Quyết định 1650/QĐ-KTNN

Quyết định 1650/QĐ-KTNN năm 2015 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 1650/QĐ-KTNN thành lập hội đồng thi đua khen thưởng kiểm toán nhà nước 2015


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1650 /QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước (gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Các Phó chủ tịch Hội đồng: Các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

3. Các uỷ viên Hội đồng: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bí thư Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước.

4. Uỷ viên Thường trực - Thư ký Hội đồng: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Đơn vị thường trực của Hội đồng: Ban Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2263/QĐ-KTNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; (b/c)
- Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước;
- Công đoàn Kiểm toán Nhà nước;
- Đoàn TNCS HCM Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, TĐ-KT (02 bản).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1650/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1650/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực02/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1650/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1650/QĐ-KTNN thành lập hội đồng thi đua khen thưởng kiểm toán nhà nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1650/QĐ-KTNN thành lập hội đồng thi đua khen thưởng kiểm toán nhà nước 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1650/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành02/12/2015
       Ngày hiệu lực02/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1650/QĐ-KTNN thành lập hội đồng thi đua khen thưởng kiểm toán nhà nước 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1650/QĐ-KTNN thành lập hội đồng thi đua khen thưởng kiểm toán nhà nước 2015

           • 02/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực