Quyết định 1663/QĐ-UBND

Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2019 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)

Nội dung toàn văn Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1663/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN (THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2875/SKHĐT-ĐTGS ngày 23/8/2019 và ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 24/TTr-VPUB ngày 10/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phụ lục 1: Thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận;

- Phụ lục 2: Thực hiện tại các cơ quan chủ đầu tư thực hiện dự án.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Phụ lục 1 Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);

- VPUB:LĐ;
- Lưu: VT, TTPVHCC. TXS.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH NINH THUẬN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn c pháp lý

A. LĨNH VỰC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

01

Thủ tục cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

07 ngày làm việc

Không

Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

02

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

21 ngày làm việc

Chi phí thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

03

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư.

21 ngày làm việc

Chi phí thẩm định kết quả sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

04

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

21 ngày làm việc

Không

05

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

21 ngày làm việc

Chi phí thẩm định đối với từng nội dung về Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng.

06

Thủ tục thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư

21 ngày làm việc

Không

07

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

21 ngày làm việc

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư được tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng.

08

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

20 ngày làm việc

Không

09

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

30 ngày làm việc

Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị nhưng tối thiểu là 20.000.000 đồng và tối đa là 200.000.000 đồng.

10

Thủ tục phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

Không

Không

11

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất.

- Dự án nhóm A: 60 ngày.

- Dự án nhóm B: 30 ngày.

Không

Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tnh

12

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất.

- Dự án nhóm A: 40 ngày.

- Dự án nhóm B, C: 30 ngày.

Không

13

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chnh dự án do nhà đầu tư đề xuất.

- Dự án nhóm A: 40 ngày.

- Dự án nhóm B, C: 30 ngày.

Không

B. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

01

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất các dự án nhóm A, B, C do UBND cấp tỉnh lập

25 ngày làm việc

Không

Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

02

Thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án

- Dự án nhóm A: 30 ngày làm việc.

- Dự án nhóm B, C: 15 ngày làm việc.

Không

03

Thủ tục phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án

30 ngày làm việc

Không

04

Thủ tục công bố dự án

07 ngày làm việc

Không

05

Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công

- Dự án nhóm A: 30 ngày làm việc.

- Dự án nhóm B, C: 15 ngày làm việc.

Không

06

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư

21 ngày làm việc

Không

07

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia

- Dự án quan trọng quốc gia: 90 ngày làm việc.

- Dự án nhóm A: không quá 40 ngày làm việc.

- Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc.

Không

08

Thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia

- Dự án quan trọng quốc gia: 90 ngày làm việc.

- Dự án nhóm A: không quá 40 ngày làm việc.

- Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc.

Không

09

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

25 ngày làm việc

Không

10

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

25 ngày làm việc

Không

11

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

21 ngày làm việc

Không

12

Thủ tục cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

07 ngày làm việc

Không

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh

13

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

35 ngày làm việc

Chi phí thẩm định HSMST được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

14

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

35 ngày làm việc

Chi phí thẩm định kết quả sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

15

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

35 ngày làm việc

Chi phí thẩm định đối với từng nội dung về HSMT, HSYC được tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng

16

Thủ tục thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

21 ngày làm việc

Không

C. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU

01

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

18 ngày làm việc

Không

Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

02

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

21 ngày làm việc

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

03

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

21 ngày làm việc

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

04

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

21 ngày làm việc

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

05

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

21 ngày làm việc

- Chi phí 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

06

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

21 ngày làm việc

Không

07

Thủ tục thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

21 ngày làm việc

- Chi phí thẩm định kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (bao gồm cả chi phí thẩm định kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính).

08

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

21 ngày làm việc

- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (bao gm cả chi phí thm định kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi h sơ).

09

Thủ tục phê duyệt danh sách ngắn

14 ngày làm việc

Không

10

Thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

05 ngày làm việc

Không

11

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

25 ngày làm việc

Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

12

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vn.

21 ngày làm việc

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh

13

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

21 ngày làm việc

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

D. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

01

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

07 ngày làm việc

Không

Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh

E. LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA), VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

01

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

15 ngày làm việc

Không

Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh

02

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

- Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu: không quá 87 ngày;

- Đối với dự án đầu tư nhóm A: không quá 42 ngày;

- Đối với dự án đầu tư nhóm B: không quá 32 ngày;

- Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án khác: không quá 22 ngày.

Không

03

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

25 ngày làm việc

Không

04

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

Không quy định

Không

05

Xác nhận chuyên gia

10 ngày làm việc

Không

TỔNG SỐ TTHC: 48 Thủ tục

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

A. LĨNH VỰC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

01

Thủ tục phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Thực hiện theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

02

Thủ tục làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

03

Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

04

Thủ tục làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

05

Thủ tục mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

06

Thủ tục mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

B. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

01

Thủ tục phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

Thực hiện theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh

02

Thủ tục làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

03

Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

04

Thủ tục làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

05

Thủ tục mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

06

Thủ tục mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

C. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU

01

Thủ tục lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Thực hiện theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

02

Thủ tục đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

03

Thủ tục lựa chọn nhà thầu qua mạng

04

Thủ tục cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

05

Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

06

Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

07

Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

08

Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu

09

Thủ tục mở thầu

10

Thủ tục gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

11

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Thực hiện theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh

12

Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

13

Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

14

Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

15

Thủ tục mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

16

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

17

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng.

18

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

19

Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

20

Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

21

Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

22

Thủ tục mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

TỔNG SỐ TTHC: 34 Thủ tục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1663/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1663/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1663/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1663/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận

            • 10/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực