Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 2091/SVHTT-QLVH ngày 26 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo địa giới hành chính cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh karaoke và có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đối với việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke:

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1082/QĐ- UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao;

- Hướng dẫn, thống nhất nghiệp vụ quản lý, cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát việc đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh karaoke.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ quy định của pháp luật và quy hoạch karaoke trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động karaoke trên địa bàn theo quy định pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke về Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Pháp chế, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HV, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke Khánh Hòa

         • 06/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực