Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư s24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục QLCT-B CT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP:
- TT Tnh y;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các CV (scan);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT. TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số: 17/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị liên quan đối với hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cao Bằng; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan (gọi chung là cơ quan) trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý

1. Việc phi hp phi trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng thời điểm.

2. Việc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp phi đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi, thái độ của quyn, quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phin hà, sách nhiu đối với doanh nghiệp.

3. Trong quá trình thực hiện nhim vquản lý hot động bán hàng đa cấp, các cơ quan có trách nhim ch đng phối hợp hot đng với cơ quan liên quan đđảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chc thực hiện.

4. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan và phải do người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra, kiểm tra yêu cầu bng văn bản.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bng; Xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo.

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế này.

4. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

6. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho phù hợp tình hình thực tế.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công thương phân công lãnh đạo và chuyên viên làm đầu mối cho đơn vị mình theo dõi, gii quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị mình.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đi thông tin, đxuất các các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện.

3. Đđảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đi thông tin thông qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bn hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc khác.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; Chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; kết quả gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH CAO BẰNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bng tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Lập kế hoạch triển khai, hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và nhân dân.

3. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bng; Xác nhận tiếp nhận Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định của pháp luật hiện hành. Gửi Giấy xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan (gửi qua đường Công văn hoặc địa chỉ email: quanlythuongmai.ctcb@gmail.com ); Sao gửi h sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận thông báo sửa Thông báo bán hàng đa cấp (nếu có yêu cầu).

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bng theo quy định của pháp luật. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức huy động (khi cần thiết) lực lượng của các cơ quan đtham gia thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép. Tạo điều kiện cho lực lượng của cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của từng cơ quan.

5. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tnh thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động BHĐC theo Giy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC và nội dung thông báo hoạt động BHĐC trên địa bàn, việc tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo về BHĐC, việc tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp BHĐC (kể cả chi nhánh, văn phòng đại diện, các hộ kinh doanh có hợp đồng đại lý ký gửi hàng hóa với doanh nghiệp BHĐC) trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất từng vụ việc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép, kinh doanh trái phép, lừa đảo BHĐC qua mạng, tổ chức trái phép mạng lưới kinh doanh, tiếp thị bng hình thức dịch vụ thương mại điện tử theo mô hình BHĐC..., xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động BHĐC theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức QLTT thực hiện công tác quản lý nhà nước về BHĐC.

6. Tổ chức thanh tra, xử lý hành vi vi phạm khi có đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

7. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

9. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

10. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 6. Trách nhiệm Công an tỉnh Cao Bằng

1. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh Cao Bằng.

2. Chủ động, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, điều tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền.

3. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kim tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Thực hiện kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyn các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi tiếp nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Cao Bng ban hành các quy định quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với Sở Công thương kiến nghcơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm Sở Y tế

1. Sở Y tế trực tiếp thực hiện hoặc giao các đơn vị chức năng trực thuộc chịu trách nhiệm thẩm định, cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm được kinh doanh theo phương thức đa cấp tại hội nghị, hội thảo, đào tạo, sự kiện giới thiệu sản phẩm đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, sự kiện giới thiệu sản phẩm về bán hàng đa cấp theo quy định.

2. Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

3. Thanh tra, kiểm tra giám sát hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng cáo, việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế theo quy định của pháp lut.

4. Thanh tra, kiểm tra giám sát hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt trong việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyên các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về du hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế do S Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 8. Trách nhiệm Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Cao Bằng việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế và là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm đnh nội dung các hội nghị, hội tho quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bng theo quy định của pháp luật (riêng đối với các hội nghị, hội thảo tổ chức ngoài các địa điểm là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung quy định tại khoản 1, Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ phi có văn bn xác nhận tiếp nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công Thương).

2. Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hi nghị, hội thảo quốc tế do Sở Công thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

3. Gửi bản sao Giấy phép các hội nghị, hội thảo quốc tế đã được UBND tỉnh Cao Bng cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh tới Sở Công thương và các cơ quan liên quan để phối hợp qun lý.

Điều 9. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, chỉ đạo, định hướng phương tiện thông tin đại chúng đóng trên địa bàn; tăng cường các trang viết, phóng sự về hoạt động bán hàng đa cấp; tuyên truyền, giải thích cho người dân nhận diện ra các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính đ không bị dụ dỗ, đồng thời tham gia tố cáo hành vi vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cá nhân liên quan.

Điều 10. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người được bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật thuế và các quy định liên quan của doanh nghiệp người bán hàng đa cấp trên địa bàn; kiểm soát đầy đủ lượng thuế phát sinh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 11. Trách nhiệm các sở, ban, ngành liên quan

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo phân cấp trên địa bàn.

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về qun lý hoạt động bán hàng đa cp. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tại địa phương tổ chức tuyên truyền, ph biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để la đo, chiếm đoạt tài sản.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn qun lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn qun lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xlý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cp.

2. Chỉ đạo các t dân ph thôn xóm giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý bán hàng đa cp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cp để nhân dân trên địa bàn biết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này. Ngoài các báo cáo đột xuất (nếu có), định kỳ 6 tháng hàng năm, các cơ quan gửi báo cáo kết quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

Điều 15. Cán bộ công chức, người lao động khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu gặp khó khăn hoặc có phát sinh vướng mắc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương nhằm tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành30/06/2017
       Ngày hiệu lực10/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng