Quyết định 1658/QĐ-UBND

Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp tính đến ngày 31/8/2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1658/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản về doanh nghiệp khởi nghiệp Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 287/BC-STP ngày 18/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp tính đến ngày 31/8/2017, gồm 20 văn bản, trong đó 03 nghị quyết và 17 quyết định.

Điều 2. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đăng tải danh mục này trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để các doanh nghiệp biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- NC (Đ261);
- Lưu: VT, Tu19/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Số theo lĩnh vực

Tên loại văn bản

Số ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

I - LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.

01

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và quy định áp dụng Bảng giá các loại đất năm 2015

01/01/2015

2.

02

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/8/2015

3.

03

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

Ban hành Quy định hạn mức tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/10/2015

4.

04

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2017

5.

05

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/5/2017

II - LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

6.

01

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14/12/2015

7.

02

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/12/2016

III - LĨNH VỰC XÂY DỰNG

8.

01

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

01/01/2015

9.

02

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18/11/2010

10.

03

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

27/6/2013

11.

04

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Ban hành Quy định phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

27/9/2015

12.

05

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/7/2017

13.

06

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

Ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/9/2017

IV - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

14.

01

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2017

01/01/2017

V - LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

15.

01

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Quyết định số ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

24/08/2014

VI - LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

16.

01

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015-2020

01/01/2015

VII - LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

17.

01

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013

Về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22/11/2013

VIII - LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

18.

01

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

30/4/2015

19.

02

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/7/2017

20.

03

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017

Ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

10/8/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1658/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1658/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1658/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1658/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản về doanh nghiệp khởi nghiệp Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1658/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản về doanh nghiệp khởi nghiệp Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1658/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1658/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản về doanh nghiệp khởi nghiệp Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1658/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản về doanh nghiệp khởi nghiệp Cà Mau

           • 05/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực