Quyết định 167/QĐ-NHNN

Quyết định 167/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 167/QĐ-NHNN 2019 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2010 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quy chế công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi về Văn phòng Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp. Ngoài việc thực hiện Kế hoạch này, các đơn vị chủ động rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để đề xuất giải pháp, phương án cải cách, đơn giản hóa.

2. Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các biện pháp cần thiết để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Lưu VP, VP4.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 167/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Phần 1.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

I

Hoàn thiện thchế về cải cách, kiểm soát TTHC

1

Ban hành quy chế bộ phận một cửa tại Trụ sở chính NHNN và chi nhánh tỉnh, thành phố.

Văn phòng và NHNN chi nhánh

Tháng 1/2019

- Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bộ phận một cửa tại Trụ sở chính NHNN.

- Quyết định của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc ban hành Quy chế bộ phận một cửa tại Trụ sở chính NHNN.

2

Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Tổ chức cán bộ

01/2019

Quyết định ca Thống đốc phê duyệt danh sách công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại NHNN.

3

Hướng dẫn thực hiện công bố TTHC, chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Văn phòng

01/2019

Văn bản hướng dẫn.

4

Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại NHNN theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Văn phòng

Quý I/2019

Quyết định kèm theo danh mục.

II

Tham gia ý kiến đối với quy định TTHC trong lập đề nghị và dự thảo VBQPPL

1

Tham gia ý kiến các quy định, TTHC trong lập đề nghị và dự thảo văn bản QPPL; tổ chức họp tham vấn các tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC trong lập đề nghị và dự thảo các văn bản QPPL.

Văn phòng

Từ tháng 01-12/2019

Văn bản tham gia ý kiến về quy định, TTHC tại văn bản đề nghị xây dựng và dự thảo văn bản QPPL.

III

Thẩm định quy định về TTHC trong các dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước

2

Thẩm định quy định về TTHC trong các dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Pháp chế

Từ tháng 01-12/2019

Nội dung thẩm định thủ tục hành chính trong văn bản thẩm định đối với các dự thảo Thông tư.

IV

Công bố, công khai TTHC

1

Xây dựng quyết định công bố TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo, danh mục TTHC tiếp nhận tại bộ phận một cửa.

Đơn vị thuộc NHNN chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Từ tháng 01-12/2019

Dự thảo Quyết định của Thống đốc về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

2

Đôn đốc, theo dõi, kiểm soát hình thức, chất lượng dự thảo Quyết định công bố; Trình Thống đốc ký ban hành Quyết định công bố.

Văn phòng

Từ tháng 01-12/2019

- Công văn đôn đốc xây dựng Quyết định công bố TTHC;

- Trình Thống đốc ban hành Quyết định công bố TTHC.

3

Cập nhật Quyết định công bố TTHC và nội dung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Văn phòng

Từ tháng 01-12/2019

Cập nhật dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia và Trang thông tin điện tử của NHNN đúng thời hạn quy định.

V

Rà soát quy định, TTHC

1

Tổ chức thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do NHNN chủ trì soạn thảo (theo kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Đơn vị thuộc NHNN chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Từ tháng 01-11/2019

Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

2

Tham gia ý kiến đối với Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì.

Văn phòng

Từ tháng 01-11/2019

Văn bản tham gia ý kiến đối với phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC.

3

Xây dựng dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì trình Thống đốc phê duyệt.

Đơn vị thuộc NHNN chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Tháng 12/2019

Quyết định của Thống đốc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

4

Thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của NHNN đã được Thống đốc phê duyệt.

Đơn vị thuộc NHNN chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Theo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC

Dự thảo văn bản QPPL để thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC đã được Thống đốc phê duyệt.

5

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực thi phương án đơn giản hóa TTHC theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thống đốc NHNN.

Văn phòng

Từ tháng 01-12/2019

Tổng hợp kết quả thực thi phương án đơn giản hóa TTHC tại các báo cáo định kỳ.

VI

Triển khai Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

Thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 59/NQ-CP .

Văn phòng và các đơn vị liên quan Đơn vị thuộc NHNN chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Phù hợp với thời điểm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành

Dự thảo văn bản QPPL để thực hiện phương án đơn giản hóa

VII

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

1

Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại Quyết định số 2453/QĐ-NHNN ngày 11/12/2018 của Thống đốc NHNN.

Các đơn vị thuộc NHNN

Thường xuyên

 

2

Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đi với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, bảo đảm thực chất, tránh hình thức.

Văn phòng

Thường xuyên

Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng TTHC hàng năm.

VIII

Hoạt động truyền thông

1

Thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động kiểm soát, rà soát và công bố, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của NHNN.

Vụ truyền Thông, Văn phòng.

Từ tháng 01-12/2019

Tin, bài về hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC đăng trên Trang thông tin điện tử của NHNN.

2

Phối hợp với các cơ quan báo chí trong Ngành để kịp thời đăng tải thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC của NHNN.

Vụ Truyền Thông và các đơn vị báo chí Ngành.

Từ tháng 01-12/2019

Tin, bài về hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC đăng trên các báo, tạp chí trong ngành Ngân hàng.

3

Phát hành bản tin cải cách hành chính nội bộ định kỳ hàng tháng

Văn phòng

Từ tháng 1-12/2019

Bản tin.

IX

Nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

1

Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL; Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Văn phòng

Tháng 6/2019

Tập huấn nghiệp vụ.

2

Tổ chức họp công chức đầu mối KSTTHC định kỳ hàng Quý

Văn phòng

Hàng Quý

Báo cáo tình hình phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC hàng quý tại đơn vị.

X

Công tác kiểm tra, theo dõi triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về TTHC của một số đơn vị tại Trụ sở chính NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Văn phòng

Từ tháng 6-10/2019

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về TTHC của các đơn vị được kiểm tra.

2

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Văn phòng

Hàng năm

Báo cáo tổng hợp tình hình

XI

Xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính

 

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Văn phòng

Từ tháng 01-12/2019

Xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định.

XII

Hoạt động khác

1

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông tại đơn vị

Các đơn vị giải quyết TTHC, Văn phòng

Định kỳ hàng Quý

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC.

2

Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các nội dung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Văn phòng

Từ tháng 01-12/2019

Nội dung TTHC đăng tải trên CSDLQG được chuẩn hóa.

Phần 2.

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

STT

TÊN/ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

I

Nhóm quy định, TTHC liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, mở và sử dụng tài khoản thanh toán

1

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Hoạt động thanh toán

Vụ Thanh toán

 

01/2019

12/2019

2

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (đối với trường hợp sau đây: Hết hạn Giấy phép, bị thu hồi giấy phép; Sửa đổi bổ sung Giấy phép; Giấy phép bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được.

Hoạt động thanh toán

Vụ Thanh toán

 

01/2019

12/2019

3

Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Hoạt động thanh toán

Vụ Thanh toán

 

01/2019

12/2019

4

Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

Hoạt động thanh toán

Vụ Thanh toán

 

01/2019

12/2019

II

Nhóm TTHC, quy định có liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

1

Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Hoạt động ngoại hi

Vụ Quản lý ngoại hi

 

01/2019

12/2019

2

Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài

Hoạt động ngoại hối

Vụ Quản lý ngoại hối

 

01/2019

12/2019

3

Thủ tục đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Hoạt động ngoại hối

Vụ Quản lý ngoại hối

 

01/2019

12/2019

4

Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Hoạt động ngoại hối

Vụ Quản lý ngoại hối

 

01/2019

12/2019

III

Nhóm TTHC, quy định có liên quan đến mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

1

Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Thành lập và hoạt động NH

Cơ quan TTGSNH

 

01/2019

09/2019

2

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố

Thành lập và hoạt động NH

Cơ quan TTGSNH

 

01/2019

09/2019

3

Thủ tục gia hạn thời gian khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Thành lập và hoạt động NH

Cơ quan TTGSNH

 

01/2019

09/2019

4

Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

Thành lập và hoạt động NH

Cơ quan TTGSNH

 

01/2019

09/2019

5

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ khác địa bàn tỉnh, thành phố

Thành lập và hoạt động NH

Cơ quan TTGSNH

 

01/2019

09/2019

6

Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố

Thành lập và hoạt động NH

Cơ quan TTGSNH

 

01/2019

09/2019

IV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan đến tái cấp vốn

1

Thủ tục tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Hoạt động tiền tệ

Vụ Chính sách tiền tệ

 

01/2019

06/2019

2

Thủ tục gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Hoạt động tiền tệ

Vụ Chính sách tiền tệ

 

01/2019

06/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu167/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 167/QĐ-NHNN 2019 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 167/QĐ-NHNN 2019 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu167/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýĐào Minh Tú
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 167/QĐ-NHNN 2019 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 167/QĐ-NHNN 2019 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

         • 28/01/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực