Quyết định 1660/QĐ-UBND

Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bình Dương

Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 3722/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Bình Dương 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 417/TTr-SCT ngày 02/7/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 633/STP-KSTT ngày 19/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Quyết định số 3182 ngày 15/11/2012 về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, số thủ tục hành chính mới thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Công thương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Thùy;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Bình Dương
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1660/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
      Người kýLê Thanh Cung
      Ngày ban hành14/07/2014
      Ngày hiệu lực14/07/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Bình Dương