Quyết định 1664/QĐ-UBND

Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2008 về phân cấp quản lý tàu cá do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1664/QĐ-UBND 2008 phân cấp quản lý tàu cá Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664 /QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 5 năm 200807

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀU CÁ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính Phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ Sản (nay là Bộ Nông Nghiệp & PTNT) về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;

Căn cứ Thông tư 66/2005/NĐ-CP đảm bảo an toàn người tàu cá">02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ Sản (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết Định 73/2004/QĐ-UB ngày 22/9/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam, ban hành quy định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá;

Xét đề nghị của Sở Nông Nghiệp& PTNT tại tờ trình số 546/TTr-NN&PTNT ngày 05/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, đăng ký đối với các tàu cá của địa phương có chiều dài đường nước thiết kế dưới 15 mét mà không lắp máy hoặc có lắp máy mà tổng công suất dưới 20 CV.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý, đăng ký hành chính tàu cá được phân cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
-
TVTU, TTHĐND tỉnh;
-
Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Các Sở: NN&PTNT, Tài chính;
-
Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, Tp: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Hội An, Tam Kỳ.
-
CPVP;
-
Lưu: VT, TH, NC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1664/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1664/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/05/2008
Ngày hiệu lực 13/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1664/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1664/QĐ-UBND 2008 phân cấp quản lý tàu cá Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1664/QĐ-UBND 2008 phân cấp quản lý tàu cá Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1664/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành 13/05/2008
Ngày hiệu lực 13/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1664/QĐ-UBND 2008 phân cấp quản lý tàu cá Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1664/QĐ-UBND 2008 phân cấp quản lý tàu cá Quảng Nam

  • 13/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực