Quyết định 1688/QĐ-UBND

Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy định hệ số quy đổi từ thể thành phẩm sang thể nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1688/QĐ-UBND sửa đổi 05/2015/QĐ-UBND hệ số quy đổi thành phẩm khoáng sản Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2015/QĐ-UBND NGÀY 28/01/2015 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011, về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013, Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về Quy định hệ số quy đổi từ thể thành phẩm sang thể nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 373/TTr-STNMT ngày 06/8/2015); Ý kiến của Sở Tư pháp (tại Báo cáo thẩm định số 96/BC-STP ngày 29/7/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung Điều 1 của Quy định hệ số quy đổi từ thể thành phẩm sang thể nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015; như sau:

1. Tại số thứ tự 12, Mục I. Nhóm khoáng sản có hệ số thành phẩm lớn hơn và bằng nguyên khai, đã phê duyệt: Điatomit có Hệ số quy đổi từ thành phẩm sang thể nguyên khai = 1,0; Nay được điều chỉnh: Hệ số quy đổi từ thành phẩm sang thể nguyên khai = 0,44.

* Lý do điều chỉnh: Phù hợp với thực tế (theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Phú Yên ngày 13/4/2015).

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Mội trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Thông tin và công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1688/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1688/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1688/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1688/QĐ-UBND sửa đổi 05/2015/QĐ-UBND hệ số quy đổi thành phẩm khoáng sản Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1688/QĐ-UBND sửa đổi 05/2015/QĐ-UBND hệ số quy đổi thành phẩm khoáng sản Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1688/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành09/09/2015
       Ngày hiệu lực09/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1688/QĐ-UBND sửa đổi 05/2015/QĐ-UBND hệ số quy đổi thành phẩm khoáng sản Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1688/QĐ-UBND sửa đổi 05/2015/QĐ-UBND hệ số quy đổi thành phẩm khoáng sản Phú Yên

           • 09/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực