Quyết định 2263/QĐ-KTNN

Quyết định 2263/QĐ-KTNN năm 2014 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 2263/QĐ-KTNN năm 2014 lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 1650/QĐ-KTNN thành lập hội đồng thi đua khen thưởng kiểm toán nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 02/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2263/QĐ-KTNN năm 2014 lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước (gọi tắt là Hội đồng) gồm 14 thành viên như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Các Phó chủ tịch Hội đồng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp theo dõi chỉ đạo Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

3. Các uỷ viên Hội đồng: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bí thư Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

4. Uỷ viên Thường trực - Thư ký Hội đồng: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Đơn vị thường trực của Hội đồng: Ban Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1262/QĐ-KTNN ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, Quyết định số 01/QĐ-KTNN ngày 02/01/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; (để b/c)
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; (b/c)
- Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước;
- Công đoàn Kiểm toán Nhà nước;
- Đoàn TNCS HCM Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, TĐ-KT (58 bản).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2263/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2263/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực31/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2263/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 2263/QĐ-KTNN năm 2014 lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2263/QĐ-KTNN năm 2014 lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2263/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành31/12/2014
       Ngày hiệu lực31/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2263/QĐ-KTNN năm 2014 lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2263/QĐ-KTNN năm 2014 lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước