Quyết định 165/QĐ-HQHN

Quyết định 165/QĐ-HQHN năm 2016 về Quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Hòa Bình do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-HQHN nhiệm vụ cụ thể của chi cục hải quan Hòa Bình Hà Nội 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CHI CỤC HẢI QUAN HÒA BÌNH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2836/QĐ-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập chi cục Hải quan Hòa Bình trực thuộc Cục Hải quan TP.Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng T chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Hòa Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hòa Bình và Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- UBND tỉnh H
òa Bình (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CHI CỤC HẢI QUAN HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-HQHN ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Cục trưng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Hòa Bình

Chi cục Hải quan Hòa Bình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục và các địa bàn do Cục Hải quan TP Hà Nội quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế, và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

3. Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

4. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

6. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục.

7. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy đnh của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và của Tng cục Hải quan.

8. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

10. Thực hiện việc lập biên bản, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

11. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khu, nhập khẩu, và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy đnh, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

12. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP. Hà Nội.

13. Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy đnh của Cục Hải quan TP. Hà Nội và Tổng cục Hải quan.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao.

Điều 2. Mối quan hệ công tác:

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng trực tiếp phụ trách và các Phó cục trưởng phụ trách lĩnh vực công tác.

2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

3. Có quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trong ngành, ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hoà Bình kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội ra quyết định bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-HQHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-HQHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2016
Ngày hiệu lực22/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-HQHN

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-HQHN nhiệm vụ cụ thể của chi cục hải quan Hòa Bình Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/QĐ-HQHN nhiệm vụ cụ thể của chi cục hải quan Hòa Bình Hà Nội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/QĐ-HQHN
        Cơ quan ban hànhCục Hải quan Thành phố Hà nội
        Người kýNguyễn Văn Trường
        Ngày ban hành22/02/2016
        Ngày hiệu lực22/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-HQHN nhiệm vụ cụ thể của chi cục hải quan Hòa Bình Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-HQHN nhiệm vụ cụ thể của chi cục hải quan Hòa Bình Hà Nội 2016

            • 22/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực