Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 05 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 32 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

1. Chỉ thị số 02/2000/CT-UB ngày 18/01/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp trong xây dựng công trình;

2. Quyết định số 1504/2002/QĐ-UB Ngày 05/6/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh thực hiện các dự án, mô hình khuyến ngư;

3. Quyết định số 302/2003/QĐ-UB ngày 06/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tạm thời giá cước lưu kho, bãi đối với phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm Luật Giao thông đường bộ;

4. Quyết định số 214/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách và biện pháp phòng chống dịch cúm gà trên địa bàn tỉnh;

5. Quyết định số 2764/2004/QĐ-UBND ngày 12/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp trách nhiệm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách xã hội;

6. Quyết định số 4243/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế trích thưởng cho các cơ quan thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

7. Quyết định số 4582/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí chợ;

8. Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 02/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

9. Quyết định số 1149/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

10. Quyết định số 1291/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung phí vệ sinh môi trường;

11. Quyết định số 2967/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế Phần lắp đặt;

12.Quyết định số 2969/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế;

13. Quyết định số 2970/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế Phần xây dựng;

14. Chỉ thị số 58/2006/CT-UBND ngày 31/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

15. Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung tăng cường quản lý chất lượng thủy sản xuất khẩu;

16. Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND ngày 27/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô;

17.Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 09/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

18. Quyết định số 1162/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt;

19.Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND ngày 29/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thi hành Luật Quản lý thuế;

20. Chỉ thị số 33/2007/CT-UBND ngày 03/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

21.Quyết định số 2842/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi và tỷ lệ phân bổ cụ thể kinh phí từ nguồn tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông;

22. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

23. Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

24. Chỉ thị số 44/2010/CT-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn;

25. Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

26. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ về quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn;

27. Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

28. Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng Bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

29. Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch;

30. Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

31. Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

32. Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 4 Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2018
Ngày hiệu lực20/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành09/03/2018
       Ngày hiệu lực20/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Huế

           • 09/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực