Quyết định 165/QĐ-UBND

Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm Quyết định 181/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 181/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 85/TTr-SKHĐT ngày 01/8/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt

Theo QĐ 181

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

IV

Lĩnh vực Đấu thầu

 

 

1

Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Đã được thay thế

 

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa

Đã được thay thế

 

3

Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp qui mô nhỏ

Đã được thay thế

 

4

Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp

Đã được thay thế

 

5

Thẩm định kế hoạch đấu thầu

Đã được thay thế

 

6

Thẩm định kết quả đấu thầu

Đã được thay thế

 

7

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thống kê trùng

 

 

Tổng số 07 thủ tục

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2012
Ngày hiệu lực17/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 165/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu165/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành17/08/2012
       Ngày hiệu lực17/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng

           • 17/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực