Quyết định 36/2016/QĐ-UBND

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa đất Hải Dương 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 22/2018/QĐ-UBND hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu tách thửa đất Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 12/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa đất Hải Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở, HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở, DIỆN TÍCH TỐI THIỂU TÁCH THỬA ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014; thay thế Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quyết định số 4316/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Bãi bỏ Điều 7, 9, 11 “Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2016
Ngày hiệu lực26/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/10/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa đất Hải Dương 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa đất Hải Dương 2016
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu36/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
      Người kýNguyễn Dương Thái
      Ngày ban hành15/12/2016
      Ngày hiệu lực26/12/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/10/2018
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa đất Hải Dương 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa đất Hải Dương 2016