Quyết định 1644/QĐ-BHXH

Quyết định 1644/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1644/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Chi


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Chi là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tng Giám đốc), có chức năng giúp Tng Giám đốc quản lý tài chính, kế toán; chi trả chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là các chế độ bảo him xã hội), bảo hiểm y tế; chi quản lý bộ máy, các khoản chi khác; quản lý, sử dụng quỹ bảo him xã hội, quỹ bảo him y tế và các quỹ được trích lập theo quy định; quản lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Ban Chi chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề xuất với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ tài chính, kế toán đối với quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và cơ chế tài chính áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Nghiên cứu, đề xuất trình Tổng Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn vtài chính, kế toán; chi trả các chế độ bảo him xã hội, bảo him y tế; các tiêu chun, định mức chi quản lý bộ máy; chi và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. Phối hp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất quy định về quản lý và sử dụng quỹ bảo him y tế; các nguồn kinh phí; tài sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện các văn bản được ban hành.

3. Hàng năm, chủ trì cùng các Ban có liên quan xây dựng dự toán chi và dự toán điều chỉnh chi các chế độ bảo hiểm xã hội, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi quản lý bộ máy của các đơn vị trong toàn Ngành; tổng hợp dự toán, dự toán điều chỉnh chi các chế độ bảo him xã hội, bảo him y tế, chi quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo him xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ và chi quản lý bộ máy bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; xây dựng phương án phân bổ dự toán chi bảo him xã hội, bảo him thất nghiệp, chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi quản lý bộ máy (sau khi Thủ tướng Chính phủ giao dự toán) chuyển Ban Kế hoạch - Tài chính.

4. Tiếp nhận các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước chuyển sang để chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Hàng tháng, xây dựng kế hoạch và thực hiện cấp các nguồn kinh phí đã được phê duyệt.

5. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện các quy định của pháp luật và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý tài chính, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi quản lý bộ máy. Hướng dẫn, kim tra công tác hạch toán kế toán toàn Ngành.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tính toán cân đối quỹ bảo hiểm y tế hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

7. Hướng dẫn, quản lý các nguồn kinh phí, tài sản từ các dự án tài trợ, viện trợ của các tchức trong và ngoài nước trong toàn Ngành.

8. Quản lý tài sản toàn Ngành; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản đối với các đơn vị trong Ngành; hướng dẫn, kim tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mua sắm, điều chuyn, bán, thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trong Ngành.

9. Tổ chức công tác hạch toán kế toán đối với các hoạt động thu, chi quỹ bảo him xã hội, bảo him y tế, các nguồn kinh phí, tài sản và hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phối hp với Ban Kế hoạch - Tài chính trong việc tchức công tác hạch toán kế toán các công trình xây dựng cơ bản.

10. Hằng năm, chủ trì, cùng các đơn vị liên quan xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, chi quản lý bộ máy, chi các quỹ và các khoản chi khác cho các Bảo him xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông qua, gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế theo quy định.

11. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro trong công tác chi trả các chế độ bảo him xã hội của các đơn vị từ quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động chi trả trình Tổng Giám đốc quyết định theo quy định của pháp luật.

12. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc phê duyệt, ban hành định mức, hướng dẫn chế độ chi tiêu và phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm của hệ thống cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo him xã hội Công an nhân dân, Bảo him xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

13. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp số liệu, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phụ trách.

14. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

15. Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc bố trí, bãi miễn kế toán trưởng của các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

16. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Chi do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyn, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy đnh đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý tài chính;

c) Phòng Quản lý chi bảo hiểm;

d) Phòng Kế toán.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Trưởng Ban Chi xây dựng trình Tng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.

2. Biên chế của Ban Chi do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyn dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo Quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Bãi bỏ: Quyết định số 394/QĐ-BHXH ngày 08/4/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi; Quyết định số 625/QĐ-BHXH ngày 13/4/2010 và Quyết định số 176/QĐ-BHXH ngày 10/02/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 394/QĐ-BHXH.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Chi, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc Phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
-
HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (3)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1644/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1644/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1644/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1644/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Chi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1644/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Chi
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1644/QĐ-BHXH
    Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
    Người kýLê Bạch Hồng
    Ngày ban hành26/11/2012
    Ngày hiệu lực01/01/2013
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1644/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Chi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1644/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Chi

          • 26/11/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực