Quyết định 1677/QĐ-UBND

Quyết định 1677/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1677/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2011;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004, Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020, Quyết định 2463/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 857/TTr-SNNPTNT ngày 14 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy như sau:

1. Trên địa bàn thành phố Huế:

Không quy hoạch điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Huế; di dời các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trong địa bàn thành phố Huế đến các điểm quy hoạch mới tại Làng Chía, phường Hương An, thị xã Hương Trà và tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc gia cầm tại các Cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố Huế từ năm 2016.

2. Trên địa bàn thị xã Hương Trà:

Quy hoạch 05 điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:

- Tại xã Bình Điền: Quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở, thực hiện 2015 - 2016.

- Tại xã Hương Phong: Quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện năm 2018 - 2019.

- Tại xã Hương Toàn: Quy hoạch mối và xây dựng một cơ sở, giai đoạn thực hiện năm 2018 - 2019.

- Tại Phường Hương Văn: Quy hoạch và xây dựng mới tiến độ thực hiện năm 2019 - 2020.

- Tại Phường Hương An: Bổ sung quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Làng Chía, phường Hương An, giai đoạn thực hiện năm 2016 - 2017, định hướng đến 2025.

3. Trên địa bàn thị xã Hương Thủy:

Quy hoạch 5 điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:

- Tại xã Thủy Châu: Quy hoạch, xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện 2014 - 2020

- Tại xã Thủy Tân: Quy hoạch, xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện 2015 - 2020.

- Tại phường Thủy Dương: Quy hoạch, xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện 2015 - 2020.

- Tại xã Thủy Phù: Quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện năm 2015 - 2018.

- Tại phường Thủy Phương: Bổ sung quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở tại vị trí khu đất gần tuyến đường Tỉnh lộ 7, giai đoạn thực hiện năm 2015 - 2020.

TT

Đơn vị, địa điểm

Công suất giết mổ Con/ngày

Biện pháp thực hiện

Diện tích đất sử dụng

Thời gian thực hiện

I

Thành phố Huế

Không có quy hoạch điểm xây dựng cơ sở giết mổ GSGC trên địa bàn thành phố Huế

1

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Phía Bắc

Di dời đến điểm quy hoạch tại Làng Chía, phường Hương An, thị xã Hương Trà; chấm dứt hoạt động từ năm 2016

2

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Phía Nam

Di dời đến điểm quy hoạch tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; chấm dứt hoạt động từ năm 2016.

II

Thị xã Hương Thủy

Quy hoạch 5 điểm xây dựng cơ sở giết mổ GSGC

1

Phường Thủy Dương

Lợn: 120; TB: 5

GC: 300

Nâng cấp, sửa chữa

1.300 m2

2014-2020

2

Xã Thủy Châu

Lợn: 340, GC: 200

Nâng cấp, sửa chữa

1.430 m2

2014-2020

3

Xã Thủy Tân

Lợn: 60

Nâng cấp

250 m2

2014-2015

4

Xã Thủy Phù

 

Xây dựng mới

8.618 m2

2015-2018

5

Phường Thủy Phương

Lợn: 500-700;

Trâu bò: 30-50

Gia cầm: 3000-5000

Bổ sung quy hoạch, xây dựng mới

50.000 m2

2015-2020

III

Thị xã Hương Trà

Quy hoạch 5 điểm xây dựng cơ sở giết mổ GSGC

1

Thị trấn Bình Điền

 

Xây mới

1.000 m2

2015-2020

2

Phường Hương Văn

40 - 50

Nâng cấp

1.040 m2

2019-2020

3

Xã Hương Toàn

30

Xây mới

1.500 m2

2018-2019

4

Xã Hương Phong

Lợn: 10

GC: 200 - 300

Xây mới

1.000 m2

2018-2019

5

Phường Hương An

Lợn: 2000 - 2500;

Trâu bò: 100 - 150;

Dê: 30 - 50;

GC: 3000 - 5000

Bổ sung quy hoạch, Xây dựng mới

Giai đoạn 1: 25.000 m2

Giai đoạn 2: mở rộng thêm 25.000 m2

2015-2020 2020-2025

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định 1590/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 và Quyết định 2463/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Công Thương; Chi cục trưởng Chi cục Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1677/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1677/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực26/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1677/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1677/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Thừa Thiên Huế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1677/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Thừa Thiên Huế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1677/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
     Người kýPhan Ngọc Thọ
     Ngày ban hành26/08/2015
     Ngày hiệu lực26/08/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1677/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1677/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Thừa Thiên Huế