Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM

Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam các nước có chung biên giới đã được thay thế bởi Quyết định 3861/QĐ-BCT thành lập ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới nước có chung biên giới với Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam các nước có chung biên giới


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1684/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1684/2004/QĐ-BTM NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN QUA BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới;
Sau khi tham khảo ý kiến của các bộ, ngành hữu quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt với các nước có chung biên giới và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Trưởng Ban Chỉ đạo buôn bán hàng hoá qua biên giới, Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới, thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Đình Tuyển

(Đã ký)

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI GIỮA VIÊT NAM VỚI CÁC NƯỚC CHUNG QUANH BIÊN GIỚI.
(ban hành kèm theo Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTMngày 16 tháng 11 năm 2004 của bộ trưởng bộ thương mại)

Trưởng ban:

 1. Phan Thế Ruệ - Thứ  Trưởng- Bộ Thương mại

 

Phó trưởng ban thường trực:

 1. Nguyễn Văn Diễm- Vụ Trưởng vụ thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới- Bộ thương mại

 

Phó trưởng ban:

 1. Vũ Văn Trung- Vụ Trưởng vụ Châu Á- Thái Bình Dương- Bộ Thương mại
 2. Hồ Quốc Phi- Phó Vụ trưởng Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới- Bộ thương mại

 

Các Ủy viên:

 1. Vũ Việt Anh- Phó Vụ trưởng, ban biên giới – Bộ Ngoại Giao
 2. Nguyễn Đình Chiến- Trưởng phòng- Bộ Công An
 3. Trần Đăng- Phó cục trưởng- Bộ Y tế
 4. Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Vụ trưởng Cục quản lý thị trường – Bộ Thương Mại
 5. Nguyễn Thành Hưng- Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Thương Mại
 6. Trịnh Đình Kính – Phó Vụ trưởng Tổng Cục hải quan- Bộ Tài Chính
 7. Hoàng Thịnh Lâm- Phó Vụ trưởng vụ KH$ĐT- Bộ Thương Mại.
 8. Nguyễn Ngọc Lân- Phó Vụ trưởng - Ngân Hàng Nhà Nước
 9. Nguyễn Thị Mẫn- Phó Vụ trưởng- Bộ Kế Hoạch và đầu tư
 10. Trương Đức Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Xuất khẩu – Bộ Thương Mại
 11. Nguyễn Văn Sáng- Phó Vụ trưởng vụ CSTTTN- Bộ Thương Mại
 12. Nguyễn Văn Thuấn- Phó Vụ Trưởng- Bộ Giao Thông vận tải
 13. Phan Thị Tước- Phó Vụ Trưởng- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 14. Nguyễn Huy Trường- Phó Vụ trưởng Ban Quản lý thuế- Bộ Tài Chính
 15. Nguyễn Sinh Xô- Phó Cục trưởng- Bộ Đội  biên phòng
 16. Nguyễn Trọng Lên- Giám đốc Sở Thương mại Quảng Ninh
 17. Bùi Gia Tuấn- Phó giám đốc Sở Thương mại Lạng Sơn
 18. Bế Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 19. Nguyễn Văn Mậu- Giám Đốc sở thương mạị Hà Giang
 20. Nguyễn Quang Đức- Giám Đốc Sở thương mại Lào Cai
 21. Nguyễn Văn Định- Giám Đốc Sở thương mại Lai Châu
 22. Nguyễn Văn Tưởng- Giám Đốc Sở thương mại Điện Biên
 23. Lê Quang Trung- Giám Đốc Sở thương mại Sơn La
 24. Bùi Tường Hỷ- Phó Giám đốc Sở thương mại Thanh Hóa
 25. Trần Kim Thành- Phó Giám đốc Sở thương mại Nghệ An
 26. Phạm Văn Cự- Giám đốc Sở Thương Mại Hà Tĩnh
 27. Trần Tiến Dũng- Giám đốc sở thương mại Quảng Bình
 28. Cao Văn Tân – Phó Giám đốc sở thương mại Quảng Trị
 29. Hồ Viết Lễ- Giám đốc sở thương mại Thừa Thiên – Huế
 30. Nguyễn Hồng Vân- Giám đốc sở thương mại Quảng Nam
 31. Nguyễn Tấn Quyết - Giám đốc sở thương mại Kon Tum
 32. Trần Quốc Khánh- Phó Giám đốc sở thương mại Gia Lai
 33. Lý Thanh Tùng- Giám đốc sở thương mại Đắc Lắc
 34. Hà Trung Ký- Giám đốc sở thương mại Đắc Nông
 35. Trần Quang Ty-  Giám đốc sở thương mại Bình Phước
 36. Đỗ Thanh Hòa- Giám đốc sở thương mại Tây Ninh
 37. Nguyễn Văn Nhuận- Giám đốc sở thương mại Long An
 38. Mai Hồng Thanh- Giám Đốc sở thương mại Đồng Tháp
 39. Nguyễn Ngọc Em- Giám đốc sở thương mại An Giang
 40. Nguyễn Thanh Sơn- Giám đốc sở thương mại Kiên Giang

 

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN QUA BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới (Sau đây gọi tắt Ban Chỉ đạo) là tổ chức liên ngành đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại trong việc chỉ đạo, điều hành và quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới.

Các bộ ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới thông qua đại diện là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới phát triển lành mạnh, ổn định và đúng các qui định hiện hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý và biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh biên giới quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới.

3. Thực hiện việc hợp tác quốc tế về các vấn đề hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới với các cơ quan hữu quan của các nước có chung biên giới, bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ buôn bán hàng hóa qua biên giới phát triển lành mạnh, ổn định; đề xuất kịp thời các biện pháp để xử lý những vấn đề nảy sinh trong buôn bán hàng hóa qua biên giới.

4. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới, các vấn đề nảy sinh, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý.

5. Thông tin kịp thời cho các bộ ngành, các tỉnh biên giới và các chủ thể kinh doanh buôn bán hàng hóa qua biên giới về tình hình thị trường biên giới, các chính sách, cơ chế quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới của các nước có chung biên giới. Hướng dẫn các chủ thể kinh doanh điều tiết hàng hóa trong hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các chủ thể buôn bán hàng hóa qua biên giới.

6. Trình Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành theo thẩm quyền hoặc thông qua Bộ Thương mại, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý, điều hành hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới.

7. Đề nghị Thủ trưởng các bộ, ngành hữu quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới theo chức năng nhiệm vụ của mình ban hành các văn bản về điều hành, quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới.

8. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, cơ chế quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới của các bộ, ngành, các tỉnh biên giới.

9. Đề nghị các bộ, ngành hữu quan, các tỉnh biên giới báo cáo định kỳ và/hoặc báo cáo đột xuất tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng các cơ quan hữu quan, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh biên giới và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy:

1. Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới gồm các thành viên được thành lập theo Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

2. Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Về kinh phí hoạt động:

+ Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới có trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt động chung của Ban trong lĩnh vực hội họp, nghiên cứu, khảo sát trong, ngoài nước... nguồn kinh phí này được dự toán vào kinh phí hoạt động của Bộ Thương mại.

+ Các bộ ngành hữu quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh cũng dự trù kinh phí hoạt động của các thành viên của mình trong lĩnh vực công tác phí, nghiên cứu, khảo sát trong, ngoài nước... từ nguồn kinh phí của bộ, ngành, địa phương mình.

5. Tổ Thường trực do phó Trưởng ban Thường trực là Tổ trưởng. Tổ Thường trực giúp Trưởng ban Chỉ đạo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo; Tổ chức hội nghị (định kỳ hoặc đột xuất).

Điều 4. Chế độ trách nhiệm:

1. Trưởng ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thương mại về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Tổ trưởng Tổ Thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức mọi hoạt động của Tổ Thường trực, làm đầu mối thông tin giữa các thành viên của Ban Chỉ đạo.

+ Trên cơ sở báo cáo 6 tháng, hàng năm của các thành viên Ban Chỉ đạo, tiến hành tổng hợp, thu thập, xử lý thông tin; lập báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc báo cáo đột xuất gửi Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Thương mại.

+ Chuẩn bị tài liệu, trù bị và tổ chức hội nghị tổng kết năm hoặc hội nghị đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

Điều 5. Chế độ báo cáo:

1. Báo cáo nhanh hàng tháng: vào ngày 20 hàng tháng, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các tỉnh có đường biên giới báo cáo nhanh về tình hình buôn bán hàng hoá qua các cửa khẩu; hoạt động của các chợ biên giới, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu. Những động thái về buôn lậu, gian lận thương mại. Những vướng mắc khó khăn trong quản lý và kiến nghị giải pháp xử lý để Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Nội dung báo cáo nhanh yêu cầu ngắn gọn, kiến nghị cụ thể, đúng thời hạn.

2. Báo cáo 6 tháng, năm: vào ngày 20 tháng 5 và ngày 20 tháng 11 hàng năm, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới thuộc địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách cho tổ thường trực theo nội dung cụ thể sau:

- Đối với thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các bộ ngành: tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới thuộc bộ, ngành mình quản lý; những vấn đề nổi cộm, những vướng mắc khó khăn phát sinh và kiến nghị xử lý.

- Đối với thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các tỉnh có đường biên giới: tình hình hoạt động buôn bán hàng hóa qua các cửa khẩu, các chợ: số thương nhân thường xuyên hoạt động trong các chợ trong Khu Kinh tế cửa khẩu và các chợ biên giới (nếu có); Doanh số kinh doanh của các hộ trong Khu Kinh tế cửa khẩu và chợ biên giới; Những chính sách hiện hành của các nước có chung đường biên giới về xuất nhập khẩu các mặt hàng đang lưu thông qua các cửa khẩu, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại; Những đề xuất và kiến nghị của địa phương đối với Ban Chỉ đạo, hoặc Nhà nước trong việc quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới.

3. Vào ngày 28 tháng 5 và ngày 28 tháng 11 hàng năm, Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại, Văn phòng Chính phủ tình hình diễn biến hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới và thông báo cho các bộ, ngành hữu quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới.

Điều 6. Chế độ hội họp:

1. Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới tiến hành họp tổng kết hai năm một lần, thời gian cụ thể do Trưởng ban quyết định.

Thường trực Ban Chỉ đạo phải gửi trước nội dung hội nghị cho các thành viên nghiên cứu, để hội nghị tiến hành có chất lượng.

2. Do nhu cầu công việc, Trưởng ban có quyền triệu tập họp đột xuất; thời gian, địa điểm, thành phần họp do Trưởng ban quyết định.

Điều 7. Chế độ thông tin:

1. Thông tin không thuộc danh mục bí mật có thể gửi qua fax, hộp thư điện tử (e-mail). Thông tin mật phải gửi qua đường công văn theo pháp luật qui định.

2. Các thành viên gửi báo cáo về Tổ Thường trực theo địa chỉ:

Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới

- 91, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại : 04.8255479/9348960/8255356 Fax : 04.8255151

- E-mail : miennui@mot.gov.vn

3. Tổ Thường trực có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới đăng tải trên trang Web của Bộ Thương mại (http://www.mot.gov.vn ).

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1684/2004/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1684/2004/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2004
Ngày hiệu lực11/12/2004
Ngày công báo26/11/2004
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2008
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1684/2004/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam các nước có chung biên giới


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam các nước có chung biên giới
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1684/2004/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýTrương Đình Tuyển
     Ngày ban hành16/11/2004
     Ngày hiệu lực11/12/2004
     Ngày công báo26/11/2004
     Số công báoSố 27
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2008
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam các nước có chung biên giới

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam các nước có chung biên giới