Quyết định 38/2009/QĐ-UBND

Quyết định 38/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định 38/2009/QĐ-UBND thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế Hải Dương đã được thay thế bởi Quyết định 188/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực ngưng hiệu lực Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2009/QĐ-UBND thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2009/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 95/1994/NĐ- CP ngày 27/08/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TT - LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Th­ương binh và Xã hội- Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT BYT – BTC - BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TT - LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Th­ương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Xét đề nghị của Liên ngành Tài chính – Y tế tại Tờ trình số 2619/TTr - STC ngày 02/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh mức thu quy định tại phần B của Biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 2750/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

- Mức thu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Bệnh viện chuyên khoa: Tăng thêm 25% so với mức thu hiện hành nhưng không vượt quá mức tối đa quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT – BYT – BTC - BLĐTBXH.

- Mức thu tại Các cơ sở y tế tuyến huyện, thành phố: Không vượt quá mức bình quân chung giữa mức tối thiểu và mức tối đa quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT – BYTBTC - BLĐTBXH.

(Chi tiết có Phụ lục mức thu một phần viện phí kèm theo)

Quy định khác về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Quyết định 2750/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Yêu cầu việc thực hiện phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC

MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 38 /2009/QĐ-UBND ngày 11 /12/2009 của UBND tỉnh Hải Dương)

B/ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ CÓ TRONG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BYT - BTC - BLĐTB&XH NGÀY 26/01/2006

Đơn vị tính: Đồng

STT

Các loại dịch vụ kỹ thuật y tế

Mức thu quy định tại Thông tư số 03

Mức thu tại các cơ sở y tế tuyến huyện, thành phố

Mức thu tại BVĐK tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa

Tối thiểu

Tối đa

B1

Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi

 

 

 

 

1

Chọc dò tuỷ sống

7.000

35.000

21.000

26.000

2

Đặt ống dẫn lưu màng phổi

25.000

80.000

52.000

65.000

3

Mở khí quản

40.000

180.000

110.000

138.000

4

Chọc dò màng tim

20.000

80.000

50.000

63.000

5

Rửa dạ dày

7.000

30.000

18.000

23.000

6

Đốt mục cóc

8.000

30.000

19.000

24.000

7

Cắt sùi mào gà

12.000

60.000

36.000

45.000

8

Chấm Ni tơ, AT

3.000

10.000

6.000

8.000

9

Đốt Hydradenome

10.000

50.000

30.000

38.000

10

Tẩy tàn nhang, nốt ruồi

15.000

65.000

40.000

50.000

11

Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư

30.000

130.000

80.000

100.000

12

Bạch biến

15.000

65.000

40.000

50.000

13

Đốt mắt cá chân nhỏ

15.000

70.000

42.000

53.000

14

Cắt đường rò mông

35.000

120.000

77.000

96.000

15

Lột nhẹ da mặt

70.000

300.000

185.000

231.000

16

Móng quặp

20.000

80.000

50.000

63.000

17

Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ

10.000

50.000

30.000

38.000

18

Sinh thiết thận

12.000

45.000

28.000

35.000

19

Sinh thiết thận dưới siêu âm

60.000

200.000

130.000

163.000

20

Sinh thiết vú

40.000

100.000

70.000

88.000

21

Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim)

500.000

1.200.000

850.000

1.063.000

22

Soi khớp có sinh thiết

120.000

320.000

220.000

275.000

23

Soi màng phổi

30.000

180.000

105.000

131.000

24

Soi thực quản dạ dày gắp giun

50.000

250.000

150.000

188.000

25

Soi dạ dày + Tiêm hoặc kẹp cầm máu

50.000

250.000

150.000

188.000

26

Soi ruột non + Sinh thiết

230.000

320.000

275.000

320.000

27

Soi ruột non + tiêm ( hoặc kẹp cầm máu)/ cắt polyp

250.000

400.000

325.000

400.000

28

Soi đại tràng + Tiêm/ kẹp cầm máu

270.000

320.000

295.000

320.000

29

Soi trực tràng + Tiêm / thắt trĩ

100.000

150.000

125.000

150.000

30

Soi bàng quang + Chụp thận ngược dòng

350.000

450.000

400.000

450.000

31

Nong thực quản qua nội soi (tuỳ theo dụng cụ nong)

300.000

2.000.000

1.150.000

1.438.000

32

Đặt stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm stent)

450.000

800.000

625.000

781.000

33

Nội soi tai

14.000

70.000

42.000

53.000

34

Nội soi mũi xoang

14.000

70.000

42.000

53.000

35

Nội soi buồng tử cung để sinh thiết

34.000

170.000

102.000

128.000

36

Nội soi ống mật chủ

22.000

110.000

66.000

83.000

37

Nội soi niệu quản

22.000

110.000

66.000

83.000

38

Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc )

450.000

700.000

575.000

700.000

39

Nội soi lồng ngực

450.000

700.000

575.000

700.000

40

Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc)

450.000

700.000

575.000

700.000

41

Nội soi đường mật, tuỵ, ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật

1.000.000

1.500.000

1.250.000

1.500.000

42

Đo áp lực đồ bàng quang

25.000

100.000

62.000

78.000

43

Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo

25.000

100.000

62.000

78.000

44

Điện cơ tầng sinh môn

25.000

100.000

62.000

78.000

45

Niệu dòng đồ

12.000

35.000

23.000

29.000

46

Mổ tràn dịch màng tinh hoàn

25.000

100.000

62.000

78.000

47

Cắt bỏ tinh hoàn

25.000

100.000

62.000

78.000

48

Mở rộng miệng lỗ sáo

12.000

45.000

28.000

35.000

49

Chọc hút nang gan qua siêu âm

20.000

80.000

50.000

63.000

50

Chọc hút nang thận qua siêu âm

25.000

100.000

62.000

78.000

51

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể )

100.000

300.000

200.000

250.000

52

Đặt sonde JJ niệu quản (kể cả Sonde JJ)

1.200.000

1.500.000

1.350.000

1.500.000

53

Tạo hình thân đốt sống qua da bằng đổ cement ( chưa bao gồm cement hoá học )

300.000

800.000

550.000

688.000

54

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

350.000

500.000

425.000

500.000

55

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá

370.000

650.000

510.000

638.000

56

Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Albumin Human 20% - 500ml)

800.000

2.000.000

1.400.000

1.750.000

57

Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP)

20.000

80.000

50.000

63.000

58

Đặt catheter động mạch quay

250.000

450.000

350.000

438.000

59

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

300.000

600.000

450.000

563.000

60

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh mạch liên tục

280.000

500.000

390.000

488.000

61

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

200.000

300.000

250.000

300.000

62

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

500.000

800.000

650.000

800.000

63

Điều trị hạ kali/canxi máu

120.000

180.000

150.000

180.000

64

Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu

400.000

650.000

525.000

650.000

65

Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp

100.000

200.000

150.000

188.000

66

Thở máy (01 ngày điều trị)

150.000

350.000

250.000

313.000

67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

350.000

650.000

500.000

625.000

68

Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc độc

370.000

750.000

560.000

700.000

69

Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý

350.000

550.000

450.000

550.000

70

Tắm tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hoá chất ngoài da

120.000

180.000

150.000

180.000

71

Lọc máu liên tục (01 lần) chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMOSOL

600.000

1.800.000

1.200.000

1.500.000

72

Lọc tách huyết tương (01 lần) chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh

600.000

1.200.000

900.000

1.125.000

73

Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner

500.000

1.000.000

750.000

938.000

74

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

65.000

120.000

92.000

115.000

B2

Y học dân tộc - phục hồi chức năng

 

 

 

 

1

Giao thoa

4.000

10.000

7.000

9.000

2

Bàn kéo

10.000

20.000

15.000

19.000

3

Bồn xoáy

4.000

10.000

7.000

9.000

4

Tập do liệt thần kinh trung ương

5.000

10.000

7.000

9.000

5

Tập do cứng khớp

3.000

12.000

7.000

9.000

6

Tập do liệt ngoại biên

3.000

10.000

6.000

8.000

7

Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu

4.000

15.000

9.000

11.000

8

Chẩn đoán điện

2.000

10.000

6.000

8.000

9

Kẽo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kéo EL TRAC

8.000

20.000

14.000

18.000

10

Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kéo EL TRAC

4.000

10.000

7.000

9.000

11

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

2.000

5.000

3.000

4.000

12

Tập với xe đạp tập

2.000

5.000

3.000

4.000

13

Tập với hệ thống ròng rọc

2.000

5.000

3.000

4.000

14

Thuỷ trị liệu (cả thuốc)

40.000

50.000

45.000

50.000

15

Vật lý trị liệu hô hấp

3.000

10.000

6.000

8.000

16

Vật lý trị liệu chỉnh hình

5.000

10.000

7.000

9.000

17

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

5.000

10.000

7.000

9.000

18

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

5.000

10.000

7.000

9.000

19

Tập dưỡng sinh

2.000

7.000

4.000

5.000

20

Điện vi dòng giảm đau

5.000

10.000

7.000

9.000

21

Xoa bóp bằng máy

5.000

10.000

7.000

9.000

22

Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút )

20.000

30.000

25.000

30.000

23

Xoa bóp toàn thân (60 phút )

30.000

50.000

40.000

50.000

24

Xông hơi

5.000

15.000

10.000

13.000

25

Giác hơi

4.000

12.000

8.000

10.000

26

Bó êm cẳng tay

2.000

7.000

4.000

5.000

27

Bó êm cẳng chân

2.000

8.000

5.000

6.000

28

Bó êm đùi

4.000

12.000

8.000

10.000

29

Chẩn đoán điện thần kinh cơ

10.000

20.000

15.000

19.000

30

Xoa bóp áp lực hơi

5.000

10.000

7.000

9.000

31

Điện từ trường cao áp

5.000

10.000

7.000

9.000

32

Laser chiếu ngoài

5.000

10.000

7.000

9.000

33

Laser nội mạch

25.000

30.000

27.000

30.000

34

Laser thẩm mỹ

25.000

30.000

27.000

30.000

35

Sóng xung kích điều trị

20.000

30.000

25.000

30.000

36

Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp

300.000

450.000

375.000

450.000

37

Nẹp chỉnh hình trên gối

600.000

900.000

750.000

900.000

38

Nép cổ tay - bàn tay

150.000

300.000

225.000

281.000

39

áo chỉnh hình cột sống thắt lưng

700.000

900.000

800.000

900.000

40

Giày chỉnh hình

300.000

450.000

375.000

450.000

41

Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân

700.000

1.000.000

850.000

1.000.000

42

Nẹp đỡ cột sống cổ

300.000

450.000

375.000

450.000

B3

Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa

 

 

 

 

B3.1

Ngoại khoa

 

 

 

 

1

Cố định gãy xương sườn

20.000

35.000

27.000

34.000

2

Nắn, bó gãy xương đòn

30.000

50.000

40.000

50.000

3

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ

30.000

50.000

40.000

50.000

4

Nắn, bó gẫy xương gót

30.000

50.000

40.000

50.000

5

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

40.000

150.000

95.000

119.000

6

Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm

30.000

120.000

75.000

94.000

7

Phẫu thuật nang bao hoạt dịch

30.000

120.000

75.000

94.000

8

Phẫu thuật thừa ngón

40.000

170.000

105.000

131.000

9

Phẫu thuật dính ngón

50.000

270.000

160.000

200.000

10

Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng

30.000

120.000

75.000

94.000

11

Đặt Iradium ( lần )

100.000

450.000

275.000

344.000

12

Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thuỷ điện lực)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

13

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang)

700.000

900.000

800.000

900.000

14

Phẫu thuật tim loại Blalock

2.500.000

4.500.000

3.500.000

4.375.000

15

Phẫu thuật cắt ống động mạch

2.500.000

4.500.000

3.500.000

4.375.000

16

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

2.500.000

4.500.000

3.500.000

4.375.000

17

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

2.500.000

4.500.000

3.500.000

4.375.000

18

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

3.000.000

5.000.000

4.000.000

5.000.000

19

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo (chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo)

2.500.000

6.000.000

4.250.000

5.313.000

20

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh/ sửa van tim/ thay van tim...) chưa bao gồm máy tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo

3.000.000

7.000.000

5.000.000

6.250.000

21

Phẫu thuật thay động mạch chủ (chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ, máy tim phổi nhân tạo).

3.000.000

7.000.000

5.000.000

6.250.000

22

Phẫu thuật ghép van tim đồng loại (homograft) chưa bao gồm máy tim phổi

3.000.000

7.000.000

5.000.000

6.250.000

23

Phẫu thuật u tim/ vết thương tim... (chưa bao gồm máy tim phổi)

3.000.000

7.000.000

5.000.000

6.250.000

24

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành (chưa bao gồm máy tim phổi )

3.000.000

7.000.000

5.000.000

6.250.000

25

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực/ bụng/ cảnh) chưa bao gồm động mạch nhân tạo và máy tim phổi

2.700.000

6.000.000

4.350.000

5.438.000

26

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (chưa bao gồm bộ máy tim phổi)

2.500.000

6.000.000

4.250.000

5.313.000

27

Thông tim ống lớn (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, chụp buồng tim và kim sinh thiết cơ tim)

500.000

1.200.000

850.000

1.063.000

28

Nong vao hai lá/ Nong van động mạch phổi/ Nong van động mạch chủ ( chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, chụp buồng tim trước nong và bộ bóng nong van)

1.000.000

1.800.000

1.400.000

1.750.000

29

Bịt thông liên nhĩ/ thông liên thất/ bít ống động mạch bằng dụng cụ (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông )

1.000.000

1.800.000

1.400.000

1.750.000

30

Điều trị rối loạn nhịp bằng sóng cao tần (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò và điều trị RF)

1.200.000

1.800.000

1.500.000

1.800.000

31

Cấy/ đặt máy tạo nhịp/ cấy máu tạo nhịp phá rung (chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung)

650.000

1.000.000

825.000

1.000.000

32

Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch

1.200.000

1.800.000

1.500.000

1.800.000

33

Nút túi phình mạch não (chưa bao gồm Micro Guide Wire can thiệp, Micro Catheter, Guiding catheter và Matrix Coiols)

1.200.000

1.800.000

1.500.000

1.800.000

34

Nút dị dạng mạch não (chưa bao gồm Micro Guide Wire can thiệp Guiding Catheter )

1.200.000

1.800.000

1.500.000

1.800.000

35

Nút thông động tĩnh mạch cánh xoang hang (chưa bao gồm Guiding Catheter, Micro Catheter dùng quả bóng/ ballon)

1.200.000

1.800.000

1.500.000

1.800.000

36

Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

37

Thằm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim)

1.000.000

1.500.000

1.250.000

1.500.000

38

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

39

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

40

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

2.000.000

3.500.000

2.750.000

3.438.000

41

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.500.000

42

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.500.000

43

Phẫu thuật vi mẫu u não đường giữa

3.000.000

4.500.000

3.750.000

4.500.000

44

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

2.500.000

4.000.000

3.250.000

4.000.000

45

Phẫu thuật nội soi não/ tuỷ sống

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

46

Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

3.500.000

5.000.000

4.250.000

5.000.000

47

Mở thông dạ dày nội soi

2.000.000

2.500.000

2.250.000

2.500.000

48

Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi

1.000.000

1.500.000

1.250.000

1.500.000

49

Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.500.000

50

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

1.800.000

2.000.000

1.900.000

2.000.000

51

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

1.800.000

2.000.000

1.900.000

2.000.000

52

Lấy sỏi/giun đường mật qua nội soi tá tràng

2.400.000

3.000.000

2.700.000

3.000.000

53

Phẫu thuật trĩ tắc mạch

12.000

35.000

23.000

29.000

54

Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản/ dạ dày/ đại tràng/ trực tràng)

350.000

800.000

575.000

719.000

55

Đặt stent đường mật/ tuỵ ( chưa bao gồm stent)

650.000

1.200.000

925.000

1.156.000

56

Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần: Tính cho 02 lần đầu tiên)

500.000

1.000.000

750.000

938.000

57

Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan ( 1 lần: tính cho những lần tiếp theo)

300.000

700.000

500.000

625.000

58

Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản

50.000

125.000

87.000

109.000

59

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.500.000

60

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.500.000

61

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.000.000

62

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

1.500.000

2.500.000

2.000.000

2.500.000

63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm mắt cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

64

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dầy

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

65

Phẫu thuật nội soi ung thư đại/ trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

66

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp long) chưa bao gồm máy cắt nối tự động

500.000

1.500.000

1.000.000

1.250.000

67

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

68

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

2.000.000

2.500.000

2.250.000

2.500.000

69

Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa bao gồm cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối)

1.500.000

2.500.000

2.000.000

2.500.000

70

Phẫu thuật nội soi cắt lách

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

71

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tuỵ có sử dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối)

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

72

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

73

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

74

Phẫu thuật cắt cơ cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

75

Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr (chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi)

1.800.000

2.500.000

2.150.000

2.500.000

76

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, nối mật - ruột

2.000.000

2.500.000

2.250.000

2.500.000

77

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm cắt gan siêu âm)

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.500.000

78

Phẫu thuật nội soi cắt gan

2.000.000

2.500.000

2.250.000

2.500.000

79

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

80

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

81

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

82

Phẫu thuật nội soi cắt thận/u sau phúc mạc

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

83

Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

84

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

85

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

86

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

87

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser ( chưa bao gồm dây cáp quang)

500.000

1.500.000

1.000.000

1.250.000

88

Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

1.000.000

1.500.000

1.250.000

1.500.000

89

Đặt Prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

90

Đo các chỉ số niệu động học

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

91

Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

3.000.000

4.000.000

3.500.000

4.000.000

92

Phẫu thuật thay đốt sống (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo quản/ đốt sống nhân tạo)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

93

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

94

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

95

Phẫu thuật chữa vẹo cột sống (cả đợt điều trị) ( chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít)

5.000.000

15.000.000

10.000.000

12.500.000

96

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

97

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

1.000.000

2.500.000

1.750.000

2.188.000

98

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

99

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

1.000.000

2.500.000

1.750.000

2.188.000

100

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

101

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao (chưa bao gồm đinh, nẹp vít và xương bảo quản)

1.000.000

2.500.000

1.750.000

2.188.000

102

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

103

Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)

1.000.000

2.500.000

1.750.000

2.188.000

104

Phẫu thuật nội soi khớp gối/khớp háng/khớp vai/cổ chân

500.000

2.000.000

1.250.000

1.563.000

105

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào)

700.000

2.200.000

1.450.000

1.813.000

106

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm gân nhân tạo)

700.000

2.200.000

1.450.000

1.813.000

107

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

700.000

2.200.000

1.450.000

1.813.000

108

Phẫu thuật ghép chi (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

109

Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

1.000.000

1.600.000

1.300.000

1.600.000

110

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

1.000.000

1.600.000

1.300.000

1.600.000

111

Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương

500.000

1.200.000

850.000

1.063.000

112

Tạo hình khí phế quản

7.000.000

10.000.000

8.500.000

10.000.000

113

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt ( bệnh lý)

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

114

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/ tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình

800.000

1.200.000

1.000.000

1.200.000

115

Phẫu thuật kéo dài chi (chưa bao gồm phương tiện cố định)

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

116

Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

117

Phẫu thuật chỉnh bản chân khèo (chưa bao gồm phương tiện cố định)

1.200.000

1.500.000

1.350.000

1.500.000

118

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

1.500.000

2.000.000

1.750.000

2.000.000

119

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chẩn (chưa bao gồm phương tiện cố định)

1.200.000

1.500.000

1.350.000

1.500.000

B3.2

Sản phụ khoa

 

 

 

 

1

Làm thuốc âm đạo

2.000

5.000

3.000

4.000

2

Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai do mổ cũ/ nạo thai khó

25.000

100.000

62.000

78.000

3

Hút thai dưới 12 tuần

30.000

80.000

55.000

69.000

4

Nạo phá thai 3 tháng giữa

100.000

350.000

225.000

281.000

5

Nạo hút thai trứng

20.000

70.000

45.000

56.000

6

Hút thai có gây mê tĩnh mạch

80.000

200.000

140.000

175.000

7

Đặt/ tháo dụng cụ tử cung

5.000

15.000

10.000

13.000

8

Khâu vòng tử cung/ tháo vòng khó

30.000

80.000

55.000

69.000

9

Đốt laser cổ tử cung

6.000

20.000

13.000

16.000

10

Tiêm nhân Chorio

5.000

12.000

8.000

11.000

11

Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung

10.000

25.000

17.000

22.000

12

Chọc ối chẩn đoán trước sinh, nuôi cấy tế bào

70.000

180.000

125.000

156.000

13

Chọc ối điều trị đa ối

10.000

35.000

22.000

28.000

14

Khâu rách cùng đồ

25.000

80.000

52.000

66.000

15

Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa

5.000

12.000

8.000

11.000

16

Đẻ không đau (gây tê ngoài màng cứng: chưa kể thuốc gây tê)

150.000

400.000

275.000

344.000

17

Bóc nhân xơ vú

70.000

150.000

110.000

138.000

18

Trích ápxe Bartholin

30.000

120.000

75.000

94.000

19

Bóc nang Bartholin

65.000

180.000

122.000

153.000

20

Triệt sản nam

30.000

100.000

65.000

81.000

21

Triệt sản nữ

50.000

150.000

100.000

125.000

22

Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán

150.000

400.000

275.000

344.000

23

Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai

150.000

700.000

425.000

531.000

24

Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng

500.000

1.200.000

850.000

1.063.000

25

Phẫu thuật u nang buồng trứng

250.000

500.000

375.000

469.000

26

Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo

300.000

1.200.000

750.000

938.000

27

Điều trị chửa ống cổ tử cung bằng tiêm Matrotexat dưới siêu âm

120.000

350.000

235.000

294.000

28

Điều trị u xơ tử cung bằng nút động mạch tử cung (chưa bao gồm Micro Guide Wire can thiệp, Micro Catheter, hạt nhựa PVA)

1.200.000

1.500.000

1.350.000

1.500.000

29

Chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm

150.000

400.000

275.000

344.000

30

Phẫu thuật cắt tử cung thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản khoa

350.000

1.300.000

825.000

1.031.000

31

Phẫu thuật lấy thai lần 1

150.000

450.000

300.000

375.000

32

Phẫu thuật lấy thai lần 2

180.000

600.000

390.000

488.000

33

Phẫu thuật lấy thai lần 3 trở lên

250.000

800.000

525.000

656.000

34

Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn

180.000

500.000

340.000

425.000

35

Nội xoay thai

80.000

350.000

215.000

269.000

36

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung

200.000

650.000

425.000

531.000

37

Chọc hút noãn

2.500.000

3.600.000

3.050.000

3.600.000

38

Kỹ thuật trữ lạnh phôi/ trứng

1.000.000

2.500.000

1.750.000

2.188.000

39

Kỹ thuật rã đông + chuyển phôi

700.000

1.500.000

1.100.000

1.375.000

40

Sinh thiết tinh hoàn lấy sinh trùng + ICSI

1.800.000

2.700.000

2.250.000

2.700.000

41

Đo tim thai bằng Doppler

12.000

35.000

23.000

29.000

42

Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring

30.000

70.000

50.000

63.000

43

Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa

1.000.000

3.000.000

2.000.000

2.500.000

44

Thụ tinh nhân tạo IUI

80.000

250.000

165.000

206.000

45

Thụ tinh trong ống nghiệm thường (IVF) chưa kể thuốc kích thích rụng noãn, môi trường nuôi cấy

2.000.000

5.000.000

3.500.000

4.375.000

46

Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy)

2.200.000

5.400.000

3.800.000

4.750.000

47

Xin trứng - làm IVF/ ICSI (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy)

2.500.000

6.000.000

4.250.000

5.313.000

48

Phí lưu trữ phôi/trứng/ tinh trùng (1 năm)

800.000

1.200.000

1.000.000

1.200.000

49

Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

B3.3

Mắt

 

 

 

 

1

Đo khúc xạ máy

3.000

5.000

4.000

5.000

2

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

20.000

40.000

30.000

38.000

3

Điện chẩm

15.000

35.000

25.000

31.000

4

Sắc giác

10.000

20.000

15.000

19.000

5

Điện võng mạc

15.000

35.000

25.000

31.000

6

Đo tính công suất thuỷ tinh thể nhân tạo

10.000

15.000

12.000

15.000

7

Đo thị lực khách quan

25.000

40.000

32.000

40.000

8

Đánh bờ mi

5.000

10.000

7.000

9.000

9

Chữa bỏng mắt do hàn điện

5.000

10.000

7.000

9.000

10

Rửa cùng đồ 1 mắt

10.000

15.000

12.000

15.000

11

Điện di điều trị ( 1 lần )

5.000

8.000

6.000

8.000

12

Mức độ nhãn ( có độn hoặc không độn)

220.000

400.000

310.000

388.000

13

Khoét bỏ nhãn cầu

110.000

400.000

255.000

319.000

14

Nặn tuyến bờ mi

7.000

10.000

8.000

10.000

15

Lấy sạn vôi kết mạc

7.000

10.000

8.000

10.000

16

Đốt lông xiêu

10.000

12.000

11.000

12.000

17

Phẫu thuật quặm bẩm sinh 1 mắt

200.000

470.000

335.000

419.000

18

Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mắt

250.000

550.000

400.000

500.000

19

Phẫu thuật Epicanthus 1 mắt

250.000

500.000

375.000

469.000

20

Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt )

300.000

500.000

400.000

500.000

21

Rạch giác mạc nan hoa 1 mắt

200.000

250.000

225.000

250.000

22

Rạch giác mạc nan hoa 2 mắt

250.000

320.000

285.000

320.000

23

Phẫu thuật lác có Faden 1 mắt

250.000

400.000

325.000

400.000

24

Phẫu thuật tạo mí 1 mắt

250.000

500.000

375.000

469.000

25

Phẫu thuật tạo mí 2 mắt

300.000

700.000

500.000

625.000

26

Phẫu thuật sụp mí 1 mắt

350.000

650.000

500.000

625.000

27

Phẫu thuật lác 2 mắt

450.000

600.000

525.000

600.000

28

Phẫu thuật lác 1 mắt

300.000

400.000

350.000

400.000

29

Soi bóng đồng tử

5.000

8.000

6.000

8.000

30

Phẫu thuật cắt bè

200.000

450.000

325.000

406.000

31

Phẫu thuật đặt IOL lần 2 (1 mắt, chưa gồm thuỷ tinh thể nhân tạo)

500.000

1.000.000

750.000

938.000

32

Phẫu thuật cắt bao sau

200.000

250.000

225.000

250.000

33

Phẫu thuật thuỷ tinh thể ngoài bao ( 1 mắt, chưa bao gồm ông silicon)

300.000

600.000

450.000

563.000

34

Phẫu thuật tiền phòng

200.000

400.000

300.000

375.000

35

Phẫu thuật cắt thuỷ tinh thể

300.000

500.000

400.000

500.000

36

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

200.000

280.000

240.000

280.000

37

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

600.000

800.000

700.000

800.000

38

Phẫu thuật u mi không vá da

150.000

450.000

300.000

375.000

39

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

300.000

600.000

450.000

563.000

40

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

300.000

600.000

450.000

563.000

41

Phẫu thuật u kết mạc nông

150.000

300.000

225.000

281.000

42

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

200.000

400.000

300.000

375.000

43

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

200.000

350.000

275.000

344.000

44

Phẫu thuật vá da điều trị lật mi

150.000

350.000

250.000

313.000

45

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

500.000

800.000

650.000

800.000

46

Lấy dị vật tiền phòng

150.000

400.000

275.000

344.000

47

Lấy dị vật hốc mắt

200.000

500.000

350.000

438.000

48

Cắt dịch kính đơn thuần/ lấy dị vật nội nhãn

500.000

600.000

550.000

600.000

49

Khâu giác mạc đơn thuần

150.000

220.000

185.000

220.000

50

Khâu củng mạc đơn thuần

200.000

270.000

235.000

270.000

51

Khâu củng giác mạc phức tạp

500.000

600.000

550.000

600.000

52

Khâu giác mạc phức tạp

250.000

400.000

325.000

400.000

53

Khâu củng mạc phức tạp

250.000

400.000

325.000

400.000

54

Mở tiền phòng rửa máu/ mủ

200.000

400.000

300.000

375.000

55

Khâu phục hồi bờ mi

150.000

300.000

225.000

281.000

56

Khấu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt

200.000

600.000

400.000

500.000

57

Chích mủ hốc mắt

150.000

230.000

190.000

230.000

58

Khâu da mi kết mạc bị rách

160.000

300.000

230.000

288.000

59

Cắt bỏ túi lệ

250.000

500.000

375.000

469.000

60

Cắt mộng đơn thuần

200.000

450.000

325.000

406.000

61

Cắt mộng áp Mytomycin

200.000

470.000

335.000

419.000

62

Gọt gác mạc

150.000

430.000

290.000

363.000

63

Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa bao gồm ống Silicon)

400.000

700.000

550.000

688.000

64

Khâu cò mi

150.000

190.000

170.000

190.000

65

Phủ kết mạc

200.000

350.000

275.000

344.000

66

Cắt u kết mạc không vá

180.000

250.000

215.000

250.000

67

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

550.000

700.000

625.000

700.000

68

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

500.000

600.000

550.000

600.000

69

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ loét giác mạc lâu tiền/ thủng giác mạc

500.000

750.000

625.000

750.000

70

Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

400.000

500.000

450.000

500.000

71

Quang đông thể mi điều trị Glôcôm

50.000

100.000

75.000

94.000

72

Tạo hình vùng bè bằng Laser

80.000

150.000

115.000

144.000

73

Cắt mống mắt chu biên bằng laser

80.000

150.000

115.000

144.000

74

Mở bao sau bằng Laser

80.000

150.000

115.000

144.000

75

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

250.000

400.000

325.000

400.000

76

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

300.000

500.000

400.000

500.000

77

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL + cắt bè (1 mắt, chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo)

500.000

700.000

600.000

700.000

78

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

250.000

400.000

325.000

400.000

79

Điện đông thể mi

120.000

200.000

160.000

200.000

80

Siêu âm điều trị ( 1 ngày )

10.000

15.000

12.000

15.000

81

Siêu âm chẩn đoán ( 1 mắt )

15.000

20.000

17.000

20.000

82

Điện rung mắt quang động

25.000

40.000

32.000

40.000

83

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức

20.000

40.000

30.000

38.000

84

Lấy huyết thanh đóng ống

20.000

30.000

25.000

30.000

85

Cắt chỉ giác mạc

10.000

15.000

12.000

15.000

86

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia b)

10.000

15.000

12.000

15.000

87

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

200.000

500.000

350.000

438.000

88

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

400.000

750.000

575.000

719.000

89

Phẫu thuật hẹp khe mi

150.000

250.000

200.000

250.000

90

Phẫu thuật tháo cò mi

40.000

60.000

50.000

60.000

91

U hạt, u gai kết mạc ( cắt bỏ u)

20.000

80.000

50.000

63.000

92

U bạch mạch kết mạc

10.000

40.000

25.000

31.000

93

Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer ( 01 mắt )

1.500.000

3.500.000

2.500.000

3.125.000

94

Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt, chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

95

Ghép giác mạc ( 01 mắt, chưa bao gồm giác mạc, thuỷ tinh thể nhân tạo)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

96

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt, chưa bao gồm dầu Silicon, đai Silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nỗi nhãn

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

97

Phẫu thuật cắt mống mắt mắt chu biên.

120.000

250.000

185.000

231.000

B3.4

Tai - Mũi - Họng

 

 

 

 

1

Làm thuốc thanh quản/ tai (không kể tiền thuốc)

5.000

15.000

10.000

13.000

2

Lấy dị vật họng

10.000

20.000

15.000

19.000

3

Đốt họng bằng khí Ni tơ lỏng

40.000

100.000

70.000

88.000

4

Đốt họng bằng khí CO2 (bằng áp lực)

35.000

75.000

55.000

69.000

5

Nhét bấc mũi trước cầm máu

12.000

20.000

16.000

20.000

6

Nhét bấc mũi sau cầm máu

15.000

50.000

32.000

40.000

7

Trích màng nhĩ

10.000

30.000

20.000

25.000

8

Thông vòi nhĩ

5.000

30.000

17.000

21.000

9

Nong vòi nhĩ

3.000

10.000

6.000

8.000

10

Chọc hút dịch vành tai

4.000

15.000

9.000

11.000

11

Chích rạch vành tai

7.000

25.000

16.000

20.000

12

Lấy nút biểu bì ống tai

7.000

25.000

16.000

20.000

13

Hút xoang dưới áp lực

5.000

20.000

12.000

15.000

14

Nâng, nắn sống mũi

30.000

120.000

75.000

94.000

15

Khí dung

2.000

8.000

5.000

6.000

16

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

3.000

15.000

9.000

11.000

17

Nạo VA

30.000

100.000

65.000

81.000

18

Bẻ cuốn mũi

8.000

40.000

24.000

30.000

19

Cắt bỏ đường rò luân nhĩ

60.000

180.000

120.000

150.000

20

Nhét meche mũi

12.000

40.000

26.000

33.000

21

Cắt bỏ thịt thừa nếp tai 2 bên

12.000

40.000

26.000

33.000

22

Đốt họng hạt

8.000

25.000

16.000

20.000

23

Chọc hút u nang sàn mũi

8.000

25.000

16.000

20.000

24

Cắt polyp ống tai

8.000

20.000

14.000

18.000

25

Sinh thiết vòm mũi họng

8.000

25.000

16.000

20.000

26

Soi thanh quản treo cặt hạt xơ

40.000

125.000

82.000

103.000

27

Soi thanh quản cắt papilloma

40.000

125.000

82.000

103.000

28

Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm

20.000

70.000

45.000

56.000

29

Soi thực quản bằng ống mềm

20.000

70.000

45.000

56.000

30

Đốt Amidan áp lạnh

30.000

100.000

65.000

81.000

31

Cầm máu mũi bằng Meroxeo (1 bên)

50.000

150.000

100.000

125.000

32

Cầm máu mũi bằng Meroxeo ( 2 bên)

80.000

220.000

150.000

188.000

33

Thông vòi nhĩ nội soi

20.000

60.000

40.000

50.000

34

Nong vòi nhĩ nội soi

20.000

60.000

40.000

50.000

35

Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên )

70.000

150.000

110.000

138.000

36

Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên)

90.000

250.000

170.000

213.000

37

Nội soi Tai Mũi Họng

80.000

180.000

130.000

163.000

38

Mổ sào bào thượng nhĩ

250.000

600.000

425.000

531.000

39

Đo sức cản của mũi

25.000

65.000

45.000

56.000

40

Đo thính lực đơn âm

7.000

30.000

18.000

23.000

41

Đo trên ngưỡng

8.000

35.000

21.000

26.000

42

Đo sức nghe lời

5.000

25.000

15.000

19.000

43

Đo phản xạ cơ bàn đạp

4.000

15.000

9.000

11.000

44

Đo nhĩ lượng

4.000

15.000

9.000

11.000

45

Chỉ định dùng máy trợ thính(hướng dẫn)

10.000

35.000

22.000

28.000

46

Đo OAE ( 1 lần )

7.000

30.000

18.000

23.000

47

Đo ABR ( 1 lần )

30.000

150.000

90.000

113.000

48

Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai (chưa bao gồm điện cực ốc tai)

3.500.000

6.500.000

5.000.000

6.250.000

49

Phẫu thuật nội soi lấy u/ điều trị rò dịch não tuỷ, thoát vị nền sọ (chưa bao gồm keo sinh học)

2.000.000

5.000.000

3.500.000

4.375.000

50

Phẫu thuật cấy máy trợ thính tai giữa chưa bao gồm máy trợ thính

3.500.000

6.500.000

5.000.000

6.250.000

51

Phẫu thuật tai trong/ u dây thần kinh VII/u dây thần kinh VIII

1.500.000

4.800.000

3.150.000

3.938.000

52

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm (chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế/ Prothese)

2.000.000

5.000.000

3.500.000

4.375000

53

Ghép thanh khí quản đặt stent (chưa baogồm stent)

2.000.000

5.000.000

3.500.000

4.375.000

54

Nối khí quản tận - tận trong điều trị sẹo hẹp (chưa bao gồm stent)

2.500.000

6.000.000

4.2500.000

5.313.000

55

Phẫu thuật đỉnh xương đá

1.500.000

3.000.000

2.250.000

2.813.000

56

Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản (chưa bao gồm stent)

2.500.000

6.000.000

4.250.000

5.313.000

57

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm (chưa bao gồm stent/van phát âm, thanh toản điện)

2.000.000

4.500.000

3.250.000

4.063.000

58

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

7.000.000

11.000.000

9.000.000

11.000.000

59

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng

2.500.000

6.000.000

4.250.000

5.313.000

60

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u vùng mũi xoang (chưa bao gồm keo sinh học)

3.000.000

6.500.000

4.750.000

5.938.000

61

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi.

3.500.000

7.000.000

5.250.000

6.563.000

62

Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương

2.500.000

5.000.000

3.750.000

4.688.000

63

Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII

2.700.000

5.000.000

3.850.000

4.813.000

64

Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi

2.500.000

5.500.000

4.000.000

5.000.000

65

Cắt u cuộn cảnh

3.000.000

5.500.000

4.250.000

5.313.000

66

Phẫu thuật áp xe não

3.500.000

5.000.000

4.250.000

5.000.000

67

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan/thanh quản và nạo vét hạch cổ

1.500.000

4.500.000

3.000.000

3.750.000

68

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da

2.500.000

4.500.000

3.500.000

4.375.000

69

Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng (chưa bao gồm ống khí quản)

2.500.000

6.000.000

4.250.000

5.313.000

70

Phẫu thuật laser trong khối u vùng họng miệng (chưa bao gồm ống nội khí quản)

2.500.000

6.000.000

4.250.000

5.313.000

71

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh (chưa bao gồm hoá chất )

2.500.000

4.500.000

3.500.000

4.375.000

72

Phẫu thuật nội soi mở khe giữa nạo sàng, ngách trán, xoang bướm

2.500.000

4.000.000

3.250.000

4.000.000

73

Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang (chưa bao gồm keo sinh học)

2.700.000

5.000.000

3.850.000

4.813.000

B3.5

Răng - Hàm - Mặt

 

 

 

 

B3.5.1

Phẫu thuật răng, miệng

 

 

 

 

1

Phẫu thuật nhổ răng đơn giản

30.000

100.000

65.000

81.000

2

Phẫu thuật nhổ răng khó

35.000

120.000

77.000

96.000

3

Phẫu thuật cắt lợi trùm

30.000

60.000

45.000

56.000

4

Rách áp xe trong miệng

15.000

35.000

25.000

31.000

5

Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng

15.000

35.000

25.000

31.000

6

Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

40.000

130.000

85.000

106.000

7

Nhổ chân răng

20.000

80.000

50.000

63.000

8

Mổ lấy nang răng

30.000

140.000

85.000

106.000

9

Cắt cuống 1 chân

30.000

120.000

75.000

94.000

10

Nạo túi lợi 1 sextant

8.000

30.000

19.000

24.000

11

Nắn trật khớp thái dương hàm

7.000

25.000

16.000

20.000

12

Lấy u lành dưới 3cm

250.000

400.000

325.000

400.000

13

Lấy u lành trên 3cm

300.000

500.000

400.000

500.000

14

Lấy sỏi ống Wharton

300.000

500.000

400.000

500.000

15

Nhổ răng ngầm dưới xương

200.000

360.000

280.000

350.000

16

Nhổ răng mọc lạc chỗ

100.000

200.000

150.000

188.000

17

Bấm gai xương trên 02 ổ răng

40.000

80.000

60.000

75.000

18

Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả

60.000

110.000

85.000

106.000

19

Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)

80.000

130.000

105.000

130.000

20

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

130.000

230.000

180.000

225.000

21

Nẹp liên kết điều trị viêm quanh răng 1 vùng (bao gồm cả nẹp liên kết bằng kim loại đúc)

500.000

780.000

640.000

780.000

22

Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng

200.000

400.000

300.000

375.000

23

Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên

70.000

150.000

110.000

138.000

24

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo)

250.000

350.000

300.000

350.000

B3.5.2

Điều trị răng

 

 

 

 

1

Hàn răng sữa sâu ngà

50.000

70.000

60.000

70.000

2

Trám bít hố rãnh

50.000

90.000

70.000

88.000

3

Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục

50.000

110.000

80.000

100.000

4

Điều trị tuỷ răng sữa một chân

150.000

210.000

180.000

210.000

5

Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân

170.000

260.000

215.000

260.000

6

Chụp thép làm sẵn

120.000

170.000

145.000

170.000

7

Răng sâu ngà

80.000

140.000

110.000

138.000

8

Răng viêm tuỷ hồi phục

80.000

160.000

120.000

150.000

9

Điều trị tuỷ răng số 1,2,3

200.000

300.000

250.000

300.000

10

Điều trị tuỷ răng số 4,5

200.000

370.000

285.000

356.000

11

Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới

400.000

600.000

500.000

600.000

12

Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên

450.000

730.000

590.000

730.000

13

Điều trị tuỷ lại

500.000

870.000

685.000

856.000

14

Hàn Composite cổ răng

150.000

250.000

200.000

250.000

15

Hàn thẩm mỹ composite (veneer)

200.000

350.000

275.000

344.000

16

Phục hồi thân răng có chốt

200.000

350.000

275.000

344.000

17

Tẩy trắng răng 1 hàm (có máng, đã bao gồm thuốc tẩy trắng)

500.000

900.000

700.000

875.000

18

Tẩy trắng răng 2 hàm (có máng, đã bao gồm thuốc tẩy trắng)

800.000

1.300.000

1.050.000

1.300.000

B3.5.3

Răng giả tháo lắp

 

 

 

 

1

Hàm khung đúc (chưa tính răng )

400.000

750.000

575.000

719.000

2

Một hàm tháo lắp nhựa toàn phần (14 răng )

400.000

650.000

525.000

650.000

B3.5.4

Răng giả cố định

 

 

 

 

1

Răng giả cố định trên Implant ( chưa bao gồm Implant, cùi giả thay thế)

2.000.000

4.800.000

3.400.000

4.250.000

2

Một đơn vị sứ kim loại

500.000

700.000

600.000

700.000

3

Một đơn vị sứ toàn phần

600.000

1.000.000

800.000

1.000.000

4

Một trụ thép

400.000

550.000

475.000

550.000

5

Một chụp thép cầu nhựa

450.000

600.000

525.000

600.000

6

Cầu nhựa 3 đơn vị

130.000

220.000

175.000

219.000

7

Cầu sứ kim loại 3 đơn vị

1.200.000

1.800.000

1.500.000

1.800.000

B3.5.5

Nắn chính răng

 

 

 

 

1

Hàm dự phòng loại tháo lắp

270.000

500.000

385.000

481.000

2

Hàm dự phòng loại gắn chặt

550.000

750.000

650.000

750.000

3

Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao gồm Headgear)

1.500.000

2.400.000

1.950.000

2.400.000

4

Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao gồm Facemask)

2.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

5

Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản

500.000

900.000

700.000

875.000

6

Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp

800.000

1.500.000

1.150.000

1.438.000

7

Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng

2.500.000

3.500.000

3.000.000

3.500.000

8

Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản

4.000.000

5.800.000

4.900.000

5.800.000

9

Hàm điều trị chỉnh hình lại gắn chặt toàn cung răng phức tạp ( kéo răng ngầm...)

5.000.000

7.000.000

6.000.000

7.000.000

10

Hàm duy trì kết quả loại tháo lắp

150.000

220.000

185.000

220.000

11

Hàm duy trì kết quả loại cố định

250.000

400.000

325.000

400.000

12

Lấy khuôn để nghiên cứu chẩn đoán (hai hàm )

30.000

70.000

50.000

63.000

B3.5.6

Sửa lại hàm cũ

 

 

 

 

1

Làm lại hàm

150.000

200.000

175.000

200.000

2

Sửa hàm

30.000

60.000

45.000

56.000

3

Gắn lại chụp, cầu ( 1 đơn vị)

40.000

50.000

45.000

50.000

B3.5.7

Các phẫu thuật hàm mặt

 

 

 

 

1

Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

2

Phẫu thuật cắt xương hàm trên/ hàm dưới, điều trị lệch khớp cần và kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế )

1.500.000

2.400.000

1.950.000

2.400.000

3

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít ( 1 bên) ( chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

700.000

1.200.000

950.000

1.188.000

4

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xưng, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

1.000.000

2.100.000

1.550.000

1.938.000

5

Phẫu thuật cắt đoạn hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (2 bên) và cố định bằng nẹp vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

1.000.000

2.200.000

1.600.000

2.000.000

6

Phẫu thuật cắt đoạn hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ composite cao cấp (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

2.000.000

3.200.000

2.600.000

3.200.000

7

Phẫu thuật điều trị lép mặt ( chưa bao gồm vật liệu thay thế )

1.000.000

1.900.000

1.450.000

1.813.000

8

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế )

800.000

1.800.000

1.300.000

1.625.000

9

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương thân (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế )

1.000.000

1.950.000

1.475.000

1.844.000

10

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc ti tan (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng ti tan và vít thay thế)

800.000

1.800.000

1.300.000

1.625.000

11

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc ti tan (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng ti tan và vít)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

12

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh (chưa bao gồm máy dò thần kinh)

1.000.000

2.100.000

1.550.000

1.938.000

13

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng mặt bằng vạt da cơ ( chưa bao gồm nẹp, vít)

1.000.000

1.950.000

1.475.000

1.844.000

14

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

15

Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt

900.000

1.800.000

1.350.000

1.688.000

16

Phẫu thuật cắt u bạch lớn vùng hàm mặt

900.000

1.800.000

1.350.000

1.688.000

17

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt (chưa bao gồm nẹp, vít)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

18

Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn (chưa bao gồm nẹp, vít)

1.100.000

2.200.000

1.650.000

2.063.000

19

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng (chưa bao gồm xương )

1.200.000

2.300.000

1.750.000

2.188.000

20

Tái tạo chỉnh hình xương mặt trong chấn thương nặng (chưa bao gồm nẹp, vít)

1.100.000

2.200.000

1.650.000

2.063.000

21

Phẫu thuật tại tạo xương quanh răng bằng ghép xương hoặc màng tái sinh mô có hướng dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo mô)

1.000.000

2.000.000

1.600.000

1.875.000

22

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp vít)

800.000

1.600.000

1.200.000

1.500.000

23

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu (chưa bao gồm nẹp vít)

800.000

1.700.000

1.250.000

1.563.000

24

Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên ( chưa bao gồm nẹp vít)

800.000

1.900.000

1.350.000

1.688.000

25

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên (chưa bao gồm máy dò thần kinh)

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

26

Phẫu thuật u lành tính tuyến dưới hàm (chưa bao gồm máy dò thần kinh)

1.000.000

2.100.000

1.550.000

1.938.000

27

Phẫu thuật nâng sống mũi (chưa bao gồm vật liệu thay thế )

1.000.000

1.850.000

1.425.000

1.781.000

28

Phẫu thuật tạo mô hình một bên

600.000

1.200.000

900.000

1.125.000

29

Phẫu thuật tạo hình môi hai bên

700.000

1.300.000

1.000.000

1.250.000

30

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng

600.000

1.200.000

900.000

1.125.000

31

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu

600.000

1.200.000

900.000

1.125.000

32

Phẫu thuật căng da mặt

600.000

1.200.000

900.000

1.125.000

33

Cắt u nang giáp móng

800.000

1.600.000

1.200.000

1.500.000

34

Cắt u nang cạnh cổ

800.000

1.600.000

1.200.000

1.500.000

35

Cắt nang xương hàm từ 2 -5cm

900.000

1.800.000

1.350.000

1.688.000

36

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, tạo vét hạch

1.000.000

1.950.000

1.475.000

1.844.000

37

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch

1.000.000

1.950.000

1.475.000

1.844.000

38

Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt

700.000

1.400.000

1.050.000

1.313.000

39

Ghép da rời mỗi chiều trên 5cm

700.000

1.500.000

1.100.000

1.375.000

40

Dùng laser, sóng cao tần trong điều trị sẹo > 2cm

650.000

1.300.000

975.000

1.219.000

41

Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm toả lan, áp xe vùng hàm mặt

700.000

1.400.000

1.050.000

1.313.000

42

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh.

750.000

1.500.000

1.125.000

1.406.000

43

Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương vùng hàm mặt

750.000

1.500.000

1.125.000

1.406.000

44

Cắt bỏ nang sàn miệng

800.000

1.650.000

1.225.000

1.531.000

45

Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm

800.000

1.650.000

1.225.000

1.531.000

46

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

800.000

1.600.000

1.200.000

1.500.000

47

Phẫu thuật tạo hình phanh môi/phanh má/phanh lưỡi bám nhấp (gây mê nội khí quản)

700.000

1.400.000

1.050.000

1.313.000

48

Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt ( gây mê nội khí quản)

750.000

1.500.000

1.125.000

1.406.000

49

Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt

400.000

800.000

600.000

750.000

50

Phẫu thuật nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn

650.000

1.300.000

975.000

1.219.000

51

Sinh thiết u phần mềm và xương hàm mặt (gây mê nội khí quản )

750.000

1.500.000

1.125.000

1.406.000

52

Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương

850.000

1.650.000

1.250.000

1.563.000

B3.6

Bỏng

 

 

 

 

1

Thay băng bỏng (1 lần )

25.000

100.000

62.000

78.000

2

Vô cảm trong thay băng bệnh nhân bỏng

40.000

100.000

70.000

88.000

3

Sử dụng giường khí hoá lỏng điều trị bỏng nặng (01 ngày )

80.000

120.000

100.000

120.000

4

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 24h ( chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.875.000

5

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 48h (chưa bao gồm màng lọc có dây dẫn đi kèm )

1.500.000

2.500.000

2.000.000

2.500.000

6

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 24h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

800.000

1.500.000

1.150.000

1.438.000

7

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 48h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm )

1.300.000

2.300.000

1.800.000

2.250.000

8

Ghép da di loại (da ếch, da lợn...) trong điều trị bỏng ( chưa bao gồm da ghép)

30.000

50.000

40.000

50.000

9

Ghép da tự thân trong điều trị bỏng

45.000

60.000

52.000

60.000

10

Ghép màng tế báo nuôi cấy trong điều trị bỏng ( chưa bao gồm màng nuôi)

100.000

300.000

200.000

250.000

11

Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm doppler

50.000

90.000

70.000

88.000

12

Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma

50.000

70.000

60.000

70.000

13

Ghép da có sử dụng da lợn bảo quản sau lạnh

30.000

55.000

42.000

53.000

14

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng)

100.000

300.000

200.000

250.000

15

Điều trị bằng ôxy cao cáp

60.000

100.000

80.000

100.000

B3.7

Các phẫu thuật, thủ thuật khác

 

 

 

 

 

Phẫu thuật

 

 

 

 

1

Phẫu thuật loại Đặc biệt

500.000

2.500.000

1.500.000

1.875.000

2

Phẫu thuật loại 1

300.000

1.800.000

1.050.000

1.313.000

3

Phẫu thuật loại 2

180.000

1.000.000

590.000

738.000

4

Phẫu thuật loại 3

150.000

800.000

475.000

594.000

 

Thủ thuật

 

 

 

 

1

Thủ thuật loại đặc biệt

300.000

1.200.000

750.000

938.000

2

Thủ thuật loại 1

120.000

700.000

410.000

513.000

3

Thủ thuật loại 2

70.000

450.000

260.000

325.000

4

Thủ thuật loại 3

50.000

200.000

125.000

156.000

Chi tiết danh mục các Phẫu thuật Thủ thuật khác của Mục B3.7 theo Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt chi tiết danh mục các loại dịch vụ kỹ thuật y tế.

B4

Xét nghiệm và thăm dò chức năng

 

 

 

 

B4.1

Xét nghiệm huyết học - miễn dịch

 

 

 

 

1

Kháng thể kháng nhân và Anti - ds DNA

150.000

250.000

200.000

250.000

2

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động

12.000

30.000

21.000

26.000

3

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser

15.000

40.000

27.000

34.000

4

Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động

12.000

35.000

23.000

29.000

5

Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động )

25.000

60.000

42.000

53.000

6

Huyết đồ ( sử dụng máy đếm laser)

30.000

60.000

45.000

56.000

7

Độ tập trung tiểu cầu

6.000

12.000

9.000

11.000

8

Tìm mảnh vỡ hồng cầu ( bằng máy)

8.000

15.000

11.000

14.000

9

Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy )

8.000

15.000

11.000

14.000

10

Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu

6.000

30.000

18.000

23.000

11

Tập trung bạch cầu

10.000

25.000

17.000

21.000

12

Máu lắng (bằng máy tự động )

20.000

30.000

25.000

30.000

13

Nhuộm hồng cầu sắt ( Nhuộm Peris)

15.000

30.000

22.000

28.000

14

Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu

20.000

60.000

40.000

50.000

15

Nhuộm Phosphatase acid

30.000

65.000

47.000

59.000

16

Cấy cụm tế bào tuỷ

350.000

500.000

425.000

500.000

17

Xét nghiệm hoà hợp ( Cross-Match) trong phát máu

20.000

30.000

25.000

30.000

18

Nhuộm sợi xơ trong mô tuỷ xương

20.000

70.000

45.000

56.000

19

Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tuỷ xương

20.000

70.000

45.000

56.000

20

Lách đồ

20.000

50.000

35.000

44.000

21

Hoá mô miễn dịch tuỷ xương ( 01 marker)

70.000

160.000

115.000

144.000

22

Thời gian Prothombin ( PT %, PTs, INR) (tỷ lệ Pro/thời gian Quick)

15.000

35.000

25.000

31.000

23

Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần ( APTT)

15.000

35.000

25.000

31.000

24

Thời gian thrombin (TT)

15.000

35.000

25.000

31.000

25

Tiềm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh

30.000

70.000

50.000

63.000

26

Tiềm yếu tố kháng đông đường nội sinh

35.000

100.000

67.000

84.000

27

Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol)

12.000

25.000

18.000

23.000

28

Nghiệm pháp von - Kaulla

15.000

45.000

30.000

38.000

29

Định lượng yếu tố đông máu (mức cho mỗi yếu tố)

50.000

150.000

100.000

125.000

30

Định lượng D - Dimer

160.000

220.000

190.000

220.000

31

Định lượng Protein S

80.000

220.000

150.000

188.000

32

Định lượng Protein C

150.000

220.000

185.000

220.000

33

Định lượng Yếu tố Thrombomodulin

60.000

180.000

120.000

150.000

34

Định lượng đồng yếu tố Ristocetin

70.000

180.000

125.000

156.000

35

Định lượng yếu tố von - Willebrand ( v- WF)

70.000

180.000

125.000

156.000

36

Định lượng yếu tố:PAL-1/PAL- 2

70.000

180.000

125.000

156.000

37

Định lượng Plasminogen

70.000

180.000

125.000

156.000

38

Định lượng a2 anti - plasmin (a2 AP)

70.000

180.000

125.000

156.000

39

Định lượng b - Thromboglobulin (bTG)

70.000

180.000

125.000

156.000

40

Định lượng t - PA

70.000

180.000

125.000

156.000

41

Định lượng anti Thrombin III

60.000

120.000

90.000

113.000

42

Định lượng a2 Macroglobulin (a MG )

60.000

180.000

120.000

150.000

43

Định lượng chất ức chế C1

60.000

180.000

120.000

150.000

44

Định lượng yếu tố Heparin

60.000

180.000

120.000

150.000

45

Định lượng yếu tố kháng Xa

70.000

220.000

145.000

181.000

46

Ngưng tập tiểu cầu với ADP/ Epinephrin/ Collagen/ Arachidonic Acide/Ristocetin (cho một yếu tố )

40.000

80.000

60.000

75.000

47

Định lượng FDP

40.000

120.000

80.000

100.000

48

Định type hoà hợp tổ chức bằng kỹ thuật vị độc tế bào ( chưa bao gồm kít HLA (lớp 1và lớp 2)

800.000

3.500.000

2.150.000

2.688.000

49

Điện di miễn dịch

120.000

450.000

285.000

356.000

50

Test đường + Ham

25.000

60.000

42.000

53.000

51

Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8

120.000

350.000

235.000

294.000

52

Phân tích CD ( 1 loại CD)

50.000

150.000

100.000

125.000

53

Xét nghiệm kháng thể ds - DNA bằng kỹ thuật ngưng kết latex

20.000

60.000

40.000

50.000

54

Thử phản ứng dị ứng thuốc

25.000

65.000

45.000

56.000

55

Xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

120.000

350.000

235.000

294.000

56

Điện di có tính thành phần huyết sắc tố

120.000

180.000

150.000

180.000

57

Định lượng men G6PD

25.000

70.000

47.000

59.000

58

Định lượng men Pyruvat kinase

65.000

150.000

108.000

134.000

59

Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em

220.000

450.000

335.000

419.000

60

Nhiễm sắc thể Philadelphia (có ảnh Karyotype)

90.000

200.000

145.000

181.000

61

Xác định gen bệnh máu ác tính

300.000

800.000

550.000

688.000

62

Xét nghiệm xác định gen Hemophilia

600.000

1.000.000

800.000

1.000.000

63

Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA

120.000

250.000

185.000

231.000

64

Anti - HCV ( ELIZA)

70.000

100.000

85.000

100.000

65

Anti - HIV ( ELIZA)

40.000

90.000

65.000

81.000

66

HBsAg ( nhanh)

25.000

60.000

42.000

53.000

67

Anti - HCV ( nhanh)

25.000

60.000

42.000

53.000

68

Anti - HIV ( nhanh)

25.000

60.000

42.000

53.000

69

Anti - HBs ( ELIZA)

40.000

60.000

50.000

60.000

70

Anti - HBc lgG ( ELIZA)

40.000

60.000

50.000

60.000

71

Anti - HBc lgM ( ELIZA)

40.000

95.000

67.000

84.000

72

Anti - HBe ( ELIZA)

40.000

80.000

60.000

75.000

73

HBeAg ( ELIZA)

40.000

80.000

60.000

75.000

74

Kháng thể kháng ký sinh trùng sốt rét (ELIZA)

50.000

90.000

70.000

88.000

75

Kháng thể kháng giang mai (ELIZA)

40.000

60.000

50.000

60.000

76

Anti - HTLV 1/2 ( ELIZA)

50.000

70.000

60.000

70.000

77

Anti - EBV lgG ( ELIZA)

60.000

125.000

92.000

115.000

78

Anti - EBV lgM ( ELIZA)

60.000

125.000

92.000

115.000

79

Anti - CMV lgG ( ELIZA)

60.000

125.000

92.000

115.000

80

Anti - CMV lgM ( ELIZA)

60.000

125.000

92.000

115.000

81

Xác đnh DNA trong viêm gan B

160.000

270.000

215.000

269.000

82

Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp PCR

100.000

180.000

140.000

175.000

83

HIV ( PCR)

120.000

350.000

235.000

294.000

84

HCV ( RT - PCR)

180.000

450.000

315.000

394.000

85

HIV ( RT - PCR)

220.000

600.000

410.000

513.000

86

Định tuýp E, B HIV - 1

500.000

950.000

725.000

906.000

87

Định lượng virus viêm gan B (HBV)

800.000

1.350.000

1.075.000

1.344.000

88

Định nhóm máu khó hệ ABO

120.000

180.000

150.000

180.000

89

Định nhóm máu hệ Rh ( D yếu, D từng phần )

80.000

150.000

115.000

144.000

90

Định nhóm máu A1

20.000

30.000

25.000

30.000

91

Xác định kháng nguyên H

20.000

30.000

25.000

30.000

92

Định nhóm máu hệ Kell

120.000

170.000

145.000

170.000

93

Định nhóm máu hệ MN (xác định kháng nguyên M, N)

120.000

170.000

145.000

170.000

94

Định nhóm máu P (xác định kháng nguyên P1)

120.000

170.000

145.000

170.000

95

Định nhóm máu hệ Lewis (xác định kháng nguyên Laa , Leb)

120.000

170.000

145.000

170.000

96

Định nhóm máu hệ Kidd (xác định kháng nguyên JKa , JKb, JKa, JKb)

250.000

330.000

290.000

330.000

97

Định nhóm máu hệ Lutheran (xác định kháng nguyên Lua, Lub)

120.000

160.000

140.000

160.000

98

Định nhóm máu hệ Ss (xác định kháng nguyên S, s)

120.000

160.000

140.000

160.000

99

Định nhóm máu hệ Duffy (xác định kháng nguyên Fya, Fyb)

120.000

160.000

140.000

160.000

100

Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia)

120.000

160.000

140.000

160.000

101

Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego)

120.000

160.000

140.000

160.000

102

Sàng lọc kháng thể bất thường

50.000

80.000

65.000

80.000

103

Định danh kháng thể bất thường

800.000

1.100.000

950.000

1.100.000

104

Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/ Hiệu giá kháng thể bất thường 30-50

15.000

35.000

25.000

31.000

105

Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con

40.000

80.000

60.000

75.000

106

Tách tế bào máu bằng máy ( chưa bao gồm kít tách tế bào máu)

250.000

800.000

525.000

656.000

107

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi (chưa bao gồm kít tách tế bào máu)

1.200.000

2.500.000