Quyết định 1655/QĐ-UBND

Quyết định 1655/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý, sử dụng, cấp biển “XE HỘ ĐÊ”, “XE TÌM KIẾM CỨU NẠN” thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1655/QĐ-UBND 2019 quy định quản lý cấp biển xe hộ đê tìm kiếm cứu nạn Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, CẤP BIỂN “XE HỘ ĐÊ”,“XE TÌM KIẾM CỨU NẠN” THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê, xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão;

Căn cứ Quyết định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/02/2018 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quy định về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Văn bản số 1595/PCTT-ƯPKP ngày 28/12/2018 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc quản lý, phát hành và cấp biển “XE HỘ ĐÊ;

Căn cứ Văn bản số 53/TWPCTT ngày 17/5/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc quản lý, phát hành và cấp biển “XE HỘ ĐÊ” năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 109/TTr-SNN ngày 03/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về quản lý, sử dụng, cấp biển “XE HỘ ĐÊ”, “XE TÌM KIẾM CU NẠN” thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Tổng cục PCTT;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TV BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;

- CVP,PCVP2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng Quản trị Tài vụ;
- Lưu VT, TNMT2

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, CẤP BIỂN “XE HỘ ĐÊ”, “XE TÌM KIẾM CỨU NẠN” THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1655/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân được cấp biển “XE HỘ ĐÊ ”, “XE TÌM KIẾM CỨU NẠN” (gọi tt là biển xe ưu tiên) thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Xe phục vụ các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban; thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Xe của tổ chức, cá nhân được điều động để vận chuyển trang thiết bị, vật tư, nhân lực thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp về công tác phòng chống, ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3. Trình tự, thủ tục cấp “biển xe ưu tiên”

1. Trình tự, thủ tục cấp mới

a) Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được cấp biển xe ưu tiên” theo Điều 2 Quy định này, gửi văn bản đến Sở Nông nghiệp và PTNT. Văn bản đề nghị phải ghi rõ: Loại biển đề nghị cấp, lý do đề nghị cấp, thời gian, phạm vi hoạt động, biển số xe đề nghị cấp; các giấy tờ: Đăng ký, kiểm định, bảo hiểm...; các văn bản khác theo quy định.

b) Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, gửi Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xem xét giải quyết theo quy định.

2. Cấp đổi: Trường hợp “biển xe ưu tiên” bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất; cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe phải báo ngay cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai), trong đó: Nếu rõ lý do bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất. Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp đổi theo mục 1, Điều 3 quy định này.

Điều 4. Quản lý, sử dụng xe được cấp “biển xe ưu tiên”

1. Tổ chức, cá nhân được cấp “biển xe ưu tiên” chỉ được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ Phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nghiêm cấm sử dụng “Biển xe ưu tiên” vào các mục đích khác.

2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn lập sổ theo dõi cấp lệnh điều xe, số lượng biển xe ưu tiên theo quy định. Theo dõi, quản lý việc sử dụng, cấp đổi “biển xe ưu tiên”.

3. Xe sử dụng “biển xe ưu tiên” khi thực hiện nhiệm vụ phải có lệnh điều xe của cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai tỉnh hoặc của cơ quan quản lý xe và các quy định khác (theo Điều 9, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định tín hiệu xe được ưu tiên; Điều 4 Quyết định s 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/02/2018 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn)

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quy định này được áp dụng đối với những xe được cấp “biển xe ưu tiên” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1655/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1655/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2019
Ngày hiệu lực11/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1655/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1655/QĐ-UBND 2019 quy định quản lý cấp biển xe hộ đê tìm kiếm cứu nạn Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1655/QĐ-UBND 2019 quy định quản lý cấp biển xe hộ đê tìm kiếm cứu nạn Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1655/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành11/06/2019
        Ngày hiệu lực11/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1655/QĐ-UBND 2019 quy định quản lý cấp biển xe hộ đê tìm kiếm cứu nạn Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1655/QĐ-UBND 2019 quy định quản lý cấp biển xe hộ đê tìm kiếm cứu nạn Lào Cai

           • 11/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực