Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2017/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

1. Khoản 1, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Xác nhận Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; tiếp nhận, xử lý hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương.”

2. Khoản 3, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; tiếp nhận, xử lý hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương. Có trách nhiệm gửi thông tin, văn bản xác nhận trên cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đường công văn; Sao gửi hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có yêu cầu).”

3. Bãi bỏ Khoản 5, Điều 5.

4. Sửa đổi nội dung quy định về chế độ báo cáo tại Khoản 7, điều 5 và Điều 14 thành “Báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất (khi có yêu cầu)”.

5. Bổ sung Điều 5a vào sau Điều 5 như sau:

Điều 5a. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Chủ trì phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ công chức quản lý thị trường; phối hợp thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Báo cáo theo định kỳ hàng năm và đột xuất (khi có yêu cầu) về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định này.

2. Những nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng 12 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trự Tỉnh ủy (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. (TVA)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành10/12/2019
       Ngày hiệu lực20/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Cao Bằng

           • 10/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực