Quyết định 17/2008/QĐ-UBND

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-UBND về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2008/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2007/QĐ-UBND NGÀY 29/01/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ CHO CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 373/TTr-SKHĐT-TH ngày 11 tháng 3 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 06/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định 06/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 Điều 1, đoạn: “Ngoài ra, hàng năm thành phố Nha Trang được bổ sung 20 tỷ đồng, thị xã Cam Ranh được bổ sung 10 tỷ đồng để đầu tư kiến thiết thị chính theo quy định từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản” thành:

“Ngoài ra, hàng năm thành phố Nha Trang được bổ sung 20 tỷ đồng, thị xã Cam Ranh được bổ sung 10 tỷ đồng để đầu tư kiến thiết đô thị; huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh được bổ sung 4 tỷ đồng/huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; huyện Cam Lâm được đầu tư xây dựng nhà làm việc và các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cấp huyện tại thị trấn từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do cấp tỉnh quản lý”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 1, đoạn: “Hệ số 1 cho 3 huyện: Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang” thành:

“Hệ số 1 cho các huyện, thị xã, thành phố: Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang”.

3. Sửa đổi, bổ sung biểu: “Phân bổ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố theo tỷ lệ cụ thể” tại điểm b, khoản 1 Điều 1 như sau:

Số TT

Đơn vị

Dân số trung bình năm 2005 (người)

Dân số theo hệ số

Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư (2007-2010)

 

Tổng số

1.125.977

1.225.052

100

1

Thành phố Nha Trang

358.175

358.175

29,23

2

Thị xã Cam Ranh

128.776

128.776

10,51

3

Huyện Cam Lâm

104.792

104.792

8,54

4

Huyện Diên Khánh

125.545

125.545

10,25

5

Huyện Vạn Ninh

128.295

128.295

10,47

6

Huyện Ninh Hòa

230.843

230.843

18,84

7

Huyện Khánh Vĩnh

30.487

91.461

7,46

8

Huyện Khánh Sơn

19.064

57.192

4,70

4. Sửa đổi bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 1 đoạn: “Không phân bổ vốn cho 5 xã thuộc khu vực III (gồm các xã: Giang Ly, Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), Thành Sơn, Ba Cụm Nam, Sơn Tân (huyện Khánh Sơn) do từ năm 2007 đến năm 2010 có đầu tư theo chương trình 135 giai đoạn 2 (mỗi xã được 700 triệu đồng/năm)”thành:

“Không phân bổ vốn cho 5 xã thuộc khu vực III (gồm các xã: Giang Ly, Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), Thành Sơn, Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn), Sơn Tân (huyện Cam Lâm) do từ năm 2007 đến năm 2010 có đầu tư theo chương trình 135 giai đoạn 2 (mỗi xã được 700 triệu đồng/năm).

5. Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân bổ giữa ngân sách huyện, thị xã, thành phố với ngân sách xã, thị trấn (trừ phương) tại điểm b, khoản 2 Điều 1 như sau:

Đơn vị hành chính

Nguồn vốn đầu tư được phân cấp (%)

Chia ra

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

Ngân sách xã, thị trấn

Thành phố Nha Trang

100

92,8

7,2

Thị xã Cam Ranh

100

87,7

12,3

Huyện Cam Lâm

100

65,7

34,3

Huyện Diên Khánh

100

58,7

41,3

Huyện Vạn Ninh

100

70,7

29,3

Huyện Ninh Hòa

100

64,5

35,5

Huyện Khánh Vĩnh

100

91,6

8,4

Huyện Khánh Sơn

100

93,2

6,8

Điều 2. Việc phân bổ chi đầu tư cho các cấp đầu năm 2008 nếu đúng với Quyết định này thì vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007 - 2010


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007 - 2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành25/03/2008
       Ngày hiệu lực04/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007 - 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007 - 2010

           • 25/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực