Quyết định 1661/QĐ-HQHCM

Quyết định 1661/QĐ-HQHCM năm 2012 về Quy trình giám sát hải quan bằng camera đối với người xuất, nhập cảnh; hành lý, hàng hóa của người xuất, nhập cảnh tại ga hành khách tàu biển cảng Nhà Rồng do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1661/QĐ-HQHCM năm 2012 Quy trình giám sát hải quan bằng camera


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1661/QĐ-HQHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CAMERA ĐỐI VỚI NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH; HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI GA HÀNH KHÁCH TÀU BIỂN CẢNG NHÀ RỒNG TP HỒ CHÍ MINH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục, hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan Tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan;

Căn cứ công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 5/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giám sát hải quan bằng camera đối với người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh tại ga hành khách tàu biển cảng Nhà Rồng TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV2, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp

 

QUY TRÌNH

GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CAMERA ĐỐI VỚI NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH; HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI GA HÀNH KHÁCH TÀU BIỂN CẢNG NHÀ RỒNG TP HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-HQHCM ngày 03/12/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh)

I. Quy định chung:

1. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng trong việc giám sát người xuất cảnh nhập cảnh; hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng camera tại ga hành khách tàu biển cảng Nhà Rồng do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV2 quản lý.

2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ quản lý và công chức hải quan trực tiếp sử dụng hệ thống camera giám sát.

3. Giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng camera là thực hiện một phần quy trình của Quyết định số 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục Hải quan về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

4. Hệ thống camera giám sát là tài sản có giá trị phải được quản lý đúng theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước và các văn bản có liên quan; phải được phân công theo dõi, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Hệ thống camera giám sát hỗ trợ cho nghiệp vụ giám sát của cơ quan hải quan và chỉ được sử dụng để giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh tại ga hành khách tàu biển, nhằm đảm bảo công tác quản lý hải quan, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về hải quan và tạo thuận lợi cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

5. Khu vực giám sát hải quan tại ga hành khách tàu biển bao gồm: Khu vực cổng vào, cổng ra nhà ga hành khách; khu vực chờ làm thủ tục kiểm tra hải quan qua máy soi và các khu vực còn lại bên trong nhà ga hành khách.

6. Thời gian hoạt động của hệ thống camera giám sát thực hiện theo chuyến tàu, ca trực hoặc do Chi cục trưởng quy định. Hết ca trực, công chức sử dụng hệ thống camera có trách nhiệm ghi tình hình vào Sổ nhật ký theo dõi hoạt động của hệ thống camera (theo mẫu kèm theo quy trình này), lưu trữ dữ liệu hình ảnh và tắt hệ thống theo quy định.

II. Quy định cụ thể:

Quy trình giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng camera giám sát bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Kiểm tra, khởi động hệ thống

Trước khi làm thủ tục cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại ga hành khách tàu biển, công chức được phân công nhiệm vụ giám sát phải có mặt đúng giờ, kiểm tra, khởi động hệ thống, điều chỉnh màn hình hệ thống quan sát được tất cả các góc độ khác nhau trong khu vực giám sát.

Bước 2: Theo dõi, giám sát đối tượng

- Công chức quan sát theo dõi trên màn hình trung tâm của hệ thống camera, tập trung theo dõi các đối tượng có những biểu hiện, thái độ, hành động, dấu hiệu nghi ngờ để giám sát, bám sát đối tượng trọng điểm.

- Thời gian giám sát: bắt đầu từ lúc đối tượng vào nhà ga hành khách đến khi đối tượng rời khỏi khu vực nhà ga hành khách.

Bước 3: Xử lý vi phạm

Trường hợp phát hiện đối tượng có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng vi phạm thì công chức giám sát bằng camera thông báo kịp thời cho công chức giám sát làm nhiệm vụ tại khu vực có đối tượng nghi vấn để yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra và báo cáo lãnh đạo Đội Giám sát hải quan để chỉ đạo việc kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Lưu trữ dữ liệu, hình ảnh

- Công chức được phân công nhiệm vụ quản lý, sử dụng camera thực hiện chế độ làm việc theo ca trực và thực hiện thủ tục giao, nhận ca khi hết ca trực.

- Công chức sử dụng hệ thống camera giám sát có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, hình ảnh sau khi kết thúc ca trực. Việc lưu giữ dữ liệu, hình ảnh thực hiện theo Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Nhiệm vụ của lãnh đạo chi cục

- Có trách nhiệm tổ chức, triển khai và quán triệt cho cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện nghiêm túc quy trình; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện đúng quy trình và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản chung.

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và phân công cụ thể cán bộ, công chức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo quy định.

- Xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa bàn quản lý để triển khai thực hiện quy trình có hiệu quả.

- Trực tiếp xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của lãnh đạo chi cục trong quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về việc thực hiện quy trình này tại đơn vị.

2. Nhiệm vụ của công chức hải quan giám sát

- Cán bộ, công chức hải quan được phân công, giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát phải được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn vận hành và sử dụng hệ thống. Trong quá trình sử dụng hệ thống phải thực hiện đúng quy trình vận hành, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, sử dụng theo quy định tại Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan.

- Chấp hành sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được phân công trong quy trình này và các quy định khác có liên quan.

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Trưởng phòng Tài vụ Quản trị có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để hệ thống camera hoạt động tốt. Phối hợp với các chi cục để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hoặc đột xuất; sửa chữa, khắc phục sự cố theo quy định về việc quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan. Theo dõi, tập hợp báo cáo định kỳ (tháng/quý/năm) về tình hình quản lý, sử dụng hệ thống cho Tổng cục Hải quan.

- Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi chi cục tổ chức thực hiện quy trình này và tham mưu cho lãnh đạo Cục giải quyết các vướng mắc phát sinh.

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng hệ thống camera cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

4. Chế độ báo cáo

- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV2 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm cho Phòng Tài vụ Quản trị, Phòng Giám sát quản lý theo Điều 14 Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan. Thực hiện các báo cáo đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục về tình hình quản lý và sử dụng hệ thống hoặc cung cấp số liệu, hình ảnh cho Đội Kiểm soát Hải quan và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, để xem xét chỉ đạo giải quyết./.

 


CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC HẢI QUAN
CK CẢNG SÀI GÒN KV2
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CAMERA

NĂM…

Ngày

Ca làm việc

Tình trạng hoạt động của hệ thống camera

Sự cố xảy ra của hệ thống (nếu có)

Đề xuất kiến nghị

Công chức sử dụng máy soi

(Ký tên đóng dấu công chức)

(đóng dấu)

Hiện tượng

Biện pháp khắc phục

Kết quả

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1661/QĐ-HQHCM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1661/QĐ-HQHCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2012
Ngày hiệu lực03/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1661/QĐ-HQHCM

Lược đồ Quyết định 1661/QĐ-HQHCM năm 2012 Quy trình giám sát hải quan bằng camera


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1661/QĐ-HQHCM năm 2012 Quy trình giám sát hải quan bằng camera
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1661/QĐ-HQHCM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Nghiệp
        Ngày ban hành03/12/2012
        Ngày hiệu lực03/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1661/QĐ-HQHCM năm 2012 Quy trình giám sát hải quan bằng camera

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1661/QĐ-HQHCM năm 2012 Quy trình giám sát hải quan bằng camera

         • 03/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/12/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực