Quyết định 168/QĐ-BCĐ

Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 168/QĐ-BCĐ 2020 đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID 19 tại cơ sở game online Huế


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-BCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH GAME ONLINE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thành lập tổ kiểm tra liên ngành đánh giá các cơ sở kinh doanh game online đủ các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 để cấp Giấy chứng nhận hoạt động trở lại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ TTTT;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TV BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;
- VP: CVP và cac PCVP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phan Thiên Định

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH GAME ONLINE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-BCĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh)

STT

Tên tiêu chí đánh giá

Đạt

Không đạt

I

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH GAME ONLINE

1

Trước khi mở cửa kinh doanh đón khách và nhân viên

Tiêu chí 1

- Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa

- Treo bảng “Đảm bảo điều kiện chống dịch” được cơ quan nhà nước cấp.

 

 

Tiêu chí 2

Bố trí các loại thiết bị về phòng chống dịch trong phạm vi điểm dịch vụ để khách hàng, nhân viên sử dụng (máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn trước cửa, xà phòng sát khuẩn ở nơi vệ sinh, khẩu trang, thùng rác)

 

 

Tiêu chí 3

Máy tính dùng để chơi game online được đặt khoảng cách giữa hai máy (hoặc khoảng cách ngồi giữa hai người chơi) tối thiểu là 1 mét

Bố trí giữa hai máy đối diện và giữa 2 vị trí ngồi cạnh nhau tấm chắn chống giọt bắn.

 

 

Tiêu chí 4

Tăng cường thông khí tại các phòng đặt máy tính, có người chơi game online ... của điểm dịch vụ bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hoặc có các giải pháp phù hợp khác

 

 

2

Trong lúc hoạt động, kinh doanh

Tiêu chí 5

Người chơi game, nhân viên lao động được đo thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn trước khi vào - ra điểm chơi game online. Trong lúc chơi game phải đeo khẩu trang

 

 

Tiêu chí 6

Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game online bắt buộc đeo khẩu trang trong lúc làm việc và chơi game online

 

 

Tiêu chí 7

Chủ điểm game online thường xuyên nhắc nhở khách hàng, nhân viên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Coýid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay đúng cách, khai báo y tế,...)

 

 

Tiêu chí 8

Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game đảm bảo khoảng cách trong giao tiếp, làm việc

 

 

Tiêu chí 9

Chủ điểm game thông tin lập tức đến cơ quan chức năng, cơ quan y tế tại địa phương ngay khi phát hiện người chơi game, nhân viên có dấu hiệu sốt, ho tại điểm dịch vụ

 

 

Tiêu chí 10

Trong khuôn viên điểm kinh doanh game online tối đa không quá 50 người có mặt cùng một lúc

 

 

3

Sau khi khách nghỉ

Tiêu chí 11

Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa để đón khách mới thay thế vào vị trí

 

 

II

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ:

1

Tiêu chí an toàn (TCAT):

TCAT= (Tiêu chí 1 + Tiêu chí 2 + ... + Tiêu chí 11).

 

 

2

Xếp loại mức độ an toàn :

- Đạt từ 09 tiêu chí trở lên: Đại lý đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động;

- Đạt từ 06 tiêu chí đến dưới 09 tiêu chí: Đại lý tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 3 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá và được Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra định kỳ;

- Đạt dưới 06 tiêu chí: Đại lý không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, đại lý tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

- Các tiêu chí bắt buộc phải đạt: tiêu chí số 2, tiêu chí số 3, tiêu chí số 5, tiêu chí số 6, tiêu chí số 7, tiêu chí số 10. Trường hợp các tiêu chí này không đạt, đại lý tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/QĐ-BCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu168/QĐ-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2020
Ngày hiệu lực03/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(11/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/QĐ-BCĐ

Lược đồ Quyết định 168/QĐ-BCĐ 2020 đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID 19 tại cơ sở game online Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 168/QĐ-BCĐ 2020 đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID 19 tại cơ sở game online Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu168/QĐ-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành03/09/2020
        Ngày hiệu lực03/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (11/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 168/QĐ-BCĐ 2020 đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID 19 tại cơ sở game online Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/QĐ-BCĐ 2020 đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID 19 tại cơ sở game online Huế

            • 03/09/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực