Ủy ban nhân dân quận Hải An được giao khoán chi), gửi Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định (đối với các cơ quan được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ phối hợp trong công tác thu phí). Trường hợp phát hiện dự toán chi do các cơ quan lập không đúng quy định, Sở Tài chính ra văn bản Thông báo để điều chỉnh.

- Việc quyết toán thu Phí do cơ quan thu thực hiện theo quy định phân cấp về quản lý thu ngân sách; Sở Tài chính tổng hợp chung trong quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

- Cơ quan thu phí và cơ quan được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ phối hợp trong công tác thu Phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi phục vụ công tác thu Phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và quy định tài chính hiện hành; quyết toán chi được gửi Sở Tài chính thẩm tra theo quy định.

Số kinh phí được giao trong năm, nếu không sử dụng hết được chuyển sang năm sau chi tiếp hoặc nộp ngân sách nhà nưc theo quy định.

III. KHEN THƯỞNG - XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Khen thưởng

Các đối tượng nộp Phí, cơ quan thu và phối hợp thu Phí thực hiện tốt quy định tại Quy chế này, thực tốt nghĩa vụ vi ngân sách nhà nước thì được các cơ quan chức năng của thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng theo chế độ khen thưởng hiện hành.

Điều 7. Xử lý vi phạm

7.1. Các đối tưng nộp Phí theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQĐ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố nếu không nộp Phí theo quy định hoặc dây dưa, trốn lậu việc nộp Phí thì bị xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý Thuế, Luật Phí và lệ phí và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Giao Ủy ban nhân dân quận Hải An và Cục Thuế thành phố Hải Phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

7.2. Các cơ quan thu và phối hợp thu Phí có trách nhiệm chỉ đạo, kim tra, kiểm soát, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ công chức và người lao động thuộc cơ quan mình, quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; không để xảy ra thất thu, thất thoát ngân sách và các hành vi sai phạm khác. Trường hợp để xảy ra các sự việc nêu trên, ngoài việc xử lý người mắc sai phạm theo quy định của pháp luật hiện hành thì người đứng đầu các cơ quan này còn chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

Các tổ chức, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh có sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng làm thủ tục hải quan và có tầu cập Cảng trước ngày 01/01/2017 thực hiện nộp phí theo quy định hiện hành. Trường hợp làm thủ tục hải quan và có tầu cập Cảng từ ngày 01/01/2017 thì thực hiện việc kê khai và nộp phí theo quy định tại Nghị quyết số 148/2016/NQĐ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 9. Xử lý vướng mắc

Các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân quận Hải An tổ chức thu, nộp Phí theo Phương án được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và quản lý, sdụng Phí theo quy định của chế độ tài chính hiện hành, các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan và Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phản ánh kịp thời về STài chính để chủ trì cùng Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân quận Hải An xử lý; trưng hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1637/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1637/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1637/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1637/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình dịch vụ tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1637/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình dịch vụ tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1637/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành27/06/2017
       Ngày hiệu lực01/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (07/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1637/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình dịch vụ tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1637/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình dịch vụ tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

        • 27/06/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/07/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực