Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND kinh phí biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tự nguyện Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 46/2018/QĐ-UBND kinh phí chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2016/QĐ-UBND kinh phí biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tự nguyện Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC; CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN; NGƯỜI TỰ NGUYỆN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI CÁC TRUNG TÂM CÓ CHỨC NĂNG CAI NGHIỆN VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nghiện vào cơ sở chữa bệnh; số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 57/BCTĐ-STP ngày 19/01/2016 và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 217/TTr-SLĐTBXH ngày 26/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính, chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Các nội dung khác không quy định trong Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBX ngày 08/10/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm và cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.

2. Người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Người chưa thành niên nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm và người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy.

Điều 3. Chi hỗ trợ quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Chi hỗ trợ quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư Liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH được chuyển cho Trung tâm tiếp nhận và điều trị người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại các Trung tâm

1. Chi phí cai nghiện, chăm sóc sức khỏe:

a) Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm được trợ cấp thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, chi phí khám, xét nghiệm ban đầu: mức 650.000 đồng/01 người/01 lần chấp hành quyết định (trừ những đối tượng không có nơi cư trú ổn định đã được tổ chức cắt cơn trong thời gian lưu trú tạm thời tại các Trung tâm);

b) Tiền thuốc chữa bệnh thông thường: 150.000 đồng/01 học viên/01 năm.

2. Tiền trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu:

Hỗ trợ 500.000 đồng/01 học viên/01 năm hoặc 01 lần chấp hành quyết định đối với đối tượng thời gian chấp hành quyết định dưới 01 năm để mua sắm quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

3. Tiền ăn:

Mức 30.000 đồng/01 ngày/01 học viên;

Ngày lễ, Tết dương lịch học viên được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán học viên được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường. Chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc Trung tâm quyết định theo chỉ định của cơ quan y tế.

4. Tiền học nghề:

Học viên chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề mức tối đa 2.000.000 đồng/01 người/01 khóa học; không hỗ trợ tiền học nghề cho học viên bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc từ lần thứ hai trở đi và đã được học nghề.

5. Tiền hoạt động văn nghệ, thể thao: 70.000 đồng/học viên/năm.

6. Tiền điện, nước sinh hoạt: 80.000 đồng/học viên/tháng.

7. Chi phí mai táng đối với trường hợp học viên chết trong thời gian chấp hành quyết định tại Trung tâm mà không có thân nhân hoặc thân nhân không đến trong vòng 24 giờ, Trung tâm có trách nhiệm tổ chức mai táng. Mức mai táng phí là 6.000.000 đồng/người. Trong trường hợp cần trưng cầu giám định pháp y để xác nhận nguyên nhân chết, Trung tâm thanh toán chi phí giám định pháp y theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

10. Tiền ăn đi đường, tiền tàu xe: Học viên sau khi chấp hành xong quyết định được trở về nơi cư trú thuộc đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp tiền ăn đi đường, tiền tàu xe như sau:

a) Tiền ăn là 40.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi đường, tối đa không quá 3 ngày;

b) Tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông.

Điều 5. Các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm

1. Các khoản đóng góp:

Người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện nội trú tại Trung tâm phải đóng góp toàn bộ chi phí (trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định tại khoản 2 Điều này) gồm các khoản chi phí sau:

a) Tiền ăn: 30.000 đồng/01 người/01 ngày;

b) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường cho cả đợt cai nghiện; xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 650.000 đồng/01 người/01đợt cai nghiện; thuốc chữa bệnh thông thường khác 50.000 đồng/01người/tháng;

c) Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 600.000 đồng/01 người/01 đợt cai nghiện;

d) Tiền điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng/01 người/01 tháng;

đ) Tiền sinh hoạt văn thể: 70.000 đồng/01 người/01 đợt cai nghiện;

e) Chi phí phục vụ, quản lý: 200.000 đồng/01 người/01 tháng;

g) Tiền học nghề (nếu học viên có nhu cầu): Mức đóng góp tùy thuộc vào nhóm nghề và chi phí thực tế từng thời điểm theo quy định của nhà nước;

h) Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000 đồng/01 lần tự nguyện cai nghiện.

2. Chế độ miễn, giảm

Người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An tự nguyện đăng ký cai nghiện nội trú tại Trung tâm (không thuộc đối tượng tham gia chương trình điều trị nghiện thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone) được xét miễn hoặc giảm một phần chi phí như sau:

a) Trong thời gian cắt cơn, tối đa 15 ngày: Miễn 100% tiền ăn, tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn, tiền thuốc chữa bệnh thông thường khác, xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác; tiền điện, nước, vệ sinh; tiền phục vụ, quản lý cho tất cả các đối tượng.

b) Sau thời gian cắt cơn, từ ngày thứ 16 trở đi người tự nguyện cai nghiện nội trú ở tại Trung tâm trong thời gian không quá 06 tháng được miễn, giảm (01 lần/ 01 năm) cụ thể như sau:

- Miễn 100% mức đóng góp một lần và hàng tháng đối với người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật và người bị nhiễm HIV/AIDS;

- Miễn 100% đóng góp xây dựng cơ sở vật chất; tiền phục vụ, quản lý và giảm 70% mức đóng góp các khoản chi phí còn lại đối với người thuộc hộ cận nghèo;

- Miễn 100% đóng góp xây dựng cơ sở vật chất; tiền phục vụ, quản lý và giảm 40% mức đóng góp các khoản chi phí còn lại đối với người thuộc diện khác.

Điều 6. Chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và người tham gia làm nhiệm vụ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng

1. Hỗ trợ 3.500.000 đồng/01lần cai nghiện/người khi hoàn thành chương trình cai nghiện để chi cho các nội dung sau:

a) Chi hỗ trợ đối với người nghiện ma tuý đang thực hiện quyết định cai nghiện tại cộng đồng, gồm các nội dung:

- Tiền ăn trong thời gian điều trị cắt cơn nghiện: 40.000 đồng/01 người/01 ngày, thời gian tối đa không quá 15 ngày;

- Tiền khám sức khỏe, xét nghiệm trước và sau cai nghiện: 150.000 đồng/01người;

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: 400.000 đồng/01 người/01 lần chấp hành quyết định;

b) Chi hỗ trợ người tham gia làm nhiệm vụ cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng, gồm các nội dung:

- Chi lập, thẩm tra hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 30.000 đồng/01 hồ sơ;

- Chi họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ đề nghị cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng: thành viên tham dự 50.000 đồng/01 người/01buổi; chi nước uống cho người tham dự thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Chi phí vận chuyển người nghiện ma tuý từ nơi cư trú của người nghiện đến cơ sở điều trị cắt cơn tập trung tại cộng đồng (nếu có): không quá 100.000 đồng/01 người và tối đa không quá 400.000 đồng/01 đối tượng;

- Chi hỗ trợ cán bộ tham gia công tác điều trị, quản lý, bảo vệ người cai nghiện ma tuý trong thời gian điều trị cắt cơn nghiện ma tuý bắt buộc tập trung tại cộng đồng với mức 50.000 đồng/01 người/01 ngày đêm;

- Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn về tâm lý, xã hội cho người cai nghiện ma tuý với mức như sau: 50.000 đồng/01 buổi tư vấn/01 người cai nghiện ma tuý và 70.000 đồng/01 buổi tư vấn/nhóm người cai nghiện ma tuý (từ hai người trở lên);

- Chi hỗ trợ cho Tổ công tác cai nghiện cấp xã tham gia quản lý người nghiện ma túy sau cắt cơn: tối đa không quá 350.000 đồng/tổ/01 tháng, thời gian tối đa là 12 tháng;

- Chi hỗ trợ công tác quản lý: văn phòng phẩm, hồ sơ, phô tô tài liệu, mua sổ, sách phục vụ công việc theo dõi,… Mức chi thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các địa phương có trách nhiệm trích từ nguồn ngân sách địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp hợp pháp khác để chi hỗ trợ thêm cho công tác cai nghiện ma tuý tại cộng đồng và các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức cai nghiện.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm, trình UBND tỉnh quyết định; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện tại các địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh;

b) Căn cứ vào biến động giá cả của thị trường, kịp thời trình UBND tỉnh điều chỉnh mức đóng góp và chế độ trợ cấp cho phù hợp với thực tế đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội và các địa phương thực hiện việc lập dự toán chi, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả.

2. Sở Tài chính

a) Thẩm định, cân đối nguồn kinh phí hàng năm để tham mưu giao kinh phí triển khai thực hiện;

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán chi, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tại các địa phương, đơn vị.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo cơ quan công an các cấp tiến hành việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các Trung tâm sau khi có Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân cấp huyện.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Thẩm định dự toán nguồn kinh phí cai nghiện của Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội cấp huyện trực thuộc, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tiến hành lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và đối tượng cai nghiện tại gia đình cộng đồng theo quy định của pháp luật.

5. Các Trung tâm

a) Thực hiện tốt công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi hành vi, nhân cách; tổ chức lao động sản xuất, tạo việc làm cho học viên để phục hồi sức khỏe và góp phần đảm bảo đời sống;

b) Lập dự toán, tổ chức thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 90/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở Chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở Chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành và đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực15/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2016/QĐ-UBND kinh phí biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tự nguyện Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2016/QĐ-UBND kinh phí biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tự nguyện Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Xuân Đại
       Ngày ban hành05/02/2016
       Ngày hiệu lực15/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 17/2016/QĐ-UBND kinh phí biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tự nguyện Nghệ An

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2016/QĐ-UBND kinh phí biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tự nguyện Nghệ An