Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND

Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND về bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công địa bàn Kon tum đã được thay thế bởi Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công địa bàn Kon tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16B/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công; Công văn số 512/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung Thông tư số 06/2005/TT-BXD;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 17/11/2005 của UBND tỉnh KonTum về việc thành lập Ban đơn giá xây dựng công trình năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại tờ trình số 10/TT-BĐG ngày 03 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có bảng giá chi tiết kèm theo).

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng công trình và lập dự toán xây lắp công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Kon Tum kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2006 và thay thế cho Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 và Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Giao thông – Vận tải, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c)
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Như điều 3 (T/h)
- Lưu VT-TH-XD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16B/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16B/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2006
Ngày hiệu lực20/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16B/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công địa bàn Kon tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công địa bàn Kon tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16B/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành09/05/2006
        Ngày hiệu lực20/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công địa bàn Kon tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công địa bàn Kon tum