Quyết định 1687/QĐ-UBND

Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2008 quy đinh mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp làm việc tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 1737/QĐ-UBND 2009 phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp làm việc tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Văn bản số 3536/BNV-CCHC ngày 06/12/2007 của Bộ Nội vụ về phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Văn bản số 64/HĐND-KTNS ngày 19/5/2008 phúc đáp công văn số 1848/UBND-TM2 về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1101/STC-DTNS ngày 24/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp như sau:

1. Đối với cán bộ công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, mức phụ cấp là 200.000 đồng/người/tháng.

2. Trường hợp cán bộ công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc cả ngày thứ 7, thì mức phụ cấp được tính như sau:

+ Nếu mức phụ cấp tính làm thêm giờ cao hơn 200.000 đồng/người/ tháng thì mức phụ cấp được tính theo chế độ làm thêm giờ thực tế.

+ Nếu mức phụ cấp tính làm thêm giờ thấp hơn 200.000 đồng/người/tháng thì mức phụ cấp là 200.000 đồng/người/tháng.

3. Cán bộ, công chức đã được hưởng phụ cấp tại điểm 1 hoặc điểm 2 nêu trên thì không được thanh toán thêm chế độ trả lương làm thêm giờ.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2008.

- Kinh phí chi trả phụ cấp này từ kinh phí chi thường xuyên Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các đơn vị hàng năm.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- CT,P2,P3;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0, V1,XD,TH1,TM2;
- Lưu:VT,TM2.
 70 bản, QĐ 161

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1687/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1687/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2008
Ngày hiệu lực01/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1687/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp làm việc tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp làm việc tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1687/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNhữ Thị Hồng Liên
        Ngày ban hành30/05/2008
        Ngày hiệu lực01/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp làm việc tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp làm việc tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh