Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định 164/QĐ-UBND Kế hoạch Năm cao điểm hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 164/QĐ-UBND Kế hoạch Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm Nông nghiệp Điện Biên 2017


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017 ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017; Quyết định số 266/QĐ-BNN-TTr ngày 07/02/2017 ban hành Kế hoạch năm cao điểm thanh, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017; Thông báo số 1611/TB-BNN-VP ngày 23/02/2017 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Năm cao điểm hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

NĂM CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số:164 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc đẩy mạnh phòng, chống sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại vật tư nông nghiệp (VTNN) kém chất lượng, hóa chất độc hại ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm (ATTP), gây nguy hại đối với sức khỏe người dân và cộng đồng; ảnh hưởng thương hiệu nông sản của tỉnh Điện Biên.

2. Tiếp tục đẩy lùi và xử lý dứt điểm việc lạm dụng kháng sinh, sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; quá trình chăn nuôi và trong nuôi trồng thủy sản; chấm dứt các hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tập trung vào chất Cysteamine; giảm thiểu rõ nét ô nhiễm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng nội tỉnh và mở rộng thị trường ngoại tỉnh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống tổ chức trong công tác quản lý VTNN, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

1. Các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được rà soát, hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp và thị trường nông sản tại địa phương.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về VTNN, ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh (SXKD) VTNN, nông sản thực phẩm; Thông tin về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn.

3. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc BVTV trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh vật trong thịt giảm 10% so với năm 2016.

4. Tỷ lệ cơ sở SXKD VTNN, sản phẩm nông lâm, thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện kinh doanh, điều kiện đảm bảo chất lượng VTNN, ATTP (xếp loại A,B) tăng 10% so với năm 2016.

5. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP trong SXKD VTNN và sản phẩm nông lâm, thủy sản.

6. Xây dựng ít nhất 04 chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn; cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi để kết nối, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong việc sử dụng sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các sản phẩm chủ yếu như: Dứa, gạo, mật ong và thủy sản.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Chỉ đạo, điều hành

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực VTNN; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 Bộ luật hình sự năm 2015; truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn;

- Tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân SXKD khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc BVTV, thuốc thú y, kháng sinh, hóa chất cấm; hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất theo hướng an toàn, đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc BVTV, thuốc thú y ngoài danh mục; Tuân thủ 4 đúng: "đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ, liều lượng và đúng cách" về sử dụng thuốc BVTV, thuốc thú y; phổ biến, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận;

- Tập huấn và cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP cho người sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh;

- Thông tin đầy đủ, kịp thời về hiện trạng ATTP đối với từng loại thực phẩm nông lâm thủy sản; hỗ trợ, phổ biến, vận động tổ chức, cá nhân áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến như VietGAP, GMP, SSOP… trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Hướng dẫn và khuyến nghị cách ứng xử phù hợp cho người tiêu dùng.

- Công khai các đơn vị, tổ chức, cá nhân SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản bảo đảm chất lượng VTNN và ATTP, cơ sở xếp loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP), cơ sở sản xuất sản phẩm không an toàn, cơ sở vi phạm về chất lượng VTNN và ATTP trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

3. Thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm

- Tổ chức thanh, kiểm tra, lấy mẫu VTNN và lấy mẫu giám sát sản phẩm nông lâm thủy sản, đối với sản phẩm nông lâm thủy sản tập trung vào thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, thịt, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp sản phẩm thực phẩm không đảm bảo ATTP.

- Tăng cường thanh tra chuyên ngành, đột xuất các cơ sở tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh VTNN, tập trung vào các cơ sở thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thức ăn thủy sản), phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi (bao gồm cả giống thủy sản), điểm giết mổ, cơ sở SXKD thực phẩm nông sản tươi sống, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Phát hiện, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu, tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản không có trong danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;

- Tổ chức kiểm tra, phân loại 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý; tái kiểm tra 100% cơ sở xếp loại C và xử lý dứt điểm cơ sở tái kiểm tra vẫn xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Đôn đốc, kiểm tra, cấp huyện/xã tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

- Kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở SXKD sản phẩm nông lâm thủy sản; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thuốc BVTV cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc BVTV; Giấy chứng nhận vệ sinh thú y;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vào các dịp lễ, tết như Tết Trung thu năm 2017,... và theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về VSATTP.

4. Tổ chức kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản thực phẩm an toàn; liên kết trong sản xuất với tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

- Kiểm tra và cấp giấy xác nhận thực phẩm an toàn cho cơ sở bày bán sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn;

- Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất sản phẩm sau xác nhận, trước khi đưa ra thị trường, đánh giá, cảnh báo nguy cơ và truy xuất, xử lý các trường hợp vi phạm. Trọng tâm, trọng điểm giám sát là chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV trên rau, củ, quả; dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm trong chăn nuôi; chất bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản không có trong danh mục được phép sử dụng;

- Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất các sản phẩm an toàn: Dứa, gạo, mật ong và thủy sản.

- Tổ chức, phối hợp tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, liên kết các cơ sở này với các kênh phân phối sản phẩm trong và ngoài tỉnh để quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực quản lý

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh về nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản.

- Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và thanh tra chuyên ngành chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản theo thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT về tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp ở địa phương.

(Chi tiết có phân công nhiệm vụ kèm theo)

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách địa phương đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch hàng năm, nguồn kinh phí lồng ghép của các Chương trình, Đề án và các nguồn vốn hỗ trợ, bổ sung (nếu có) để thực hiện các nhiệm vụ:

- Thông tin, truyền thông về ATTP trong SXKD, tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và tập huấn kiến thức ATTP;

- Giám sát, kiểm tra, thanh tra, lấy mẫu phân tích xử lý vi phạm;

- Hỗ trợ kết nối sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn (Thông qua các Chương trình, Đề án xây dựng mô hình chuỗi thực phẩm an toàn).

2. Nguồn kinh phí từ các đề tài xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn do các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai để thực hiện nội dung: Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh kiểm tra, giám sát.

3. Đối với kinh phí bổ sung để tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tiến độ.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị, phòng ban chuyên môn căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng phương án cụ thể thể để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí (nếu có) để thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Y tế

- Phối hợp tuyên truyền phổ biến các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo chuỗi và có xác nhận để người tiêu dùng biết và lựa chọn sử dụng.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thanh, kiểm tra các bếp ăn tập thể để truy xuất và xử lý nghiêm việc sử dụng thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

4. Sở Công Thương

Tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; kiểm tra, kiểm soát chất lượng lưu thông trên thị trường, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

5. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành chức năng kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP đối với các sản phẩm, thực phẩm lưu thông trên địa bàn tỉnh. Điều tra phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về chất lượng, ATTP.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin kịp thời về thực hiện kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân SXKD VTNN, sản phẩm nông lâm, thủy sản thực hiện tốt điều kiện kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kịp thời đưa tin đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP để nhân dân phòng tránh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh Điện Biên

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch Năm hành động VSATTP trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo thực hiện thành công Năm hành động VSATTP trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phong thào thi đua, hưởng ứng và tham gia xây dựng các mô hình điểm về ATTP tại địa phương.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng và phê duyệt kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn theo phân cấp.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn.

9. Chế độ báo cáo

Định kỳ ngày 25 hàng tháng, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VỆ SINH ATTP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 164 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

TT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Thông tin, truyền thông về ATTP

 

 

 

1

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng VTNN và ATTP nông lâm, thủy sản và các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên Phủ; Đài PT-TH tỉnh; cổng TTĐT tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội

Trong năm 2017

2

Tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với tổ chức, cá nhân SXKD khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh, hóa chất cấm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên Phủ; Đài PT-TH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội

Trong năm 2017

3

Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, đơn vị nuôi trồng thủy sản không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; không lạm dụng chất xử lý, cải tạo môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên Phủ; Đài PT-TH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội

Trong năm 2017

4

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi gia súc, gia cầm không sử dụng kháng sinh cấm; không lạm dụng thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên Phủ; Đài PT-TH tỉnh; UBND các huyện, thị xã,thành phố; Các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội

Trong năm 2017

5

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng; không lạm dụng hóa chất bảo quản, kích thích tăng trưởng, hóa chất cấm; phổ biến áp dụng phòng trừ sinh vật gây hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất rau.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên Phủ; Đài PT-TH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội

Trong năm 2017

6

Quảng bá các sản phẩm, các cơ sở SXKD rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản an toàn; Hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên Phủ; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh.

Trong năm 2017

7

Tập huấn, xác nhận kiến thức ATTP cho các đối tượng tham gia vào quá trình SXKD nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

8

Thông tin đầy đủ, kịp thời về hiện trạng an toàn thực phẩm đối với từng loại thực phẩm nông, lâm, thủy sản và hướng dẫn, khuyến nghị cách ứng xử phù hợp cho người tiêu dùng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh

Trong năm 2017

9

Công khai các đơn vị, tổ chức, cá nhân SXKD thực phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng, ATTP; Cơ sở loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP), cơ sở sản xuất sản phẩm không an toàn, cơ sở vi phạm về ATTP; Thông tin địa chỉ nơi bày bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn thực phẩm có xác nhận

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên phủ; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Sau khi có kết quả kiểm tra

II

Thanh, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất

 

 

 

1

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh VTNN; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh (PC49); UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I+II, Quý IV

2

Đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật (rau, quả, chè...)

 

 

 

2.1

Thanh tra chuyên ngành, đột xuất cơ sở trồng trọt, sơ chế, chế biến, bao gói sản phẩm; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

2.2

Thanh, kiểm tra việc buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh (PC49), Sở Công Thương, Sở Y tế;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

3

Đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật (tập trung vào thịt lợn, thịt gà và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thịt gà)

 

 

 

3.1

Thanh, kiểm tra việc lưu thông, buôn bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chế phẩm sinh học dùng trong thú y; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh (PC49), Sở Công Thương, sở Y tế;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

3.2

Thanh tra chuyên ngành, đột xuất các cơ sở chăn nuôi, cách ly kiểm dịch, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

4

Đối với sản phẩm thực phẩm thủy sản (tập trung vào nhóm thủy sản nuôi)

 

 

 

4.1

Thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thức ăn thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh (PC49), Sở Công Thương, Sở Y tế;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

4.2

Thanh tra đột xuất cơ sở nuôi trồng thủy sản, thu gom nguyên liệu, cơ sở chế biến thủy sản, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm ATTP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

III

Kiểm tra điều kiện ATTP; Kiểm tra giám sát

 

 

 

1

Đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật (rau, quả, chè...)

 

 

 

1.1

Kiểm tra điều kiện ATTP các tổ chức, cá nhân SXKD thực phẩm có nguồn gốc thực vật, trọng tâm là việc sử dụng thuốc BVTV theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT; Xử lý vi phạm đối với cơ sở xếp loại C, tái kiểm tra vẫn xếp loại C.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

1.2

Kiểm tra, giám sát ATTP, đánh giá, cảnh bảo nguy cơ và truy xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

2

Đối với chuỗi sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật (tập trung vào thịt lợn, thịt gà và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thịt gà)

 

 

 

2.1

Kiểm tra điều kiện ATTP các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ, trọng tâm là việc sử dụng thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi; vệ sinh thú y trong giết mổ, vận chuyển, bày bán theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT Giám sát tồn dư chất cấm trong nước tiểu lợn trong cơ sở chăn nuôi, giết mổ. Xử lý vi phạm đối với cơ sở xếp loại C, tái kiểm tra vẫn xếp loại C.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

2.2

Kiểm tra, giám sát ATTP, đánh giá, cảnh báo nguy cơ và truy xuất, xử lý các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

3

Đối với chuỗi sản phẩm thực phẩm thủy sản (tập trung vào nhóm thủy sản nuôi)

 

 

 

3.1

Kiểm tra điều kiện ATTP các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, trọng tâm là việc sử dụng thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, thức ăn, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT Xử lý vi phạm đối với cơ sở xếp loại C, tái kiểm tra vẫn xếp loại C.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

3.2

Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá, cảnh bảo nguy cơ và truy xuất, xử lý các trường hợp vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

4

Kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; Giấy chứng nhận vệ sinh thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

IV

Hỗ trợ kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản phẩm thực phẩm an toàn

 

 

 

1

Kiểm tra và cấp giấy xác nhận thực phẩm an toàn cho cơ sở bày bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

2

Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất sản phẩm sau xác nhận, trước khi đưa ra thị trường, đánh giá, cảnh báo nguy cơ và truy xuất, xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

3

Xây dựng mô hình chuỗi thực phẩm an toàn theo hướng VietGAP đối với dứa, gạo, mật ong và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

4

Tổ chức, phối hợp tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, liên kết các cơ sở này với các kênh phân phối sản phẩm trong và ngoài tỉnh để quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn

SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Điện Biên phủ; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

V

Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

 

 

 

1

Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ quản lý địa phương về quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

2

Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

3

Tổ chức lớp tập huấn đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến và nâng cao chất lượng các sản phẩm chè, măng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

4

Mua sắm trang thiết bị kiểm tra, kiểm nghiệm cần thiết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Trong năm 2017

5

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và thanh tra chuyên ngành chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản theo thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT về tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2017
Ngày hiệu lực06/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 164/QĐ-UBND Kế hoạch Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm Nông nghiệp Điện Biên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 164/QĐ-UBND Kế hoạch Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm Nông nghiệp Điện Biên 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu164/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành06/03/2017
        Ngày hiệu lực06/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 164/QĐ-UBND Kế hoạch Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm Nông nghiệp Điện Biên 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 164/QĐ-UBND Kế hoạch Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm Nông nghiệp Điện Biên 2017

         • 06/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực