Quyết định 1682/QĐ-UBND

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 30/6/2011 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1682/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1682/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 133/TTr-STP ngày 22 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2011 hết hiệu lực thi hành, gồm: 23 văn bản (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

Ban hành kèm theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Lĩnh vực

1

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

20/03/2009

Về việc tổ chức giáo dục, tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự

Theo Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh

An ninh quốc phòng

2

Chỉ thị

44/1998/CT-UB

03/10/1998

Đánh giá trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp hàng năm

Không còn phù hợp với thực tiễn

Công thương

3

Quyết định

59/2004/QĐ -UB

05/04/2004

Phê duyệt chương trình xoá đói giảm nghèo gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2004 - 2010

Theo thời gian

Lao động thương binh và xã hội

4

Quyết định

41/2007/QĐ-UBND-

16/10/2007

Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh

Lao động thương binh và xã hội

5

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND

26/07/2010

Về việc ban hành một số chính sách đối với các hộ gia đình và lao động có hộ khẩu thường trú tại 16 xã nghèo theo chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015

Theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh

Lao động thương binh và xã hội

6

Quyết định

217/2005/QĐ-UBND

02/12/2005

Điều chỉnh Quy định về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 100/2004/QĐ-UB ngày 17/6/2004 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực

Kế hoạch đầu tư

7

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND

16/11/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 06/05/2011 của UBND tỉnh

Nội vụ

8

Quyết định

195/2002/QĐ-UB

31/12/2002

Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND tỉnh

Nội vụ

9

Nghị quyết

84/2007/NQ-HĐND

05/12/2007

Về mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc; chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tài chính

10

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Lâm Đồng; chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lâm Đồng và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tài chính

11

Quyết định

62/2009/QĐ-UBND

30/06/2009

Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tài chính

12

Quyết định

3100/1998/QĐ-UB

18/11/1998

Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh Lâm Đồng

Theo Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp Quy định về Báo cáo viên pháp luật.

Tư pháp

13

Quyết định

62/2006/QĐ-UBND

18/09/2006

Ban hành Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 2005 đến 2010

Theo thời gian

Tư pháp

14

Chỉ thị

11/2004/CT - UB

07/04/2004

Triển khai thực hiện Quyết định số 63/2004/QĐ-UB ngày 7/4/2004 về phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và quản lý thu thuế của ngành Thuế Lâm Đồng đến năm 2010

Theo thời gian

Thuế

15

Quyết định

133/2005/QĐ-UBND

04/07/2005

Ban hành Đề án Đổi mới quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010

Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh

Thuế

16

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND

30/11/2005

Triển khai, thực hiện Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.

Theo thời gian

Thuế

17

Quyết định

15/2004/QĐ-UBND

06/02/2004

Phê duyệt đề án Xây dựng trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng trên Internet

Theo Quyết định số 794/QĐ-UBND
 09/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thơng tin truy?n thơng

18

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND

18/04/2006

Ban hành Danh sách đối tượng ưu tiên xử lý và đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 26/4/2011 của Chính phủ

Thông tin truyền thông

19

Quyết định

20/2004/QĐ - UB

12/02/2004

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Không còn đối tượng điều chỉnh

Xây dựng

20

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

22/01/2010

Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Xây dựng

21

Chỉ thị

07/2000/CT-UB

20/03/2000

Đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết chương trình hành động vì trẻ em 2001-2010.

Theo thời gian

Y tế

22

Quyết định

64/2006/QĐ-UBND

30/10/2006

Phê duyệt Đề án Kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

Y tế

23

Quyết định

65/2006/QĐ-UBND

30/10/2006

Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010

Theo thời gian

Y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1682/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1682/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2011
Ngày hiệu lực05/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1682/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1682/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1682/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1682/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành05/08/2011
       Ngày hiệu lực05/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1682/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1682/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng

           • 05/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực