Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL năm 2012 sửa đổi Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL về mẫu trình bày văn bản tại Bộ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL năm 2012 sửa đổi Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1668/QĐ-BVHTTDL NGÀY 04/5/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH MẪU TRÌNH BÀY CÁC VĂN BẢN TẠI BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc đính chính Thông tư số 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu dẫn chiếu tại Phụ lục của Điều 1 Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ như sau:

1. Phụ lục I.

Thay cụm từ “Xét đề nghị” thành cụm từ “Theo đề nghị” tại phần căn cứ ban hành văn bản tại Mẫu 1, Mẫu 2 và Mẫu 3.

2. Phụ lục X.

- Sửa cụm từ “điều lệ/quy chế” thành “Điều lệ/Quy chế” tại các Mẫu 5.1a.

- Đặt dòng chữ “Hà Nội, ngày....tháng...năm...” căn giữa dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ tại Mẫu 1.

- Sửa cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ” thành cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ... tháng ... năm ... ” tại Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 5.1.a, Mẫu 5.1.b, Mẫu 6.1.

Điều 2.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 1: “3. Bãi bỏ Điều...” tại các Mẫu 4, Mẫu 5 của Phụ lục I và các Mẫu 5.1a, Mẫu 5.1b, Mẫu 5.2 của Phụ lục X.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Nếu phát hiện thêm văn bản nào chưa có mẫu hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung, Văn phòng sẽ tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định bổ sung.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP(HCTC), NTH.100.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3088/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3088/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3088/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL năm 2012 sửa đổi Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL năm 2012 sửa đổi Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3088/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
       Ngày ban hành10/08/2012
       Ngày hiệu lực10/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL năm 2012 sửa đổi Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL năm 2012 sửa đổi Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL

           • 10/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực