Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL năm 2012 về mẫu trình bày văn bản tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL mẫu trình bày văn bản


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU TRÌNH BÀY CÁC VĂN BẢN TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu trình bày các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật.

Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục I)

2. Văn bản hành chính.

a) Tên viết tắt và ký hiệu các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục II).

b) Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao (Phụ lục III).

c) Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản và bản sao văn bản trên khổ giấy A4 (Phụ lục IV, V).

d) Mẫu trình bày các loại văn bản và bản sao (Phụ lục VI).

e) Mẫu viết hoa trong văn bản hành chính (Phụ lục VII).

3. Chi tiết trình bày.

Mẫu chữ viết và chi tiết trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và thể thức bản sao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục VIII).

4. Văn bản khác.

a) Mẫu chữ viết và chi tiết trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Dùng cho các đơn vị soạn thảo dự thảo văn bản) (Phụ lục IX)

b) Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục X).

5. Mẫu chữ.

Mẫu chữ được sử dụng trong các văn bản là bộ mã Unicode (Time New Roman).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, phát hiện them văn bản nào chưa có mẫu hướng dẫn, Văn phòng sẽ tổng hợp, đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP(HCTC), NTH.500.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1668/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1668/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2012
Ngày hiệu lực04/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1668/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL mẫu trình bày văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL mẫu trình bày văn bản
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1668/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
       Ngày ban hành04/05/2012
       Ngày hiệu lực04/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL mẫu trình bày văn bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL mẫu trình bày văn bản