Quyết định 188/QĐ-UBND

Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 188/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực ngưng hiệu lực Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định này. (Mẫu số 03 và Mẫu số 04)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT
, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

Ban hành quy định quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

10/11/2018

2

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

Quy định về qun lý in, xuất bn phát hành trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

20/4/2018

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

3

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh

12/10/2018

4

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận

Thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh

12/10/2018

5

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 16/8/2015

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017

01/01/2018

SỞ TÀI CHÍNH

6

Nghị quyết

94/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

21/7/2018

7

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 21/03/2017

Quy định hệ sđiều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017

Thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 14/4/2018

24/4/2018

8

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và mức thu tiền giảng dạy chất lượng cao của trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2017 - 2018

Thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

01/8/2018

9

Quyết định

2750/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

01/8/2018

10

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

Điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

01/8/2018

11

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

01/8/2018

12

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

Quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

01/8/2018

13

Quyết định

421/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Quy định giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

01/8/2018

14

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ quan y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

01/8/2018

15

Nghị quyết

61/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013

Quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

01/8/2018

16

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã

Thay thế bằng Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

01/01/2018

17

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thay thế bằng Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

01/01/2018

18

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Nghị quyết về việc quy định cụ thể mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước

Thay thế bằng Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

01/01/2018

19

Nghị quyết

72/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thay thế bằng Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

01/01/2018

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

20

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

Quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

01/7/2018

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

21

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tự hết hiệu lực do hết thời gian áp dụng được quy định trong Quyết định

01/7/2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

22

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ưu tiên giảng dạy chất lượng cao của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2017-2018

Thay thế bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

01/8/2018

SỞ TƯ PHÁP

23

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

Về việc ban hành quy định về quản lý in, xuất bản và phát hành trên địa bàn tỉnh Hi Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

20/4/2018

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

24

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của công chức làm đu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/10/2018

25

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hi Dương

15/10/2018

SỞ NỘI VỤ

26

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

20/11/2018

SỞ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

27

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 5/6/2014

Về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hi Dương

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 Bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 5 tháng 6 năm 2014; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

20/12/2018

28

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

Về việc quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 Bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 5/6/2014; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

20/12/2018

II. VĂN BN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

28/2013/QĐ-UB ngày 11/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

10/7/2017

2

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 Quy định một số nội dung quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10/8/2015

3

Quyết định

2301/2007/-UBND ngày 21/6/2007

Về việc ban hành Quy định phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hi Dương

Thay thế bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng chng các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

10/8/2015

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH

4

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

30/11/2017

5

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về kế hoạch đầu tư công năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

30/12/2017

SỞ NỘI VỤ

6

Nghị quyết

75/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về bố trí chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thôn, khu dân cư

Thay thế bằng Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

26/12/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

7

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về ban hành quy định hồ sơ và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh

01/11/2017

8

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh

01/5/2017

9

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh

01/5/2017

10

Quyết định

15/2011/CT-UBND ngày 31/5/2011

Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh

01/5/2017

S TÀI CHÍNH

11

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Về việc quy định cụ thể mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước

Thay thế bằng Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

26/12/2017

12

Nghị quyết

72/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thay thế bng Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

26/12/2017

SỞ TƯ PHÁP

13

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Ban hành Quy chế bán đu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2017/QĐ- UBND ngày 09/6/2017

01/7/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thm quyền quyết định của Hi đồng nhân dân tỉnh

Khoản thu phí tại số thứ tự 13 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

21/7/2018

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

2

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014; Quyết định ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hi Dương

- Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ;

- Điều chỉnh Khoản 2, Mục ghi chú tại Phụ lục I Bảng giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp;

- Điều chỉnh Khoản 2 Mục ghi chú tại Bảng 2, Phụ lục II Bảng giá đất ở tại nông thôn;

- Điều chỉnh, bổ sung giá đất tại các Phụ lục kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND .

B sa đổi bi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017

01/01/2018

SỞ TÀI CHÍNH

3

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Hải Dương

- Khoản thu phí tại số thứ tự 13 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh.

01/8/2018

4

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Các nội dung quy định tại Mục I và Mục II Chương II

Bị sửa đổi bi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2018

5

Nghị quyết

63/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 Quy định danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Sthứ tự 19 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

21/7/2018

6

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Số thứ tự 13 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND

Bị bãi bỏ bi Nghquyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

21/7/2018

7

Quyết định

4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Mục 15 Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định

Bị bãi bỏ bng Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/4/2018

8

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Mục 3 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/4/2018

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

9

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh V/v bãi bkhoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

15/11/2018

SỞ NỘI VỤ

10

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

Bổ sung Điều 22a

Điều 22

Điều 23

Khoản 1 Điều 24

Bị sa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

10/12/2018

11

 

24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

- Sửa cụm từ “Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 645/TTr-SNV ngày 13 tháng 11 năm 2013” thành “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ”.

- Sửa cụm từ “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký” thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013”.

- Sửa đổi một số nội dung tại điểm 2 khoản III Điều 1 của Quyết định

Bsửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 24/2013/QĐ ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

20/12/2018

12

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư

Sửa đổi Điều 2

Bãi bỏ Điều 4

Bị sửa đổi, bãi bỏ bng Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

25/12/2018

SỞ XÂY DỰNG

13

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Điểm a, Khoản 3, Điều 6

- Bãi bỏ Khoản 2, Điều 31

Được sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh

01/10/2018

SỞ CÔNG THƯƠNG

14

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Sửa cụm từ "Xét đề nghị" thành cụm từ "Theo đề nghị" tại phần căn cứ;

- Sửa cụm từ "Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký" thành cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2013"

- Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 5 và bãi bỏ điểm c khoản 4 Điều 9 của Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành tại Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh

15/12/2018

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

15

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

Khoản 3 Điều 6

Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh V/v sửa đổi nội dung của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

15/12/2018

16

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Sửa cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký" thành cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2013"

- Bãi bỏ Điều 4 của Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

15/12/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, thắng, năm ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiu lực, ngưng hiệu lc

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu188/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2019
Ngày hiệu lực14/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 188/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực ngưng hiệu lực Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 188/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực ngưng hiệu lực Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu188/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành14/01/2019
       Ngày hiệu lực14/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 188/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực ngưng hiệu lực Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 188/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực ngưng hiệu lực Hải Dương

           • 14/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực