Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh việc cưới tang lễ hội Hải Dương đã được thay thế bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về Làng văn hóa Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh việc cưới tang lễ hội Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Theo Tờ trình số 732/TTr-SVHTTDL ngày 10/7/2014 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

QUY ĐỊNH

CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ/UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện theo Quy định này và các quy định khác có liên quan.

3. Các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

1. Tổ chức lễ cưới phải phù hợp với thuần phong mỹ tục; quy định cụ thể của địa phương và theo quy ước cộng đồng dân cư.

2. Việc tổ chức tiệc cưới chỉ mời họ hàng nội ngoại, hàng xóm, bạn bè thân thích và đồng nghiệp cơ quan.

3. Không làm cỗ mời khách trong lễ lại mặt.

4. Các cá nhân và gia đình khi tổ chức cưới cho bản thân hoặc con, cháu phải thông báo với trưởng thôn, khu dân cư nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý về quy mô, địa điểm tổ chức tiệc cưới. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho bản thân hoặc con, cháu.

Điều 4. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

1. Không phúng viếng bằng lễ chín; nghiêm cấm các hủ tục lạc hậu như khóc thuê, lăn đường, luồn cữu, gọi hồn và các hủ tục lạc hậu khác.

2. Không làm cỗ mời khách trong những ngày tang lễ, cúng ba ngày, bảy ngày; những ngày: bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng chỉ tổ chức ăn uống trong nội bộ gia đình, dòng họ và đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Không mở nhạc tang trước 05h sáng mùa hè, 06h sáng mùa đông và sau 22h giờ đêm; âm lượng theo đúng quy định.

4. Việc bốc mộ thực hiện theo phong tục, tập quán phải đảm bảo vệ sinh, môi trường theo quy định.

5. Lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức (kể cả đã nghỉ hưu) thực hiện theo Quy định này và theo Nghị định 105/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

6. Khuyến khích một số hoạt động sau:

a) Sử dụng vòng hoa luân chuyển cho các đoàn đến viếng.

b) Sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho đội nhạc tang.

c) Thực hiện hình thức hỏa táng.

Điều 5. Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội

1. Chính quyền địa phương, Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm thực hiện:

a) Sắp xếp hợp lý hệ thống hàng quán dịch vụ, điểm trông giữ phương tiện giao thông đảm bảo mỹ quan; đảm bảo an ninh trật tự trong tổ chức lễ hội;

b) Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ;

c) Bố trí hợp lý nơi chứa rác thải, nhà vệ sinh;

d) Có phương án bảo vệ di tích, cổ vật;

đ) Có bảng tóm tắt giới thiệu lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hóa nghệ thuật của di tích; có biển chỉ dẫn sơ đồ các khu vực trong khuôn viên di tích, đảm bảo tiện lợi cho nhân dân khi tham quan, hành lễ;

e) Hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ, tiền dầu nhang, thắp hương đúng nơi quy định; không gài tiền lẻ vào đồ lễ, tượng phật; không rải tiền xuống giếng hoặc lên các hiện vật làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích.

2. Mỗi di tích đặt không quá 03 hòm công đức (tại các ban thờ chính), bố trí bàn ghi công đức khoa học, thuận tiện cho du khách.

3. Cấm các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, bán đồ mã trong khu vực di tích.

4. Khuyến khích mỗi di tích chỉ đặt 01 lư hương, 01 hòm công đức.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định này.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bổ sung việc thực hiện Quy định này vào quy ước thôn, khu dân cư và các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trưởng thôn, khu dân cư thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo cấp trên về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn.

3. Đề nghị cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Quy định này và giám sát việc tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh việc cưới tang lễ hội Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh việc cưới tang lễ hội Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Mạnh Hiển
       Ngày ban hành29/07/2014
       Ngày hiệu lực08/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh việc cưới tang lễ hội Hải Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh việc cưới tang lễ hội Hải Dương