Quyết định 1674/QĐ-UBND

Quyết định 1674/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1674/QĐ-UBND 2019 chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1674/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI IPV6 TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2018 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 58/TTr-STTTT ngày 25 tháng 9 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, phi hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định này thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TT T
nh y (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Viễn thông Đắk Nông;
- Viettel Đắk Nông;
- Bưu điện tỉnh Đ
k Nông;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, TTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TỪ IPV4 SANG IPV6 TRONG QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6;

Căn cứ Quyết định s227/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2018 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia;

Thực hiện Công văn số 4415/BTTTT-VP ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về sự cần thiết, vai trò, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản, chuyên sâu về IPv6 cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT) các cấp, các ngành để nâng cao vai trò, kỹ năng, thực hiện tham mưu tổ chức, quản lý, triển khai ứng dụng CNTT của ngành, địa phương.

- Triển khai thử nghiệm chạy song song IPv4/IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cấp II kết nối từ Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã. Yêu cầu có kết nối trung kế giữa các doanh nghiệp viễn thông từ mạng TSLCD cấp II kết nối đến mạng TSLCD cp I theo phương thức kết nối do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

- Triển khai thử nghiệm kết nối Internet theo phương thức kết nối đa hướng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và gắn nhãn logo “IPv6 ready” cho Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử thành phần, hệ thống quản lý văn bản và điều hành và cổng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tích hợp một cửa ca tỉnh, hệ thng thư điện tử công vụ tỉnh.

- Triển khai IPv6 chạy ổn định trên các hệ thống thông tin điều hành và hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tăng cường hiệu suất hoạt động, đảm bảo an toàn an ninh, giảm thời gian gián đoạn, ngưng hoạt động của các hệ thống thông tin chỉ đạo, điu hành của UBND tỉnh.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đồng bộ, phù hp với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cần chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo thời gian, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về IPv6 cho cán bộ chuyên trách phải phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các dự án ứng dụng CNTT, đầu tư trang thiết bị có kết nối Internet, hợp đồng thuê đường truyền, thuê dịch vụ CNTT đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đảm bảo mạng lưới hạ tầng thông tin điều hành, chính quyền điện tử và đô thị thông minh hoạt động ổn định trên nền tảng công nghệ IPv6, sẵn sàng chạy thuần IPv6 trên hạ tầng của tỉnh.

- Chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Giai đoạn 1 - Giai đoạn chuẩn bị (năm 2019)

1.1. Công tác truyền thông, đào tạo

- Triển khai Hội thảo, tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 phù hp với lộ trình của quốc gia về IPv6; Phổ biến một số nội dung hướng dẫn ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung số hỗ trợ công nghệ IPv6.

- Tiến hành công tác đào tạo cơ bản, đào tạo chuyên sâu về IPv6 cho cán bộ vận hành, quản trị hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 và cán bộ chuyên trách về CNTT tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.

- Đưa nội dung thẩm định bắt buộc về hỗ trợ công nghệ IPv6 trong các dự án, chương trình đầu tư ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử, đô thị thông minh của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tiến hành khảo sát, nâng cấp hoặc đầu tư mới thiết bị mạng lõi của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng mô hình kết nối phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đã ban hành.

1.2. Rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ CNTT (thiết bị, phần mềm, hạ tầng, hệ thống DNS...)

- Thành lập tổ triển khai chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Đăng ký xin cấp phát địa chỉ IPv6, kèm địa chỉ IPv4 và số hiệu mạng ASN (Autonomous System Number) độc lập từ Bộ Thông tin và Truyn thông.

- Quy hoạch và phân hoạch khối địa chỉ IPv6 được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp sử dụng cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính hiệu quả và dự phòng cho Chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh sau này.

- Xây dựng phương án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ CNTT của tỉnh.

- Triển khai hệ thống máy chủ DNS tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để thực hiện phân giải địa chỉ tên miền cho toàn hệ thống thông tin của tỉnh như Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử thành phần, Cổng dịch công trực tuyến mức 3,4 tích hợp hệ thống một của và các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của tỉnh.

2. Giai đoạn 2 - Giai đoạn kết nối, thử nghiệm (năm 2020)

2.1. Kết nối, định tuyến

- Tiến hành kết nối, định tuyến quảng bá IPv6 với các ISP.

- Thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho các phân mạng kết nối quy mô nhỏ, các hệ thống mạng LAN, Wifi của các đơn vị đăng ký tham gia thử nghiệm.

- Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả kết nối thử nghiệm.

- Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả kết nối thử nghiệm.

2.2. Đề xuất lộ trình triển khai chuyển đổi IPv6

Xây dựng Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 cho toàn tỉnh đến năm 2025.

3. Giai đoạn 3 - Giai đoạn chuyển đi chính thức (năm 2021)

3.1. Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hp dữ liệu của tnh

- Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet.

- Hệ thống DNS của tỉnh, cổng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ Internet cơ bản như: Hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành.

- Chuyển đổi cho mạng truyền số liệu chuyên dùng.

3.2. Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN ti các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

- Mở rộng triển khai các mạng LAN của các sở, ban, ngành.

- Chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng diện rộng, mạng truyền số liệu chuyên dùng.

3.3. Hoàn thin

- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống CNTT nội bộ của các sở, ban, ngành sang địa chỉ IPv6.

- Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại dùng IPv6.

- Sẵn sàng phương án triển khai sử dụng mạng thuần IPv6.

4. Triển khai xây dựng một số nội dung hỗ tr doanh nghiệp viễn thông và CNTT (giai đoạn 2022 - 2025)

Xây dựng quy định hỗ trợ, đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ IoT hỗ trợ công nghệ IPv6 đối với doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Hội thảo, hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về chuyển đổi từ IPv4 sang địa chỉ IPv6, các hướng dẫn tổ chức quy hoạch, phân hoạch, sử dụng khối địa chỉ IPv6 dành cho khối cơ quan Nhà nước đúng quy định.

2. Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao kiến thức chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho cán bộ kỹ thuật của các ISP, cán bộ chuyên trách về CNTT các sở, ban, ngành tỉnh.

3. Hoàn thành các thủ tục đăng ký xin cấp dải địa chỉ IPv6 kèm địa chỉ IPv4 dành riêng cho tỉnh Đắk Nông phục vụ cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Nông.

4. Đầu tư mới hoặc nâng cấp các thiết bị có kết nối Internet tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử đáp ứng yêu cầu triển khai công nghệ IPv6. Thuê đường truyền của 02 ISP để tiến hành thực hiện kết nối Multihoming trên nền tảng IPv6.

5. Làm việc với các doanh nghiệp viễn thông (ISP) về việc triển khai thực hiện quảng bá dải địa chỉ và số hiệu mạng ASN của tỉnh trên Internet, thực hiện định tuyến eBGP đối với các ISP.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị phát triển phần mềm yêu cầu triển khai, sử dụng IPv6 trên hạ tầng dịch vụ CNTT mà các đơn vị cung cấp trên địa bàn tỉnh theo lộ trình.

7. Triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện xây dựng các quy định hướng dẫn, ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản phẩm và dịch vụ IoT htrợ công nghệ IPv6 phục vụ chính quyền điện tvà phát triển đô thị thông minh.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu lồng ghép nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet, thẩm định dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh vào Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm.

- Chủ trì thực hiện triển khai chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, hạ tầng mạng của Sở Thông tin và Truyền thông, trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Triển khai khảo sát, rà soát, đánh giá, nâng cấp hoặc đầu tư mới trang thiết bị mạng lõi, đầu tư xây dựng máy chủ DNS để thực hiện chuyển đổi sang địa chỉ IPv6 cho hạ tầng Trung tâm tích hợp dliệu tỉnh, phân giải tên miền cho hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của tỉnh. Tham mưu phương án tổng thể, chi tiết kịch bản thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

- Chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục xin cấp dải địa chỉ IPv4/IPv6, số hiệu mạng ASN cho tình Đắk Nông và tiến hành quy hoạch, phân hoạch khối địa chỉ được cấp, duy trì khối địa chỉ theo quy định hiện hành.

- Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT đối với các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng địa chỉ IPv6 cho hệ thống.

- Triển khai ký hợp đồng 02 đường truyền trực tiếp từ 02 nhà mạng ISP khác nhau để thực hiện kết nối đa hướng Muiltihoming cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Phi hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí cho từng năm để tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi hạ tầng sang sử dụng địa chỉ IPv6 đối với hạ tầng mạng điều hành của UBND tỉnh, tích hợp gắn nhãn logo “ IPv6 ready ” cho Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm điều hành, dịch vụ công của tỉnh yêu cầu chuyển đổi sang địa chỉ IPv6 phù hợp với Kế hoạch của tỉnh và Kế hoạch hành động của Quc gia về IPv6.

3. S Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch, kinh phí duy trì số hiệu mạng ASN, IPv4/IPv6, kinh phí nâng cấp, sửa chữa hạ tng mạng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngân sách địa phương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển để thực hiện các nội dung trong Kế hoạch từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2025.

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác chuyển đổi sang địa chỉ IPv6 đối với hạ tầng mạng LAN, Wifi, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 trên đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối từ Trung tâm tích hp dữ liệu của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tích hợp gắn nhãn logo “IPv6 ready” cho Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

6. Các doanh nghiệp viễn thông - CNTT (Viettel Đắk Nông và Viễn thông Đắk Nông)

- Thực hiện quảng bá số hiệu mạng ASN, dải địa chỉ IPv4/IPv6 của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông trên Internet toàn cầu.

- Cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ triển khai định tuyến eBGP đối với kết nối đường truyền trực tiếp từ Trung tâm tích hợp dữ liệu đến thiết bị định tuyến đặt tại doanh nghiệp.

- Chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyển đổi sang chạy song song địa chỉ IPv4/IPv6 cho các dịch vụ CNTT mà đơn vị mình cung cấp cho tỉnh. Xác định lộ trình chuyển đổi sang chạy thuần IPv6.

- Xây dng Kế hoạch chuyển đổi hạ tầng mạng cố định, di động ng dụng công nghệ IPv6 cho mạng viễn thông của tỉnh, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối trung kế theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xác định lộ trình chuyển đổi phù hp với Kế hoạch này và Kế hoạch hành động của quốc gia về IPv6.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông

Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được mục tiêu tuyên truyn đã đra.

Trước ngày 15/12 hàng năm, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh tng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trên hệ thống mạng điều hành và hệ thống dịch vụ CNTT của tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn, tháo gỡ./.

 

PHỤ LỤC

CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI TỪ IPV4 SANG IPV6 CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐON 2019 - 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT

Ni dung thc hin

Hình thức thc hiện

Đơn vị chủ trì tham mưu

Đơn vị phối hợp

Thời gian thc hiện

1

Giai đoạn 1 - Chuẩn bị

 

 

 

 

1.1

Công tác đào tạo, truyền thông

 

 

 

 

 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, yêu cầu chuyển đổi IPv6 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên quản lý, vận hành khai thác hệ thống công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành.

- Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước đối với tài nguyên Internet và vai trò quản lý của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền chủ trương, chính sách về hành động quốc gia về IPv6 trên các Cổng/trang thông tin điện tử.

Xây dng chuyên mục tuyên truyền phổ biến qua cổng/trang thông tin điện tử; các phương tiện truyền thông cơ sở; hội nghị tập huấn.

Sở TT&TT

Báo Đắk Nông; Đài PT- TH tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành; các phương tiện truyền thông cơ sở cấp huyện.

Quý IV/2019

 

- Đào tạo, tập huấn IPv6 từ cơ bản đến nâng cao để chuẩn bị nhân sự triển khai chuyển đổi có hiệu quả.

Tchức các chương trình đào tạo, tập huấn cho các đơn vị doanh nghiệp ISP, các cán bộ chuyên trách về CNTT của tỉnh.

STT&TT

các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thị xã.

Quý I/2020

1.2

Rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ (thiết bị, phần mềm; hạ tầng, hệ thống DNS...)

 

 

 

 

 

- Thành lập Tổ triển khai chuyển đổi IPv6.

Quyết định

STT&TT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý I/2020

 

- Xây dựng phương án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh.

- Khảo sát, đánh giá hệ thống mạng lưới, dịch vụ của tỉnh.

- Lựa chọn phương án, kế hoạch chuyển đổi.

Tổ triển khai chuyển đổi IPv6, đơn vị tư vấn (nếu cần)

Sở Tài chính

Quý I/2020

1.3

Đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập.

Thực hiện các thủ tục đăng ký địa chỉ IPv6/IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập.

STT&TT, đơn vị tư vấn (nếu cần)

 

Quý IV/2019

2

Giai đoạn 2 - Kết nối, thử nghiệm

- Tiến hành kết nối, định tuyến quảng bá IPv6 với các ISP.

- Thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho các phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và các website quy mô nhỏ, các hệ thống mạng LAN, wifi của các đơn vị tham gia thử nghiệm.

Tổ triển khai chuyển đổi IPv6

Các đơn vị được lựa chọn thử nghiệm; Sở Tài chính

Quý II/2020

2.1

Đánh giá kết quả kết nối, thử nghiệm

 

 

 

 

 

Kết quả kết nối thử nghiệm.

Báo cáo.

Tổ triển khai chuyển đổi IPv6.

Các đơn vị được lựa chọn thử nghiệm.

Quý III/2020

 

Tổng kết, đánh giá kết quả thử nghiệm .

Tổ chức Hội nghị.

Sở TT&TT

Tổ triển khai chuyển đổi IPv6.

Quý II1/2020

2.2

Đ xuất lộ trình triển khai chuyển đổi IPv6 cho toàn tỉnh

Xây dựng Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 cho toàn tỉnh đến 2025.

Sở TT&TT

Tổ triển khai chuyển đổi IPv6; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2020

3

Giai đoạn chuyển đổi chính thức

 

 

 

 

3.1

Chuyển đi IPv6 cho Trung tâm tích hợp d liệu

- Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet.

- Hthống DNS của tỉnh.

- Cổng thông tin của tỉnh, dịch vụ công trực tuyến.

- Các dịch vụ Internet cơ bản như: email, phần mềm ứng dụng nội bộ.

- Mạng Truyền số liệu chuyên dùng.

Tổ triển khai chuyển đổi IPv6, đơn vị tư vấn (nếu cần)

 

Quý II/2021

3.2

Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN ti các đơn vị

- Mở rộng triển khai các mạng LAN của các sở, ban, ngành.

- Chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng kết nối diện rộng, mạng truyền sliệu chuyên dùng.

 

 

Quý III/2021

3.3

Hoàn thiện, sẵn sàng triển khai chạy mạng thuần IPv6

- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống CNTT nội bộ của các sở, ban, ngành.

- Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại.

- Sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6.

 

 

Quý IV/2021

4

Triển khai một s quy định hỗ tr doanh nghiệp sản xuất thiết bị loT hỗ trợ công nghệ IPv6

Triển khai xây dựng một số quy định mới hướng dẫn, ưu đãi đối với doanh nghiệp viễn thông và CNTT phát triển sản phẩm và dịch vụ loT hỗ trợ IPv6 theo hướng dẫn, định hướng của B TT&TT.

 

 

2022-2025

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1674/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1674/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(07/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1674/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1674/QĐ-UBND 2019 chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1674/QĐ-UBND 2019 chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1674/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTôn Thị Ngọc Hạnh
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (07/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1674/QĐ-UBND 2019 chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1674/QĐ-UBND 2019 chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Nông

            • 10/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực