Quyết định 166/2004/QĐ-BCN

Quyết định 166/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 166/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THUỶ TINH HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty  Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Tờ trình số 457/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 07 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty  Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                        : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty      : 41,30 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty                               :   7,70 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 3165/QĐ-TCKT ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 10.757.296.590 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 7.172.741.165 đồng.

Vốn bổ sung của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cho Công ty là 13.000.000.000 đồng (Quyết định số 48/2004/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 216 lao động trong Công ty là 46.700 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.401.000.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty  Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

- Tên giao dịch quốc tế: BEER - ALCOHOL - BEVERAGE PACKAGING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: BALPAC;

- Trụ sở chính: 47 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh các loại bao bì cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư chuyên dùng cho ngành thuỷ tinh;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát và các loại nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Dịch vụ cho thuê kho bãi;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty  Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty  Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Giám đốc Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
  Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP Hải Phòng,
- Công báo, 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN
Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu166/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2004
Ngày hiệu lực29/12/2004
Ngày công báo14/12/2004
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 166/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 166/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu166/2004/QĐ-BCN
     Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
     Người kýChâu Huệ Cẩm
     Ngày ban hành08/12/2004
     Ngày hiệu lực29/12/2004
     Ngày công báo14/12/2004
     Số công báoSố 14
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 166/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 166/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát