Quyết định 1649/QĐ-BHXH

Quyết định 1649/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1649/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Kế hoạch


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bảo him xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Kế hoạch - Tài chính là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng giúp Tổng Giám đốc xây dựng, quản lý công tác kế hoạch, thống kê, xây dựng cơ bản, đầu tư ứng dụng mạng công nghệ thông tin hạ tầng cơ sở trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban Kế hoạch - Tài chính chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng hợp xây dựng kế hoạch Ngành hàng năm, 5 năm trình Chính phủ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hàng năm xây dựng, phân bổ và điều chỉnh dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản toàn Ngành; thm định dự toán, dự toán điều chỉnh, phương án phân bổ dự toán thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi bảo hiểm xã hội, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi quản lý bộ máy của các đơn vị trong Ngành, chi quản lý bộ máy Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ, chi quản lý bộ máy bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Ban Chi, Ban Thu và các Ban nghiệp vụ có liên quan lập để tổng hợp trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

3. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc quản lý, điều hành việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao hàng năm của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Giám đốc tham gia với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý về công tác kế hoạch, thống kê, xây dựng cơ bản trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

5. Xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác kế hoạch, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư ứng dụng mạng công nghệ thông tin hạ tầng cơ sở; tổ chức thực hiện các văn bản sau khi được phê duyệt.

6. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc triển khai xây dựng quy hoạch cơ sở vật chất toàn Ngành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án đầu tư ứng dụng mạng công nghệ thông tin hạ tầng cơ sở và dự án đầu tư trang bị cơ sở vật chất trong toàn Ngành.

7. Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của ngành Bảo hiểm xã hội; chủ trì xây dựng niên giám thống kê ngành Bảo hiểm xã hội; thực hiện công tác thống kê; bảo mật và thống nhất quản lý việc công bố thông tin thống kê cũng như cung cấp thông tin thống kê của Ngành cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin thống kê được phép công bố và cung cấp.

8. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã phân bổ hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều này; nghiên cứu, đề xuất với Tng Giám đốc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị phù hp vi tình hình thực tế.

9. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác kế hoạch, thống kê, xây dựng cơ bản, đầu tư ứng dụng mạng công nghệ thông tin hạ tầng cơ sở trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

10. Tham gia công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền trong lĩnh vực được giao.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy định.

12. Quản lý viên chức theo phân cấp và tài sản được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Kế hoạch - Tài chính do Trưởng ban quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng Ban và Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Thẩm định dự án;

c) Phòng Quản lý và Quyết toán vốn đầu tư;

d) Phòng Thống kê.

Chức năng, nhiệm vụ và quyn hạn của các phòng do Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp việc Trưởng phòng có Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.

2. Biên chế của Ban Kế hoạch - Tài chính do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyn dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo Quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 624/QĐ-BHXH ngày 13/4/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (3)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1649/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1649/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2012
Ngày hiệu lực26/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1649/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1649/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Kế hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1649/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Kế hoạch
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1649/QĐ-BHXH
      Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
      Người kýLê Bạch Hồng
      Ngày ban hành26/11/2012
      Ngày hiệu lực26/11/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1649/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Kế hoạch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1649/QĐ-BHXH năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Kế hoạch

          • 26/11/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/11/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực