Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về chính sách đặc thù đối với các trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 01/2012/QĐ-UBND chính sách đặc thù vùng đặc biệt khó khăn Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 60/2016/QĐ-UBND bãi bỏ chính sách đặc thù các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 01/2012/QĐ-UBND chính sách đặc thù vùng đặc biệt khó khăn Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 3, QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁC XÃ TRỌNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 192/SKHĐT-TH ngày 14 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

"Từ năm 2014 đến năm 2015, ngân sách tỉnh bố trí ngay từ đầu năm kế hoạch cho 03 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn với mức 3.500 triệu đồng/xã/năm để đầu tư, phát triển sản xuất.

Hỗ trợ đầu tư thêm cho 17 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn khác, phần chênh lệch giữa mức vốn Trung ương bố trí hàng năm so với mức vốn địa phương phân bổ cho chính sách này, để đảm bảo tổng mức vốn đầu tư bình quân cho mỗi xã không thấp hơn 3.500 triệu đồng/xã/năm.

(Danh sách 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn được ngân sách tỉnh đầu tư, hỗ trợ đầu tư như phụ lục kèm theo)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

DANH SÁCH

XÃ TRỌNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐƯỢC NGÂN SÁCH TỈNH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Thuộc huyện

I

DANH SÁCH 8 XÃ ĐƯỢC TỈNH ĐẦU TƯ 100%
(theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND)

DANH SÁCH 3 XÃ ĐƯỢC TỈNH ĐẦU TƯ 100%
(Điều chỉnh)

 

-

Xã Xốp

 

Huyện Đăk Glei

-

Xã Đăk Blô

 

Huyện Đăk Glei

-

Xã Đăk Ang

Xã Đăk Ang

Huyện Ngọc Hồi

-

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Đăk Rơ Nga

Huyện Đăk Tô

-

Xã Đăk Pne

 

Huyện Kon Rẫy

-

Xã Đăk Kôi

 

Huyện Kon Rẫy

-

Xã Đăk Pxy

Xã Đăk Pxy

Huyện Đăk Hà

-

Xã Ya Tăng

 

Huyện Sa Thầy

II

DANH SÁCH 12 XÃ ĐƯỢC TỈNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THÊM
(theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND)

DANH SÁCH 17 XÃ ĐƯỢC TỈNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THÊM
(Điều chỉnh)

 

-

Xã Mường Hoong

Xã Mường Hoong

Huyện Đăk Glei

-

Xã Ngọc Linh

Xã Ngọc Linh

Huyện Đăk Glei

-

 

Xã Xốp

Huyện Đăk Glei

-

 

Xã Đăk Blô

Huyện Đăk Glei

-

Xã Ngọc Lây

Xã Ngọc Lây

Huyện Tu Mơ Rông

-

Xã Măng Ri

Xã Măng Ri

Huyện Tu Mơ Rông

-

Xã Tê Xăng

Xã Tê Xăng

Huyện Tu Mơ Rông

-

Xã Đăk Na

Xã Đăk Na

Huyện Tu Mơ Rông

-

Xã Ngọc Yêu

Xã Ngọc Yêu

Huyện Tu Mơ Rông

-

Xã Đăk Nên

Xã Đăk Nên

Huyện Kon Plong

-

Xã Đăk Ring

Xã Đăk Ring

Huyện Kon Plong

-

Xã Măng Bút

Xã Măng Bút

Huyện Kon Plong

-

Xã Đăk Tăng

Xã Đăk Tăng

Huyện Kon Plong

-

Xã Ngọc Tem

Xã Ngọc Tem

Huyện Kon Plong

-

 

Xã Đăk Pne

Huyện Kon Rẫy

-

 

Xã Đăk Kôi

Huyện Kon Rẫy

-

 

Xã Ya Tăng

Huyện Sa Thầy

 

Tổng cộng: 20 xã

Tổng cộng: 20 xã

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực08/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 01/2012/QĐ-UBND chính sách đặc thù vùng đặc biệt khó khăn Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 01/2012/QĐ-UBND chính sách đặc thù vùng đặc biệt khó khăn Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýNguyễn Văn Hùng
     Ngày ban hành26/02/2014
     Ngày hiệu lực08/03/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 01/2012/QĐ-UBND chính sách đặc thù vùng đặc biệt khó khăn Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 01/2012/QĐ-UBND chính sách đặc thù vùng đặc biệt khó khăn Kon Tum