Quyết định 1669/QĐ-TĐC

Quyết định 1669/QĐ-TĐC năm 2010 về khôi phục hiệu lực của Giấy chứng nhận 1910/TĐC-ĐGPH do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1669/QĐ-TĐC khôi phục hiệu lực Giấy chứng nhận 1910/TĐC-ĐGPH


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1669/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHÔI PHỤC HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ 1910/TĐC-ĐGPH NGÀY 17/12/2009 CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khôi phục hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1910/TĐC-ĐGPH ngày 17/12/2009 (số đăng ký: 03/CN) của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp cho Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT đối với lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 1129/QĐ-TĐC ngày 09/7/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Thanh tra Tổng cục;
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1669/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1669/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực11/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1669/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 1669/QĐ-TĐC khôi phục hiệu lực Giấy chứng nhận 1910/TĐC-ĐGPH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1669/QĐ-TĐC khôi phục hiệu lực Giấy chứng nhận 1910/TĐC-ĐGPH
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1669/QĐ-TĐC
       Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
       Người kýTrần Văn Vinh
       Ngày ban hành11/10/2010
       Ngày hiệu lực11/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1669/QĐ-TĐC khôi phục hiệu lực Giấy chứng nhận 1910/TĐC-ĐGPH

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1669/QĐ-TĐC khôi phục hiệu lực Giấy chứng nhận 1910/TĐC-ĐGPH

           • 11/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực