Quyết định 62/2009/QĐ-UBND

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quản lý Nhà nước giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý Nhà nước về giá Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quản lý Nhà nước giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 62/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1152/TTr-STC-GCS ngày 19/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành kèm < p="">

< span="">< span="">Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN NHÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm < b="">

Bản quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý Nhà nước về giá của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng < p="">

Nội dung quản lý Nhà nước về giá

1. Nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước về giá, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giá.

3. Quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong trường hợp giá cả thị trường biến động bất thường xảy ra tại địa phương đối với giá hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá mà giá những hàng hoá, dịch vụ này biến động sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

4. Quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá < p="">

5. Điều chỉnh giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá

6. Tổ chức hiệp thương giá theo đề nghị của bên mua, bên bán khi các bên này không thoả thuận được giá mua, giá bán để ký kết hợp đồng đối với những hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hướng dẫn đăng ký và kê khai giá hàng hoá, dịch vụ < p="">

7. Tổ chức công tác thẩm định giá tài sản.

8. Kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định khác có liên quan đến quản lý Nhà nước về giá tại địa phương; xử lý vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

9. Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá.

10. Tổ chức < p="">

Chương II

THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Bình ổn giá thị trường

1. UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước, góp phần khuyến khích đầu tư phát triển.

2. Danh mục hàng hóa và dịch vụ UBND tỉnh thực hiện và phối hợp với Trung ương thực hiện bình ổn giá bao gồm: xăng, dầu, khí hóa lỏng, xi măng, sắt thép phân bón, lúa, gạo, cà phê, bông hạt và bông xơ, mía cây nguyên liệu, muối, thuốc bảo vệ thực vật; một số loại thuốc phòng, chữa bệnh cho người, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định giá các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ

1. Giá cước vận chuyển hành khách bằng < p="">

2. Giá bán báo của cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt tỉnh Lâm Đồng;

3. Giá các loại đất trên địa bàn toàn tỉnh;

4. Khung tỷ lệ đơn giá cho thuê đất, khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh;

< span="">Giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc giá cho thuê nhà thuộc Sở hữu Nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào mục đích khác;

6. Giá bán điện đối với nguồn điện do địa phương quản lý không thuộc mạng lưới điện quốc gia;

7. Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách của địa phương và Trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển;

8. Giá bán nước sạch cho sinh hoạt;

9. Giá bồi thường hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước < p="">

10. Giá hàng hóa, dịch vụ, sản xuất theo đặt hàng của tỉnh thuộc ngân sách địa phương không qua đấu thầu, đấu giá theo Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước;

11. Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô để làm căn cứ xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn ngân sách Nhà nước và xác định cước vận chuyển hàng hóa do Nhà nước đặt hàng mà không qua hình thức đấu thầu, đấu giá;

12. Giá khởi điểm để đấu giá giao quyền sử dụng đất;

13. Ngoài những tài sản, hàng hóa, dịch vụ nêu trên, trường hợp cần thiết UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh quyết định một số loại hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác có tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm bình ổn giá, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

Điều chỉnh giá

Khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống phải kịp thời điều chỉnh giá các loại hàng hoá, dịch vụ quy định tại Điều 4 của bản quy định này. < span="">

Hiệp thương giá, kiểm soát các yếu tố hình thành giá:

- Hiệp thương giá: Chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá theo đề nghị của bên mua, bên bán hoặc một trong hai bên mua, bán mà cả hai bên mua bán này có trụ sở đặt tại địa phương, khi các bên này không thoả thuận được giá mua, giá bán để ký kết hợp đồng đối với những hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Kiểm soát các yếu tố hình thành giá: chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá; hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá thuộc thẩm quyền quy định của UBND cấp tỉnh.

Thẩm định giá

Quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của các tổ chức thẩm định giá < p="">

Kiểm tra, thanh tra giá

Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chấp hành các quy định của Pháp lệnh về giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước về giá tại địa phương; xử lý vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Chương III

THẨM QUYỀN CỦA SỞ TÀI CHÍNH

Bình ổn giá thị trường

Khi giá hàng hóa, dịch vụ biến động bất thường theo quy định tại Khoản 1 Mục I, Phần B - Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Điều 5 - Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/ 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

Lập, thẩm định phương < b="">

1. Sở Tài chính lập phương < p="">

a) Khung tỷ lệ đơn giá cho thuê đất, khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Phương án điều chỉnh giá của các loại tài sản, hàng hóa nêu tại Điều 4 của Bản quy định này khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống.

2. Sở Tài chính thẩm định phương < p="">

a) Giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng < p="">

b) Giá bán báo của cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt tỉnh Lâm Đồng khi có quyết định của Nhà nước về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

c) Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để làm văn phòng hoặc kinh doanh; giá cho thuê, giá mua nhà ở thuộc quỹ nhà ở xã hội; giá cho thuê nhà ở công vụ;

d) Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế;

e) Giá bán nước sạch cho sinh hoạt, cho các mục đích sử dụng khác;

g) Giá sản phẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch; Giá hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc ngân sách địa phương thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá;

h) Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; Giá cước vận chuyển cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa;

i) Giá khởi điểm để đấu giá giao quyền sử dụng đất;

k) Giá bồi thường hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác khi Nhà nước < p="">

l) Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô để làm căn cứ xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn ngân sách Nhà nước và xác định mức cước vận chuyển hàng hóa do Nhà nước đặt hàng mà không qua hình thức đấu thầu, đấu giá;

m) Phương < p="">

Tham gia Hội đồng định giá của tỉnh

1. Là chủ tịch Hội đồng định giá của tỉnh định giá các loại tài sản, hàng hóa phải qua đấu thầu, đấu giá.

2. Tham gia Hội đồng định giá tài sản, hàng hóa khác khi có yêu cầu hoặc < p="">

Thẩm định giá

Tổ chức thẩm định giá các loại tài sản của Nhà nước quy định tại Điều 15 - Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Hiệp thương giá, đăng ký và kê khai giá:

< p="">2. Phối hợp với sở chuyên quản ngành hàng tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá hoá, dịch vụ quy định tại Phụ lục 1b Thông tư 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc cấp tỉnh quản lý.

3. Phối hợp với sở chuyên quản ngành hàng tiếp nhận hồ sơ kê khai giá hàng hoá, dịch vụ quy định tại Phụ lục 1c Thông tư 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc tỉnh quản lý.

Kiểm soát giá độc quyền, liên kết độc quyền về giá

Tổ chức điều tra, kiểm soát giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá khi:

1. Có < p="">

2. Có dấu hiệu lợi dụng độc quyền và liên kết độc quyền về giá khi cơ quan Nhà nước phát hiện.

Sở Tài chính được quyền điều tra chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, giá hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ độc quyền và liên kết độc quyền về giá; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá.

Chống bán phá giá

1. Tổ chức điều tra hành < p="">

2. Căn cứ vào kết quả điều tra, Sở Tài chính có quyền xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyên xử lý < p="">

Thông tin giá cả thị trường và kiểm soát giá vật liệu xây dựng

1. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác thông tin thị trường, giá cả. Thông báo kịp thời tình hình giá cả thị trường < p="">

2. Phối hợp với Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh < p="">

Kiểm tra, thanh tra giá

Tổ chức thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước về giá tại địa phương; xử lý vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Chương IV

THẨM QUYỀN CÁC SỞ, NGÀNH CỦA TỈNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ BẢO LỘC, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Các Sở, ngành chuyên môn

1. Lập phường < p="">

1.1. Sở Giao thông Vận tải

a) Hướng dẫn các đơn vị vận chuyển hành khách bằng xe buýt lập phương án giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt trong đô thị do Nhà nước tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách (nếu có) để trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

b) Lập phương án giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô làm căn cứ để tính mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn ngân sách Nhà nước và xác định cước vận chuyển hàng hóa do Nhà nước đặt hàng mà không qua hình thức đấu thầu, đấu giá trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

c) Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị có liên quan thực hiện kê khai giá cước vận tải bằng mô theo Thông tư liên tịch số 86/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về mẫu vé xe khách, kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ôtô.

1.2. Sở Xây dựng

a) Tổ chức lập phương án giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng được mua hoặc thuê nhà ở thuộc quỹ nhà ở xã hội theo quy định; lập phương án giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào mục đích khác trên cơ sở khung giá hoặc giá. < p="">

b) Lập phương án đơn giá xây dựng mới, đơn giá cấu kiện tổng hợp để định giá tài sản, tính bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của sở Tài chính.

c) Có ý kiến vào phương < p="">

d) Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị có liên quan thực hiện đăng ký giá các mặt hàng xi măng, thép xây dựng < p="">

1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lập phương án đơn giá cây trồng để tính bồi thường thiệt hại về cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của sở Tài chính;

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành giá bán lẻ quy định của Nhà nước đối với một số loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi gia súc,...;

Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị có liên quan thực hiện đăng ký giá các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi gia súc theo quy định tại Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

1.4. Sở Công Thương:

Lập phương án giá và trình UBND tỉnh quyết định đối với giá bán điện do địa phương quản lý không thuộc mạng lưới điện quốc gia sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của sở Tài chính;

< span="">Tổ chức kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành giá quy định của Nhà nước đối với một số mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá do UBND tỉnh Quyết định;

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành giá bán điện do UBND tỉnh quyết định;

Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị có liên quan thực hiện đăng ký giá và kê khai giá các mặt hàng (xăng, dầu, khí hoá lỏng, muối, đường, gạo, than, giấy, < p="">

1.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan lập phương án giá các loại đất, sau đó phối hợp với các sở ngành có liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

1.6. Sở Y tế

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành giá bán lẻ quy định của Nhà nước đối với một số loại thuốc thiết yếu phòng và chữa bệnh cho người < p="">

Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị có liên quan thực hiện kê khai giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người.

1.7. Báo Lâm Đồng

a) Lập phương án giá bán báo của cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của sở Tài chính.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng trong việc bình ổn giá cả thị trường, lập phương án giá, hiệp thương giá, đăng ký giá, kê khai giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, kiểm tra thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước về giá tại địa phương; xử lý vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền

UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt

1. Tổ chức < p="">

2. Đề xuất phương án giá các loại đất trên địa bàn để Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh quyết định công bố vào ngày 01tháng 01 hàng năm theo quy định của Luật Đất đai 2003;

< span="">Xây dựng phương < p="">

4. Quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự < p="">

< span="">Chỉ đạo các phòng ban trực thuộc thực hiện các chính sách về giá của Trung ương và tỉnh;

6. Thực hiện báo cáo và cung cấp thông tin về giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ khi có yêu cầu của UBND tỉnh, các sở, ngành;

< b="">Các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngành hàng

Các đơn vị sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngành hàng lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ có liên quan thuộc danh mục Nhà nước định giá nêu ở Điều 4, Chương II của Bản quy định này, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của sở, ngành chủ quản và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

Các doanh nghiệp phải đăng ký giá và kê khai giá có trách nhiệm đăng ký giá và kê khai giá bán hàng hóa, dịch vụ của mình < p="">

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều khoản thi hành

1. Các tổ chức cá nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định tại bản quy định này để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giá tại địa phương.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất giải quyết theo thẩm quyền

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2009
Ngày hiệu lực 10/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/08/2011
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quản lý Nhà nước giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quản lý Nhà nước giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Trần Quang Thái
Ngày ban hành 30/06/2009
Ngày hiệu lực 10/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/08/2011
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quản lý Nhà nước giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quản lý Nhà nước giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng